Home

BREAKING NEWS: 06/2017

gallant fighters of DMLEK

Read more...

Tamana bata fala kabara: 2017

Erkukodisu Koibisha bashkulla karbibe

Read more...

Šabiya laweta maida daudana arsibala masabbuna kobatta kofalema kulabbu deya, Sulluma arma kedira gosumowa:

Anguwa otakemma ke laga kiki agala fayn kasobbu niňinaskemma masalowa Šabiya akumata kibinno botatos kosso kalmiya bubiya sakkon kolaki Erkukodisuna bagana kittite kalma šuttala koko kodoroma kulabbu ňeliyittanda diplomasiya awra kosasaki arfas goske.

Read more...

Aslama Diina akobine Ertereyane bibiyesi Alif Mabruk/2017

Eritrea Kunama diine satte kinama košeran deya. Furdiyabbu kosodamana christiyanana Aslamana deya. Iša ditta Kunamasi salufabbu Kunamabbu dannosunowa deya.

Read more...

Kalattaki faned godimowa kekowana hakowana deya.

Erkukodisu Kunamiya košera baddala duusuma ajalowana haydowassi šuka fitetoski bulaski ola kikoke Kunamiyam itakenasi kimin goske.

Read more...

Erkukodisu kida Koibana Šabiyoka:-

Eritrea Kunama Koibiša masa koibiša masa aňňade kokala sosiya ferkidiya amfuriya kida kinanowa wajiba ide unuda masowa kibo kikoma košerowana nissalolle kobina kinama kittita dinokowa kililikiman deya.

Read more...

ብሽርሒታት ህግደፍ ኣይንታለል

ስርዓት ህግደፍ ከም 2017 ዓ.ም ዝጨነቆ ዓመት የለን፡፡ ካብዚ ዓቅሊ ጽበት እዚ ብምብጋስ ሓዲሽቲ ሽርሒታት ይፍሕስ ኣሎ፡፡

Read more...

Subcategories