Home

KASAKAKIN KOYTEMA KABARA

Erkulami kasakakin nawosuma kabaram ossosumende, aginjara Šabiya kaluse kunama biša baba nesowassi bišiya lagakin kelen kogura kosame gommowa ossoske.

Read more...

Eritrea tanfeda agariyana lagiya kofuldasi ay kisanki gilas gosso?

Tanfeda kokobabbuna, sangabbu kotalalima Eritrea koybišasi, iňalla usula Šabiya kittita koniyala kutuki, tanfedasi koybišiya saba kolamassibbu galla šikiliyoke kakelake.

Read more...

Sama danna, šuka aggadan deya.

Ye sama danna, šuka aggada kišamossi deya, Kunama darka uruka tagagi kasakin kokošima kunama tamfeda nissaline, agariya koybišasi katiron kominti kolaki fiteta soloba koluma.

Read more...

Ye lagi dede femu dore

Yenake sona jaba amfure femu itatanmu

Erku lami dede aninnamu

Barka Itana dede gilamu

Aymasi, Taguda, Sokodas dede femu

Ye Ilit, Bitami  dedena ummamu.

Read more...

Subcategories