Home

Kittite Salle Samara Conferensa kabara

Eritrea Bagana Kittite Salle Samara Conferensa Kogganki Batafalabbu Tillanke. Eritrea bagana kittite jimatekin; Eritrea Kunama Koybiša Dimokrasiya Suňada, Erkukodisuna;

Read more...

Šabiya kanadenabbu laga kišam itemma haida kosimmme.

Ye  katakema kalla tamata šabiya kanadenabbu laga kišam itemma haida jajenada komengela, iňňa bibalabbu koyaki haida kosomma laga košita kosimme.

Read more...

Ertereya Kunama Koibiša Dimokrasiya Suňada Erkukodisu Agastana Komita Summada Abarma Kosayda Faneda

Ertereya Kunama Koibiša Dimokrasiya Suňada-Erkukodisu agastana komita summadiya issega minda abarmasi kiggaske. Agastana komita summada ekkenana diiba tumma summada akussumakin tamata kos kišima sana suňadena tilladena bulaske, fattašoske idarmake oššalena kimimi kidorke.

Read more...

Erkukodisu Agastana Komita Summadiya Issega Abarma Batafalabbu Tillaske.

Eritrea Kunama Koybiša Dimokrasiya Suňada Erkukodisu Agastana Komita uye sattesi kiggasuma summadiya issega abarma batafalabbu tillasumowa Erkukodisu Ištadana Propogandana Fiššakin koytema kabarowa ossoske.

Read more...

Kabara/2018

Eritrea kunama koybiša dimokrasiya suňada Erkukodisu Radia menana, okodoka  Eritrea kunama Tummada wasa aradiya  tante bariye,  Erkukodisu koybiša baškullette kokele kasida mikki ganke. 

Read more...

Aši obiňňe kimamale tummadowa tamabbu kakas taamodinasi tummadiňňela serkidina kogošake.

Kunama agara fanaka gerankin abayiyebu Lagiya minta Erku lamila  sullumabu  oyniyoski dannodiya kitalali kikannimasi baddiyala kolemma mengela kišano, tagama kosimme.

Read more...

Šimelba Lajina Tanta Kin Nawosuma Kabara.

Aginjara Šabiya usula Eritrea agara arte kibin kilili gosuma mabusa ite inna tela ekkenenalle Šimelba lajina tanta muluma Kunama kiša Šabiya askare oroton kolake.

Read more...

Subcategories