Home

Sama danna, šuka aggadan deya.

Ye sama danna, šuka aggada kišamossi deya, Kunama darka uruka tagagi kasakin kokošima kunama tamfeda nissaline, agariya koybišasi katiron kominti kolaki fiteta soloba koluma.

Read more...

Eritrea tanfede konferensa kabara

Tela uya 7/07/2012 Debrezeyt (Ethiopia) la kobinima tanfede konfernsowa  kotadowa maromuna ke 19 kinatawake. Inna dimokrasiya tabilabbu kokki gasuma atawa usulenalle, kunama wokilon kolima tanfedekin ella sana atillada katawamowa kotalalike. Okodoka kotadowa kidana “Eritrea tanfede kosmara košita laga kobesasi” suma kida kosomowana kotalalike. Tamma uyenana kobuciya anin kokki ganki, katawama mari-marowa tillasuna sana gedena  kotaka komininasi koludam kosimowa kotakke.

Tamfeda košita laga diibella agariya kotikinana, armana deya.

Tamfeda laga arma, tamfeda košita laga  buban deya.  Tamfeda  košita lagella darida kalmana,  košeriya  armana kišamowa ay ka itakema hakan deya.

Read more...

Subcategories