Home

Aslama Diina akobine Ertereyane bibiyesi Alif Mabruk/2017

Eritrea Kunama diine satte kinama košeran deya. Furdiyabbu kosodamana christiyanana Aslamana deya. Iša ditta Kunamasi salufabbu Kunamabbu dannosunowa deya.

Read more...

Kalattaki faned godimowa kekowana hakowana deya.

Erkukodisu Kunamiya košera baddala duusuma ajalowana haydowassi šuka fitetoski bulaski ola kikoke Kunamiyam itakenasi kimin goske.

Read more...

Erkukodisu kida Koibana Šabiyoka:-

Eritrea Kunama Koibiša masa koibiša masa aňňade kokala sosiya ferkidiya amfuriya kida kinanowa wajiba ide unuda masowa kibo kikoma košerowana nissalolle kobina kinama kittita dinokowa kililikiman deya.

Read more...

ብሽርሒታት ህግደፍ ኣይንታለል

ስርዓት ህግደፍ ከም 2017 ዓ.ም ዝጨነቆ ዓመት የለን፡፡ ካብዚ ዓቅሊ ጽበት እዚ ብምብጋስ ሓዲሽቲ ሽርሒታት ይፍሕስ ኣሎ፡፡

Read more...

Šabiya akumata Erkukodisu kalmiyakin baddala kišamowa šutoske

  1. Higdef usula Erkukodisette Kunamiya agarette kisaladanasi ašikin diyadatabbu kisanama kišayana Erkukodisu unusi kilama fanakana wagana šilala aw antatela kiggosuma fada komowabbu kalmiyakin baddala kišamowana kalma marakin baddata kosima askariya masulatinowana akumatowatte kosimmowana hegeweske.

    Read more...

Why we ally with multifaceted political forces:-

Democratic Movement for the Liberation of Eritrean Kunama (DMLEK), as an ethnic based political force is allying it self with multinational organizations for known and obvious reasons.

Read more...

Kunameyab dannodaki danna diina ketawa:-

Minda artesi koda kadeki kalatta kakidama kalla Erkukodisu siyabiyana nissaliya ekkenowa Kunama koibiša kiteki Kunamiyabbu dannosunowa deya.

Read more...

Subcategories