Home

Kabara

Agara abaya kišama Šabiya usula laga košitesi afiya laga  guduratabbu kuful gosuma saniya mongorowa, tamana Keren igida Banbila woyniyon gomma Bilena košere baddala tillasumowa  Eritrea Bilena košerea dimokrasiya kittitam abbareske.

Šabiya usula guduratabbu laga kuful gosuma saniya mongorowa kifonasi tela uya 13/06/2012 kabariya serubela "Banbi agodde laga geda kosowassi urfiya bubiyabbuna gogodabbu kobin kokamella kallabbu šanas kolamowa kokayasi abbareske.

 

Kittitowa itafki, Šabiya usula inama hakumata guduratowa nafos kikki, agara niyatakin degata kišama tabilabbu hediya kalla laga kufuli aburela daboski imiriya galle kiggalle kikanasi suňas gosumowa kitafki ossoske. Inna damanenabbu Banbila woyniyon gomma ita dine 210 koddinesi guduratabbu ka ulasi Kare metere 375 biloka kosonasi faneski, tarfosumowa hakumataňandabbu guduratabbu kuful kikamowa ossoske.