Home

Šabiya Usula Kunama Agaram Usuka Gosuma Wagowakin Kibo Gosumowa Kotakke.

Agara abaya kišama šabiya usula kunama agaram usuka gosuma wagowakin kibo gosuma saniya bayowa anis kikki gas gosumowa Erkulaminki nawosuma kabarowa abbareske.

Read more...

Šabiya Usula Arabe Lagette Kuwa Gosuma Kotengena Magotowa Agara Nafa Bagana Kišamowa Kotalalike

Tama okitenalle Šabiya usula Arabe lagette kuwa gosuma kotengena magotowa alalakin battasumana agara nafa bagana tabilabbu kiggas gosuma kišamowa,

Read more...

Tama fanakenalle kunama aggera kin aykoludano?

Šasuma fanaka saseda  kunama aggera košeriya konanda daridasi agariya olkomala tirkišas lakasumowabbu kunama košerasi hakumate masa kinna šifte masa kinna dariski inna hirenassi kakomowa kunama aggera samabbu aňkatiya kiteke.

Read more...

Antita kunama tamfeda

Saminabbu kitoma kunama tamfeda

Išiša sotab taben kotatoma naca

Iwa iniňana afunakin battas kinamma

Lagiyana košeriyana kotika kinama

Read more...

Tummadabbu Nokosodaki Gomatonumma Kišaya Kasaratiya Hira Kinamanume.

Inna kakosima fanakenalle kunama darka kiša, kalma taggima kinamowa unu uliyabu faneski aba akedan sunokowa iwiki koniya sane šute okoske.

Read more...

Galla Tamenalle Kunama Darka Kin Koludama Tillade Ayeno?

Katakema kalla darka kiša košerella konandasi kurtogida irawa ekkena ajjina tamba agasa maydabowa dea. Darka kiša ka bodowaye oyna kalmowa bubiya kinamanditta,

Read more...

No! Now and for Ever:-

 the regime that loves deception is still there. The Eritrean President, Isaias Afwerqi, the guy still on board to spill the blood of innocent Eritreans is trying to deceive his people as if nothing is done along the Eritrean borders.

Read more...

Subcategories