Home

ŠABIYA FITETOMME KIDABB ŠIRFITA KIYA HOSUNA FANAKOWA ŠASKE.

Eritrea agara galle 30 kikama koybiša baca kikki gaski, fiteta mema jabisuma kulabbu Eritrea koybiša kokobiyabbu kitalalike.

Eritrea agara kokobiyabbu kitalalima koybišowa šimala hakeski, lagiyala sullumabbu woniyosunasina, košitiya laga gadiyatala gufeski, ila kišoma tabilabbu oššaloski, košere kolla godda kitalalinasina fitetomme koola sanala kutub utanasi kinama somedowana amanidowa Šabiyabbu košoma kišano, minda abarmabbu hayda goddala koyake.

 

Šabiya usula koybiša kotalalima sella fanakowakin kibinki fitetomma kola kumuski, ajjakin nymudabbu sugunnesuma matarebowabbu, Eritrea agarasi sabella kalla kumus kibinke. Galle 21 si agaram etawammabbu sultatala agus goski, tamma sella fanakenatta Eritrea agarala inna nunnima mengela sane tillaske. Eritrea agara inna hayda goddenakin kobesanasina fitetomme kola kikas tamosunasi, minda abarmabbu bacata kuwanasi kasibata kišake.

 

Hakowa inna kiša gosso, Šabiya fietomme koola sanala kutuno uta gosuma kalla arfaski, bitirite leeski aba kalakeski, kidiyabbu širfita kiya hosso kanti godke. Šabiya Eritrea agarasi aykalle kišišiniki, iskamaki kasiya ibibila gosubessa kanti godke. Ikka ummena bibena fiteta jabisuma agara koybišiya igardeno etetasso itenowa kona sanabbu kitalali kišo goske. Tammake Šabiya gata bubiyabbu kokamali kišaki, maa taws kišama taayende bawdakin šaski data ellana kiminina šosumma hirala koske. Kotorona irawiya šadiya kišano  kasaroki botatos kinama Are lagala kosima agarowana bada kišoki, baganiya fesso , sarida taggimala koyake.

 

Woynabbu Eritrea agara sasowa ekke kokobabbu koytema Eritrea koybišowa kokas kotalalibbu, omema šukiya sebbuma fitetomma iddirowa kola kakas tamodinasi, fanakowa koddike. Ay wagala nokosima Eritrea agara komus kobinima fitetomme koolena talalasi dimokratika kosama kittite afunala lakanki baceya nitiribana kogošake. Kosusana Kunama agara baddiňala hellis gosuma atura minta ajalana dannodiňasi kokelasi alematala kutuma junjunena salada kawlanasi kittitiňa uddoda Erkukodisu afunala andiddabbu tummadina kogošake. Šabiya fitetomme kidabbu širfita kiya hosuna fanakowa šaske.