Home

Erkulamikin nawosuma tamfede bare kabara

Agara abaya kišama Šabiya usula tama fanakenalle Kunama tamfede koyšeki asarita kiki kibal fas gosumowa Erkulamikin nawosuma kabarowa ossoske.

Read more...

Kuname tummadki oja kakona kishaya ayibe bare kannamana suggunnedimmana kosadki sugunnedima kannama kishaya diyadatabbu budesunasina nadifatosunasi kasanana heske.

Ekkenowa tama Yakob nitafema kalla ka ella shukiya falala ay tawatosuma kinano? Ka nafarabbu kishano gummatela kotafki hosuma arbowabbu kikoma bata falowassi gummatowaye kosano agara sasowana shutosuma kishaya inna bata falellabbu kokana.

Read more...

Let’s know the crux of the border conflict first, then, propose possible solutions:-

Some Eritrean scholars and politicians would like to see the Badumma spot handed over to the PFDJ regime as a possible way out from the stalemate but will that work in real?

Read more...

ህግደፍ ብሄራት ኤርትራ ብምንቋት ዕድሜ ስልጣኑ ንምንዋሕ ፋሕተርተር ይብል ከም ዘሎ ተፈሊጡ፡

ስርዓት ህግደፍ ከፋፊልካ ግዛ ሜላ ባዕዳውያን ኣያታቱ ብምትግባር ዕምረ ስልጣኑ ንምንዋሕ ፋሕተርተር ይብል ከም ዘሎ ተፈሊጡ፡፡

Read more...

Subcategories