Home

ደንጊዩ ዝበጸሔና ዜና ዓወት

ጀጋኑ ተጋደልቲ ዲምሓኩኤ ብዕለት 20/06/2012 ንግሆ ሰዓት 6፡50 ኣብ ኮኮላ ሰራዊት ጺዒና ኣብ ልዕሊ ትኸይድ ዝነበረት ናይ ጸላኢ መኪና ብኣርፒጂ መጥቃዕቲ ብምኽፋት ከቢድ ኪሳራ ከም ዘውረደ ካብ ጀጋኑ ተጋደልቲ ዲምሓኩኤ ዝበጽሓና ዜና ሓቢሩ፡፡

ብተመሳሳሊ ኣብዛ ዕለት ኢዚኣ ሰዓት 9፡30 ንግሆ ኣብ ሻካት ሰራዊት ጺዒና ኣብ ልዕሊ ትኸይድ ዝነበረት መኪና ብኣርፒጂ መጥቃዕቲ ብምኽፋት ነታ መኪና ሙሉ ንሙሉእ ሓምሺሹ ኣብ ሰራዊት ጸላኢ ከቢድ ኪሳራ ከም ዘውረደ ተረጋጊጹ፡፡ ሰራዊት ህግደፍ በዚ በርቃዊ መጥቃዕቲ ኣብ ከቢድ ፍርሒ ተሸሚሞም ከም ዘለ ተፈሊጡ ኣሎ፡፡ ተጋደልቲ ዲምሓኩኤ ብድሕሪ እዚ ዕውታት መጥቃዕትታት እዚ ንቦትኡ ብሰላም ተመሊሱ፡፡ ንዝርዝራቱ ተኸታተሉና፡፡