Home

ዜና ኮሚቴ ወጻኢ ጉዳያት ዲምሓኩኤ

ኣብ ኣመሪካ ዝነብር ህዝቢ ኩናማ ሓድነቱ ኣትሪሩ ኣብ ጎኒ መሪሕ ውድቡ ዲምሓኩኤ ደው ብምባል ኣብቲ ዝካየድ ዘሎ ሓርነታዊ ቃልሲ ካብኡ ዝድለ ዘበለ ኣበርክቶ ክገብር ተወዲቡ ኣብ ምንቅስቓስ ከም ዝርከብ ወጻኢ ጉዳያት ዲምሓኩኤ ሓቢሩ፡፡

Read more...

Kunama košeriyabbu anguda, iša gosub botatasi illiyabbu gites koybama agaran deya.

Košerella, komma hayda, koňada komengelabbuna saba, lajina goddokabbu dannata aykaddi oyniyosunnimowano, Kunama košeriyabbu anguda kišayyana, lakin tukunki botatomma abayesi kasa mema kišoki, sirgitiya tes kutuki, iddirandabbu šas koma košeran deya.

Read more...

Tukuda karagda kitakemma Kunama agara nesowa, ikka nissaline fitetabbu sullumiya kitena

Košeriňňa kososoniyab  kišano miniya ňadabbu aňňadan deya. Ňeliyab kišano furdeyabbuna aňňada, ide tummada samara kimema agaran deya. Igidiya Sona jaba makalala sugunnemma ayibe tabiliyabbu kabbateski tabiliyabbu nafos kikki dannodiyasi digosuma košera nesan deya.

Read more...

Tamfeda laga niminti ganumowabbu

Ye Kunama tamfeda laga niminti ganumowabbu

Soneyakin nokotudamowabbu

Tama fanakenalle Šabiya askarab niša haron nišomowabbu

Nigallo ganki salan nišamowabbu.

Read more...

Kunama kokobalana šukala somayyada koynamma abaye, attile Kunama košera asara likidabbu soga kokkola gonke.

Kunama agara malana Erku lami laga buratana, Sona jaba igida dirga totomowattana,   murtowayeta someski waa bisuma iňalla usula Šabiya hakumata, agariňňa kiya kolaki aturiya kimintinasina, kotoroniya irawanda laga arsiba kiyamowa kutu was kikanasi dabbu, aširma kobinima Eseas, dinisiyana košeriya neda-ya koynamma taleniyesi, Kunama uta kareski kosoda kimin kiňama  wage kisoda goske.

Read more...

Kunama košera anana anana dawsumme kubula baa kikaylomme.

Alatta Fagi Amaren Erkukin:- Agaraňňa anana anana dausumme kubula baa kikaylomme. Kunama furdabbuna kubulabbuna aburan deya. Ide anana ananana  kubula babana dausumme.

Read more...

Subcategories