Home

Tamfeda košita lagellala fajana irawa šadiyana kofegeda daggan deya.

Tamfeda lagiya tawda fajanasina agariya nafasi arba taggima kinake. Fanakiyette gamma data tame tes kileki, okitiyala kosa koloma damanette saus gasuma košita laga dayšadana sulluma baba.

Read more...

ŠABIYA FITETOMME KIDABB ŠIRFITA KIYA HOSUNA FANAKOWA ŠASKE.

Eritrea agara galle 30 kikama koybiša baca kikki gaski, fiteta mema jabisuma kulabbu Eritrea koybiša kokobiyabbu kitalalike.

Read more...

KOKINKILI KIŠAMA ŠABIYASI NABULIYA KATUNA FANAKOWA TAMA

Šabiya usula, inna šamma galle 21 nayela koniyabbu kinabo kikoma ajalowaye nabuliyata koteno, mannodiya imira ajalala koyake dokowa dittiya komalda kikinkili kiggaso katitidala kosimowa kanti godke.

Read more...

ዜና ዝኽሪ መዓልቲ ስውኣት ሰኔ 20

ዝኽሪ መዓልቲ ስውኣት ሰኔ 20 ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብክብ ዝበለ ድምቀት ተዘኪሩ ውዒሉ፡፡ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ዝቅመጡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ንዝኽሪ መዓልቲ ስውኣት ቀዳም ዕለት 22/06/2012 ኣብ ቀጽሪ ቤት ጽሕፈት ፈጻሚት ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራሲያዊ ለውጢ ሽምዓ ብምብራህ ተዘኪሩ፡፡

Read more...

Subcategories