Home

Kunama deda mara ñelinowaye kamaša

Ye  iddire kamaša ekkenowa innakesuman deya

Nissalettena baca tabitette sawd gadido

Tummada ayibe agitodiki baca šukine  kasado

Ye osamiññe kalla abanya katira urfa awsadido.

Read more...

Kunama darka Turawa

Koybišeyasi  kalmaña natur gonake

Hakeya majeya talalasi šukaña sebbun gonake

Sullumeyasi arbaña hon gonake

Kobeseyasi šabiyala makamma  fada koma kosimme.

Read more...

Kunamette Šabiyette gallette solette

Ekkena Erdima aradiyalana, tummada helata facebookla mesana gomme bubeye uleyala afiyata saneyala batafala tamen nasoke dina, Afayyada Sono Amerikakin deya aftata kite Sono.

Read more...

Išodi kasoka inde

Kunama tamfedowayesima  salamda kaso

Košeriňňa nesowassima ešodi kaso

Sona jaba dedowayesi  salamda kaso

Ye haydina kunama agarowasima ešodi kaso.

Read more...

Šabiyana kalusiyena tabaromu

Ekkena sate šebbare salle abayasi kondora mesoki mebac gomma baškulla iddire uleya afiyata maydoka mekosibe? Ide oynakedoka kittitiňňa badigira sanga mesama kittita dinena baca mallayte maydoka mekosibe? Kakosima wagala kakosi ditta, kittitiňňa adugaba lakadki, baciňňabbu koybiša kaytena kišamowa kormellana kosimme.

Read more...

Subcategories