Home

Eritrea košita laga diiba dimokrasiya kofegeda summada issega abarma kabara

Eritrea košita laga diiba dimokrasiya kofegedasi, summadiya issega abarma tela uya 26/11/2012 amela mola sate 9:40 la fitetomme kokayyabbu kibinke.

Read more...

Kunama laga Erkulami, Kunama agarana kittitiya uddoda Erkukodisu Kunama laga Erkulami, Kunama agarana kittitiya uddoda Erkukodisu

Woyniyod godima lagenalle ay košera aciyam kofuma lagana, ankatiyana furdiyana digoski tummadiyabbu kimin kiňama laga minta kinake. Ide košita Lagella košera mose sugunnesuma kišayana lagiya mintidana furdiyana ňeliyana koyname deya.

Read more...

Eritrea lajine 19 Eyittokin Ethiopiata koluke.

Eyitto hakumata inna anala tillas kišima mengelowa animindabbu Šabiya usulata kikas kisamenasi lawas kosima Eritrea lajine 19 Ethiopia wasabbu Addis Abeba kolumowa sallina kabara serubam abbareske.

Read more...

Lagaña Erku Lami.

Lagaña Erkulami kodoriya

Tika gadiba suda konata sasuma kodoriya

Bahara sawdakin hira abarmowalle koytema

Šimaliya agastana ka kiša oyniyodette sawsuma.

Read more...

Kunama Košera Koybiša Masa Memowa Kibomowa Ay damanabbu ....

Kunama Košera Koybiša Masa Memowa Kibomowa Ay damanabbu Kunama Kitadanasi Fesuma Abaya Bubiya Orotoskolaki Baciya Memabbu Koybišiya Kitalalinasi Deya.

Read more...

Ara fedi Kunama tamfede.

Ye femub fedi diba amfure

Ara dole kunama tamfede

Sona tikki  elage

Ye amfura šababe  tummiňe.

Read more...

Subcategories