Home

Kobat Kofalema Elata Tabiyata Ňerana Kida Atimakin Šasunni. Latta Minta Asatta Alatta Asselman

Agara kišamowabbu orala oiniyodowa ufkes kiyano lajinoski sosone dirara kiša gosumowana kantike. Tamana Higdef usula allebbu ududa kanunabbu komalkema lagaňakin kesabbu gufediski lakin kanunabbu masowa kiboma Higdef usulan dabbu kommi kodoroma oššalowa kumuski “

Read more...

Idris Mohammed Nur Šuka Fala – Minta Abarma

 

  1.          Agarala kinama lilikana elema mengelana:-

Idris Mohammed Nur fanaka artasi kunama agarette gos kinamma kišamowabbu kunama ňela kišano furdiya ayšissa itakema kinammokowa dittiya košeriya jinisa korme kinama ka kišamowa kotakke. Innakedabbu Idris kunama agarala kinama lilika anda jola kišamowa nintina.

Read more...

Kobat Kofalema Elata Tabiyata Ňerana Kida Atimakin Šasunni. Latta Minta abarma Alatta Asselman

Ethiopiayatte kinama kotengena:- Ňelabbu, kokobabbu, furdabbuna samara oiniyoda ududabbu ella kasama Ethiopia agarana akumatettena masa kiboki hira inkassi kakibessa kanti katakke.

Read more...

Ande fala Sama nume, furda ududa inamme. Asselman Minta ekkena

Ande fala (oral literature) koṥerella aw agarella sama iṥanni. Furdana hira aw ududa inamme. Koṥere aw agare furda kiṥano ṅela gafun kokana. Lagala kokosima koṥere ṅelana furda kososona issega imokesi kiṥannema koinake.

Read more...

Šabiya Šakatiya Kofegedayyana Šabiyoka Idris Mohammed Nur Šuka Fala - Minta Ekkena

Galle 27; Šabiya mannodenalle, Eritrea agara hayda mema kiteke dokowa dittiya igijena košerasi arsibos kola gosumowa kime Eritrea košite iwiki laga sasa agarana maydabbu tokores kitakke.

Read more...

Kobat kofalema elata tabiyata ňerana kida atimakin šasunni. Latta Minta ekkena Alatta Asselman

Africa giila siiyasata dangoda dayšedana bukunadanabbu kosakki gas gosumowa konti goske.

Read more...

Eritrea Kunamam Itakena kogošama Erkukodisu kittita edetta.june 2018

 Ertereya Kunama košita laga koibiša kotalalimma anabbuna kommike. šamma akumata usulena Kunamowa kosasaki targaski ankatiya majiyana dannodiya kitalalinnimasi kommi košike.

Read more...

Subcategories