Home

Eritrea Košita Laga Sadiyata; Erkolasa Galla Tamena Kililikimabbu Šas Kolama Asannayda Yedetta

Galla igida 2018 komalno galla tama 2019ta kaluke. Inna laga sasenalle woyniyosuma agara, gallella komalki galla tamata koluma keldala ayniya bilela asannayda edetta šan kolaki gogodana šodadena gafun kokosona. Galla tamowa ašikin anda mayda kišaki tawdiyasina woyniyodiya kifegeda kišoma kišanasi tamemuna.

 

Eritrea Košita Laga Sadiyata Erkolasa kišayyana, galla igida 2018 komalki galla tamata kalu godimowabbu Eritrea agara bubiyasi galla tamena nasanadana, sullumana alalana dayšadana usukanasi tameski kosima hayda bubiyana ke diibeta huledana kokaylana tarfoski gogoda wasunasi asannaydiya edetta šas kola goske.

Gallella kamalki galla tamata kakada godimala numurata kelida aw košita galla kakelanokowa nume kantinowa. Galla komalayya uliňňidala hasalosuma damanena ka kasamowabu oyniyodiňňala ay batafalodibessana kasaratodibessa, ide fanakowa inked nafod kakabessana agarasi nafosuma ay kamin kasobessana gallowa inkeddab šad kawlabessa hegaweda kamininowa wajiba kišana.

Agarella kallabu kišayyana šamma gallowayela woyniyodiňňa ajala kišaki sullumiňňa dawdimana samara woyniyodala kišano kotoroniňňa fanakakin fanakata dogolas kišamana saniňňa itada kitena udabbu kasarata kišano amanida udabbu šoma gandalla afono kašimowa kakkormenni. Košitiňňa laga Eritreala damane bayakin anda bayata ganki, bara godda fannaski, ke diibeta huleda konasi kotafno tammala šidammukin maydandina damana kosimme. Innakedabbu galla tama uwama keldala tammala ay yoniňino, ay katikaniňino dabbu kayla kotagadabbu woyniyoda kofoda kišake.

Gallella komalabbu galla tama yonowa wajiba. Galla tamowa ašowakin mayda kišabbu šasuma gallowalle tilladimmowaye galla tamenalle tilladinasi kola kalunowa woyniyoda lušowa deya. Eritreala lakin laga bodekin aňňada kišama damane okoske. Eritreala laga kišella kallabbuna agarella kallabbu woyniyodiňňa marodina bakata kosimme. Kella ayniyabbu woyniyodiya marosunana niyatiya tillas kikana bakata inamme. Oynabbu bakatiya kitalalina tabila bubiye kosey kišake. Gallella matareba nolana iwiki uyella matarebana šon nola nikanni. Laga kiše woyniyoda bubiya Eritrea maros gosuma gujillowa konala kišake. Laga kiše ay kodanabessa, inkalle kosananassa, inka gamunassa, ay kokosasanassana ay lawamuna kogošabessa tarfosumma saws kiminti kišoke. Inna kišama sababowa Eritrea akumata agarabbu katawaki agara majana ankatana digosuma dittiya inna kisana nisaname dabbu kosodama askara kanunabbu mannosuma kišamowa deya. Inna kišamowabbu išama galla mayda kišanasi tamedowakin šanki išama galla inna nasananandabbu matareba nolana damana kosimme. Agara woyniyodiya marosunasi šosumme. Agara Higdef usula šilala kišake. Inna kišamowabbu agara Higdef saba kišake. Sabellasi ay kisananassa, ay kišanassa, ay tillasunassa oššalos kišonowa andiyokowa deya. Oynabbu lagiňňala kosima agara woyniyoda saba woyniyoda kišake.

Tammala galla aňňadabbu kola tama kaluna heske. Agarella kallabbu niyatodimowayena ka nafarella kallabbu woyniyodiňňa kassunasi tamedinowa wajiba. Okodoka lagiňňala kosima halatowana kafegedana niyata kaynake. Oynabbu tammakin sellasi mayda kišanasi kasanana kogošake. Lawetiňňa nawarabbu šad kawlanasina, sullumabbu kasana kaluta kadenasina, hedimata suňadinasina, fofora kayla sarosumana bakatiňňa ayniňňebbu oššalod kakana damana kannena kogošake. Inna kišanasi, biša baba ibonasi, atareba dabosunasi, asana isananasi kogošama fanakowa iša kona heske. Innakeda igija sannayta iša konasi woyniyodiňňa kišoma kolamana, niyatiňňittabbu akumata banbarala aguski woyniyodiňňa kaful kikki saba kanolama Higdef usulena sarodina kogošamowa ella baredina inamme.

Eritrea Košita Laga sadiyata Erkolasa, galla tama 2019 kidabbu šas kolana yedetta kosiyya, agarella kallabbu išamata galla mayda kawlaki lagiňňana agariňňana kofegeda kikoki barana jola lilikala goddakin kakobetinasi kasanana heske. Sulluma fannaski, alala kotalaliki, niyatiňňabbu oššalodina maja katalalinasi saba woyniyodala fas katuma Higdef usula sakkod kawlana heske. Inna tilladinasi kommima agara tummasuna kogošake. Aysisi ka maja kommima dictator usule kasibabbu kišamma kišayya niyatiyabbu kesona koybišana otalali kesona majana kosimme. Majeyana ankateyana nibacimokala nitalali nikana. Išanandabbuna sannayta tamenumabbu koytena leleda kosimme. Lagiňňa kanada kafegedanasi kišano laga kiše woyniyoda kossunasi tugulnadana bacana biloka kogošana.

Oynabbu Eritrea agare, agarella kallabbu išamata šašama mayda kiša kasonasina, aše galla yoma kelda sannayta kiša kišonasi tama kakosima kofegeda okitenalle Eritrea laga kiša bubiya tillasuna kogošama nekeda ekkenowa išama bakatiňňana lagiňňa bakatana kišoma kolama kalmena sarodasi unukin koludama bubiya tillasuna heske. kotik gosuma kalla Eritreala kofegeda šimala iša koki fufus goske. Oynabbu inna fus gosuma šimalena oja kutunasina niyatodimowaye tillada koytenasi laga kiša bubiya kotafena kogošake.

Galla igida 2019, sullumana, dayšadana, nasanadana, agara subbiddada maydata kikadanasina, abayiňňasi išamata šoma kiša kišonasi, woyniyodiňňa kišomaki atura kaminti arsibos kanolama Higdef usulenassi banbariyakin sarod kawlaki lagiňňala agara kefatoma akumata tufediki samariňňa tawdasi tummadabbu fedi.  

Galla tamena bubiya sulluma kiša kasonasi tamemake

Ayiba mosena tummadiňňana, košitiňňa laga besadasi!!

Eritrea Košita Laga Sadiyata; Erkolasa

1/1/2019