Home

KOKINKILI KIŠAMA ŠABIYASI NABULIYA KATUNA FANAKOWA TAMA

Šabiya usula, inna šamma galle 21 nayela koniyabbu kinabo kikoma ajalowaye nabuliyata koteno, mannodiya imira ajalala koyake dokowa dittiya komalda kikinkili kiggaso katitidala kosimowa kanti godke.

Balaňittana inakanoski, samina kosama ka ande atura kimintinasi ita itabbu gaski turka kiweki andiya Mengistu Hailemariamnde ka bubiya masa ajjataso kantik kaso godke. Botata komaldiya hira inna deya.

Eritrea agara Šabiya kikinkilimowa italaliki, agara baddala hayda mema kole košima kalusiyena mari-mariyesi tamiyabbu ayniyam iwema turkabbu mangassiya kišo goske. Minda abarmabbu komamajina agara kosimme. Tama fanakenalle Šabiyasi waa ummalabbu kidadina Eritrea košitam kosima kišayya, woyniyodiya šukiya bubiya Šabiyette kollimokowa deya.

Košita laga ankata keleki, agariya kimengelema elata, koskamaki ankatiya kaleki sarida taggimabbu aškawa wagata koturunasi wajiba. Ayšisi agara masulata udumala kinaman deya. Inna hakena kokormeki, guduratabbu agara mamus mabinki, oššale šan manolanadowa darba ummiya ide abadan sanala olutanni. Šabiya usulana, šamma botatina eletakin kosasa ikammiya, agarasi gera tekedabbu yeyski, niyatiyana gogomiyala kokosima kalusiye kusungudama oššalena giila fanede kinolaki, šamma gallenayela Eritrea agarala mengela taggimana, košere atura minta sane tillas kišike.

Okodoka, konaňa gera minda gerandabbu kasaroki botatos kosso, Eritrea agara isa lagakin šillay keles kuguraki, kotoroniya irawa bubiya gaffis kiseki, Asmarala karagi lakasunasi kominimowa wiiňa inta. Haydam olama agara fesuma kišaya sona subende seles kekki gasunamowa inna deya.

Woynabbu masana, masa aširmabbu guleši kotu kišama Šabiya usulasi komaldiya hirata kakomowabbu, Eritrea košere tummiňe samarabbu nabuliyata katu. Kokinkili kišama šabiyasi nabuliya katuna fanakowa tama.