Home

Galla Igida 2018nalle Kunama Agara Baciyala Kinama Tiribana Erkukodisu Agariyasiddabbu Kitirima Kalmana. (Latta Minta Ekkena)

Košita laga tagame ifirala agara kalma kotafa kittitasi kišano akumatasi badigiriya saňgandea. Agara kalma dimala tagiske itoke dima gudurtowa kiyaki bušuskolanowa ayka kobinandea.   Inna kalliya Erkukodisu agara koybišasi fesuma kande agara kinanasi wajiba. Galla igida 2000`la Erkukodisu anda taňka kodoriyasibu galle kussume kinama midditala, agara kalmanditta kiteki baciyala minde barebu komi lakasumowabu tamma inna hirenasi kiddike. Ide oyna kalla agarana wiyya dada kišaki kittitiyata kokema ajalesi gudurtiyabu dariski inna hira fefemenassi kikoke.

 

Erkukodisuna kunama agarana.

  1. Erkukodisu agariya agasala kitirima siyasata kalma:-

1.1.      Erkukodisu Šamma usule kokala kunama agarasi targada kišommabu kikki gasuya majiya bagana lakasunowa aniski immi kidorke. Inna bobabbu siyasata kitaba arte kinolaki agara agasalana baškulla agasala salasso oyne tammake ay wagala kaaditta kunama siyatabbu furos kišaki ayniyabu kanadina medanowa kutu waske. Tamata kunamala fannasuma siyasatowa waga kibinimowabu abaya kokayla taggimala kuwake. Inna otoma dirgenalle badi kossabu siyasata kitaba numurta 21`, 22` 23` 24`na 25`na dabu kinolaki agara agasala sala sumowabu kosasaki Siyasata  kofegeda taggima kikoke.

1.2.      Agara kalma susa dorasi, aniň kokodoromeda Erkukokona Erkutako Erkudako Erku Agkona wagiya kobinki okosimala suka mannena andikiša aw itkišebbuna firisiyoniyiddabbu kikki gasuma susa dorowabbu agara ikoma targada tabiliyabu nafos kikanasi šoske. Kokalasi anidki kadoroma kitabowaye bulukiyiddabu kosasa kobinki omalamowabu agara siyasata targada hira fefemata tigis kišake. Inna kalmena awsadowa ikoma kofegedowa Šabiya soga kiliňgidamandea. Kunama babara uyella kokala siyasata targadowa kinamma kasomma kišakessa inna okitenatta Eritrea kin Šimelba kolomowa kokala Eritrea kode kolibbu Šabiyowa Erkukodisu konakin kufuluma agarowa kitemala abinanda utuma laga sasasuski hediya kimmi kikki hosunandiya. lakin Erkukodisu kitabe Šabiya damane kišano laga halate ayken konnemeno? Suma kokelowassi Šasuma damanana kosima šimalowana abinina tagamena anakemowana aybessa sas kifaliki derňasumowabu agara baciya darisunala kišano kittitiyala amanatoski lakasunasi arba taggima hoske.

1.3.      Erkukodisu agarasi kutu kišoma targadowa Erkusidina marimare summada kin ay oji iša konibessa targadiyala kidor kišomowabu adagalabu kofalima awrasi kona badabbu kiyaki baciya kintinasi šosumowa dea. Kakosima fanakenalle keňkeda awra kunama agasala isanamme, waga kinamme. Hakowa Erkukodisu fanesunama aradiya kekotule dowa agara koludandea. Inna siyasata ňela aybessa itakke targaske. Ide nafiyana kikišake. Innakes targasuma agarasi šabiya gumušabu koniyala kutunandowa sande giila kolena. 

1.4.      Erkukodisu agariyasi siyasata kitabebbu kisasamokowa iwiki, innama sulubeda Aradiya tante bariyebuna www. Messel-beherat.com web sait buna facebook gurubba aňňadebbuna mesetebbuna  kunama agarasi kosasa taggima kišoke. Bubiya kin Šabiya ušurufe ayeno aykedibu toras kuwa sumowassi tabiliyabuna kobinimana wabbu kokontime kin derňadimowabu kunama košera Šabiya nano? Dowa  tabiliya gadabu kotakema hirasi kiddike. Šabiya ayniyam šutosumowaye kin ella summada farda ayniyabu weykeski agara kubuce goski inna fardenalle Erkukodisu koskedabu helliyasi abeski kotudamowa agarasi siyasata targadowa kasomowa kin kayloma kišamowa keka kotakke. Ide agarowa Šabiyasi kasa mawada kišoki, šamma akumateda Ras Alulana kunamasi imalamme, emena memalanni. Konaňabbuna konaňittabu kaya gommowa na kikaylono? Akaki haddadombessa eme hemmowa kemini dabu kasa kišomowa targada hira toňkošowassi kimowa kesobbu nintina. Ide targadiyette mintiya olette ellabu sawmme mišamowabu Šabiya kunamasi ititomme.

1.5.      Erkukodisu koybiša baškulla iddira agariyasiddabu šuka jabiski fitetosumowabu kunama agara aykakalli ammatoski fanakiyala kosa koloma siyasata šimalette sawsgasubessa wabbu kantiki konabu kafadimowa dea. Inna Eritrea kasa kala kiili kišama kunama agarowa ikoma siyasata targadowa Erkukodisu baškulla iddirowa sana gerbebabbu kinandimowana inna agarena Šabiya kona kin kofuluma kišamowa Šabiya ayniyam šutosuma hakowa dea. Ayšisi Šabiya kunamasi targada kinamma agaraski summadata kikida kinammowa tamma telala minde satte salle summada kimin kišoki agarowa kiwalonasi kimin gosumowa dea. Lakin kunama agara Šabiya summadesi ukuna sergallebu kitikama tokonallebu kola faski saniya kintimowabu Šigidade Erkukoduse, orasuke Erukoduse, agaraňe agaleke agalekeski ke kinatawa kikidaki kalusiyesi totagesso agarowa intiki kolašše kiwike. Kunama agarasi Šabiya summade tama kišano sellasi nafon kosommowa kitakki, sulluma sullumankedako aymino mabuse ninolamma? sulluma kišakessa? Ayminno Eritreakin  Šimalba olimanni ime olomma Suma nekede nawmmowa Erkukodisu baškulla agariyasi, kišoma siyasata targadowakin keriman deya. Okodoka lilabbu agara kiya kolanasi kibinima matarebowa ekkena obo koytema kina agasa kokolanasi kika doroski ufulumowana. Abarma dora kokinya jabenna lattabu kibinki afata mirkata kikelaki otama šoldowa kin agasa kokolanasi kiminimowabu, agara Šabiyasi maydabu kitakke. Asatta dahaba wage doski ayniyabu keesa kikamowana, agarekin tafurasumowa tajirela daboski agarowa imin kiňannimasi kolaki ugura kolamowana. Asalla biša obomowa kin kiina samtabu julala kikelaki ufulumena odiňki itata kotumesi ojabbu kuntala kikelaki gudurtabu kikamowana. Komalda hira lawski kina teefasi kufulumowana. Šabiya kunama kona  kin ufulki biša laga koynamma kona awba kinolaki, kalusiye kišono obo kokamowa kontimala Šabiyena amana agara hakumatambe? dabbu kodoromowa Erkukodisu inandi kišoma siyasata targadowa dea. Oynabu gata bubiyalabu Erkukodisu kunama agasala kinandima Siyasata targadowa aydamanabbu Šabiya kunama agasata gumušabbu kuwannima kišamowana Šabiya matarebe fašalodowa siyasata targadowa oja kišamowabbu  kunama košerasi batafala andandea.