Home

ERKULAMIKIN KOYTEMA KABARA

Šabiya usula Askarakin Kolajike Dabbu Kibin Gosuma Suňadowa Anis Kikki Gas Gosumowa Kotakke.

Read more...

Košitiňa Laga Eritrea Bura Šillay Komalanaňa Ardada Kinamma Kišayya.2017

Latta minta akussuma

Afayyadaňa ankatiname “Košitiňa Laga Eritrea Bura Šillay Komalanaňa Ardada Kinamma Kišayya”

Read more...

Kunama košera Šabiyana Taleniyenabbu komamaji kinamme tamana komamajina kogošamme.

Kunamana Erkukodisu Tummadana tawdana, baciya bata fala kitennimasi tamemma helate, min Kunama koybiša bacowa kibinima amelakin tamma sella fanakata, Kunama agara tummadana Erkukodisu bušukun kolaki, kunamasi olkomiyala kotunasi kolamma ušurufa kosimme.

Read more...

Ertereya Kunama babara uyella kokala nume!

Eritrea Kunama Ertereyalana Afrika gilala konandima košeran deya.

Read more...

What do you think of Eritrean Kunama of Today?

Before decades, the Eritrean Kunama was less conscious, less partisan with almost no local or regional political partner.

Read more...

Erkulamikin Nawosuma kabara/2017

Šabiya Usula Kunama Šigidadekin Šolda Kuful Kika Gosumowa Kotakke.

Aginjara Šabiya usula, kunama šigidadesi Fode ayala šigide minadikedabbu sababoski, šolda akura kiyaki šolda kuful kika gosumowa Erkulamikin nawosuma kabarowa italalike.

Read more...

ስርዓት ህግደፍ ንጓሶት ኣባላት ኩናማ ገንዘብ ይቐጽዕ ከም ዘሎ ተፈሊጡ፡፡

ስርዓት ህግደፍ ንጓሶት ኣባላት ኩናማ ኣብ ጎቦ ፎደ ጓሲኩም ብዝብል ጉልባብ ብገንዘብ ይቐጽዕ ከም ዘሎ ካብ መቦቆላዊ መሬት ኩናማ ኤርትራ ዝመጸና ዜና ሓቢሩ፡፡

Read more...

Subcategories