Home

Tamfeda laga niminti ganumowabbu

Ye Kunama tamfeda laga niminti ganumowabbu

Soneyakin nokotudamowabbu

Tama fanakenalle Šabiya askarab niša haron nišomowabbu

Nigallo ganki salan nišamowabbu.

Read more...

Kunama kokobalana šukala somayyada koynamma abaye, attile Kunama košera asara likidabbu soga kokkola gonke.

Kunama agara malana Erku lami laga buratana, Sona jaba igida dirga totomowattana,   murtowayeta someski waa bisuma iňalla usula Šabiya hakumata, agariňňa kiya kolaki aturiya kimintinasina, kotoroniya irawanda laga arsiba kiyamowa kutu was kikanasi dabbu, aširma kobinima Eseas, dinisiyana košeriya neda-ya koynamma taleniyesi, Kunama uta kareski kosoda kimin kiňama  wage kisoda goske.

Read more...

Kunama košera anana anana dawsumme kubula baa kikaylomme.

Alatta Fagi Amaren Erkukin:- Agaraňňa anana anana dausumme kubula baa kikaylomme. Kunama furdabbuna kubulabbuna aburan deya. Ide anana ananana  kubula babana dausumme.

Read more...

Subcategories