Home

AGARA MENA TUMMADA AGULA NDEYA

Ye agara mena tummada agula

Agara mena tummada marosuma

Agara mena koybiša baca kutuno daňňosuma

Agara mena okommima ajjinesi koybiša tabilata kika marosuma

Read more...

Yesu bala shodada

 

 Asannay Kiristiyana Akobina bubiyasi Afuriňňa Yesu Kiristo kasa feda Poska Furdata sullumabbu nawodiyyaski, urfiyakin kerima šodada lewes goske.

Subcategories