Home

Erkukodisu Agastana Komita Summadiya Issega Abarma Batafalabbu Tillaske.

Eritrea Kunama Koybiša Dimokrasiya Suňada Erkukodisu Agastana Komita uye sattesi kiggasuma summadiya issega abarma batafalabbu tillasumowa Erkukodisu Ištadana Propogandana Fiššakin koytema kabarowa ossoske.

Read more...

Kabara/2018

Eritrea kunama koybiša dimokrasiya suňada Erkukodisu Radia menana, okodoka  Eritrea kunama Tummada wasa aradiya  tante bariye,  Erkukodisu koybiša baškullette kokele kasida mikki ganke. 

Read more...

Aši obiňňe kimamale tummadowa tamabbu kakas taamodinasi tummadiňňela serkidina kogošake.

Kunama agara fanaka gerankin abayiyebu Lagiya minta Erku lamila  sullumabu  oyniyoski dannodiya kitalali kikannimasi baddiyala kolemma mengela kišano, tagama kosimme.

Read more...

Šimelba Lajina Tanta Kin Nawosuma Kabara.

Aginjara Šabiya usula Eritrea agara arte kibin kilili gosuma mabusa ite inna tela ekkenenalle Šimelba lajina tanta muluma Kunama kiša Šabiya askare oroton kolake.

Read more...

Šabiya Usula Kunama Agaram Usuka Gosuma Wagowakin Kibo Gosumowa Kotakke.

Agara abaya kišama šabiya usula kunama agaram usuka gosuma wagowakin kibo gosuma saniya bayowa anis kikki gas gosumowa Erkulaminki nawosuma kabarowa abbareske.

Read more...

Šabiya Usula Arabe Lagette Kuwa Gosuma Kotengena Magotowa Agara Nafa Bagana Kišamowa Kotalalike

Tama okitenalle Šabiya usula Arabe lagette kuwa gosuma kotengena magotowa alalakin battasumana agara nafa bagana tabilabbu kiggas gosuma kišamowa,

Read more...

Tama fanakenalle kunama aggera kin aykoludano?

Šasuma fanaka saseda  kunama aggera košeriya konanda daridasi agariya olkomala tirkišas lakasumowabbu kunama košerasi hakumate masa kinna šifte masa kinna dariski inna hirenassi kakomowa kunama aggera samabbu aňkatiya kiteke.

Read more...

Subcategories