Home

Botata gadibiya bubiyabbu Ertereya arsibakin kotadana dada!! Minta ekkena Alatta Gadi Andagay

Ka kaša fediyakin kišano nenediyakin kolla košike. Uliya šakata (Humma biba ara) kišamowa kišamma kišaya tamana kanuna kekala ka kiša bubiya kolla. Inna ayibenassi koibaki aba ellowakin maida, šašaman dabbu botatoski ka kišellasi helekadabbu kintiki iskamama kišaya oina botata kososona aw tabiyatammowa deya.

Read more...

Saho kittitana Medefeana sadiyata dora kabara

Erkukodisu sana attilladana, Išatadana kabara seruba antata baškulla Amaniel Daniel Saho kittitatte Medefette miggamma konferensalana, sadiyatowa tufemma fardala koyteki kittita yedetta šas kolake.

Read more...

Subcategories