Home

መልእኽቲ ኤርትራዊ ሃገራዊ ግንባር ብምኽያት ሓዱሽ ዓመት

ዓመተ 2018 ተዛዚሙ ናብ ሓዱሽ ዓመት 2019 ንሰጋገር ኣሎና። ኣብ'ዛ ምድሪ ዓለም ዝነበሩ ህዝቢ፡ ሓደ ዓመተ ተውዲኡ ናብ ካልእ ሓዱሽ ዓመት ክኣትው ከለው፡ መቐበሊ ናይ ሓዱሽ መዋእ ዝኸውን ኣብ ሓድሕዶም መግለጺ ሰናይ ትምኒትን፡ ሓጎስን ዝተፈላለዩ ህያባት ይወሃሃቡ።

እቲ ሓዱሽ ዓመት ካብ'ቲ ዝሓለፈ ዝያዳ ዝበለጸ፡ ናይ ምዕባለን ናይ ሂወቶም መቐይሮ ዘዕውትሉ ዝኸውን ይምነዩ።

ኤርትራ ሃገራዊ ግንባር ከኣ ኣብ'ዚ ዓመት 2108 ተዛዚሙ፡ ናብ ሓዱሽ ዘመነ ንኣትወሉ ዘሎና፡ ንመላእ ህዝቢ ኤርትራ፡ እዚ ዝመጽእ ዘሎ ዓመት፡ ናይ ራህዋን ሰላምን፡ ናይ ፍትሕን ቅሳነትን ክኸውን፡ እቲ ኩሉ ስቃይን ውርድትን፡ ስደትን ሻቅሎትን ዘብቅዓሉ፡ ናይ ሓጎስን ፍስሃን ክከውን ሰናይ ትምኒቱ ይገልጽ።

ኣብ'ዚ ሓደ ዓመት ወዲኢና ካብ'ቲ ካልእ ክንሰግር ከሎና፡ ተራ ናይ ቁጽሪ ምቅያር ወይ ዕድመ ምቁጻር'ውን ኣይኮነን። ዓመት ክውዳእ እንከሎ፡ እቲ ኣብ ነፍሲ ወከፍና ዝሰላሰል ዘለዎ ጉዳይ፡ ኣብ'ዚ ዝሓለፈ ዓመት ከም ሰብ ኣብ ሂወተይ እንታይ የዕዊተ፡ እንታይ ከኣ ክሲረ፡ እቲ ግዜ ከመይ ተጠቒመሉ፡ ኣብ ውልቀይ ይኹን ኣብ'ቲ ምሳይ ዝነብር ዘሎ ሕብረተሰብ እንታይ ኣበርክቶ ጌረ፡ ኣብ'ቲ ከም ሰብ ተጸሚድካሉ ዘሎካ ዓውዲ ኣብ'ዚ ኣብ ምዝዛሙ ዘሎ ዓመት ከመይ ሓሊፍካዮ ባዕላዊ ገምጋም ክትገብረሉ ሓደ ካብ'ቲ ቁምነገር ናይ'ቲ ትቅበሎ ዘሎካ ዓመት ኢዩ።

ከም ህዝቢ ንዝሓለፈ ነዊሕ ዓመታት፡ እቲ ክንሓልፎ ዝጸናሕና፡ ዘይከም'ቲ ንቡር ሂወት ካልኦት ህዝብታት ኣብ'ዛ ምድሪ ዝሓልፍዎ፡ ዓመት መጸ ዝበለጸን ዝሓሸን፡ እቲ ዝመጽእ ካብ'ቲ ዝሓለፈ ኣዝዩ ዕጽፊ ውጽኢት፡ ዝያዳ ዕብየትን ዓወት ዝሕፈሶ ዘይኮነስ፤ በንጻሩ እቲ ክንሓልፎ ዝጸናሕና መዋእ ዓመተ መጸ እቲ ከም ኩሉ ህዝቢ ንምነዩ ሰላም ክዝረግ፡ ማሕበረ ቁጠባዊ ሂወትና ክንቆልቁ፡ ዕዮና ክንዲ ዝብርክት ክሃጎግ፡ ተስፋን ክንዲ ዝደምቅ መመሊሱ ክጽልምት ክኸውን ምጽንሑ እቲ ነፍሲ ወከፍና ዘይንኽሕዶ ንሓልፎ ዘሎና ዕለታዊ ተሞክሮ ኢዩ። ኣብ ሃገርና ኤርትራ ዘይከም'ቲ ካልእ እቲ ዘይንቡር ኩለንተናዊ ሂወት ዜጋታት፡ ኩነታት ከም ህዝብን ሃገርናን ብሓፈሻ ዓመተ ተወዲኡ ካልእ ዓመት ክትካእ እንከሎ፡ ነገራት ካብ ዝኸፍኤ ናብ ዝገደደ ክኸዱ፡ ስግኣት ክወስኽ፡ ድኽነት ክዓሙቕ፡ ስእነትን ስደትን ብዓጸፋ ክዛይድ፡ ዓሚ ይሓይሽ እምበር፡ ሎሚ ካብ ትማሊ ይበልጽ ንብለሉ ኩነታት ኣይጸንሐን። እዚ ንሓዱሽ ዓመት ዝበለጸ ክንዲ ምምናይ፡ ሕጂ'ከ እንታይ ኮን ይመጽእ ይኸውን፡ እንታይ ኮን ንሰምዕ ንኸውን ክንብል ሻቅሎት ዝበዝሐሉ ኩነት'ዩ ጸኒሑ።

ዓመት ተውዲኡ ብኻልእ ዓመት ክትካእ ንቡርን ባህርያ'ውን ኢያ። እቲ ዝመጽእ ዓመት ካብ'ቲ ዝሓለፈ በሊጹ፡ እቲ ኣብ ዝሓለፈ ዘይፈጸምናዮ፡ ኣብ'ቲ ሓዱሽ መዋእ ክንፍጽሞ ምዃና ቃል ክንኣቱ እቲ ንቡር ናይ ሂወት መስርሕ ኢዩ። ኣብ ኤርትራ ግን ካብ'ቲ ካልእ ፍልይ ዘብሎ ናይ ገዛእ ርእሱ ፍሉይ ረቋሒ ኣለዎ። ኣብ ኤርትራ ብወልቀ ከም ዜጋ፡ ብእክቡ ከም ህዝቢ ናይ መጻኢና ዋናታት ንኾነሉ ዕድል ሕሩም ኢዩ። ነፍሲ ወከፍ ዜጋ ሂወቱ ባዕሉ ሓራ ኮይኑ ዝመርሓሉ፡ ዋና ገዛእ ርእሱን ኮይኑ፤ ናይ ሂወቱ ራኢ ኮነ ዕላማ ዘትግብረሉ ዕድል የብሉን። ዋና መጻኢ ዕድሉ ዝኾነሉ ባይታ ዕጽው ኢዩ። ይትረፍ ናይ ሓደ ዓመት መደብ ናይ ሓንቲ ምዓልቲ መደብ'ውን ክሕንጽጽ ኣይክእልን ኢዩ። እቲ ሂወት ዜጋታት ኣብ ትሕቲ ምሉእ ቁጽጽር እቲ ኤርትራ ዘምሓር ዘሎ ናይ ጭቆና ጉጅለ ኢዩ። ኣብ'ቲ ሃገር ዜጋታት እንታይ ክዛረቡ፡ ኣበይ ክሰርሑ፡ ናበይ ክንቀሳቐሱ፡ እንታይ ክምሃሩን ከመይ ዝሓስቡሉን ከም ዘለዎም ከይተረፍ ተለኪዑ'ዩ ዝውሃብ። እቲ ምኽንያት ኤርትራ መሰልን ክብረት ዘኽብር ብህዝባዊ መንግስቲ ዘይኮነት፡ ኣብ ትሕቲ ግበር ኣይትግበር ወተሃደራዊ ሕጊ ሰለትምሓደር። በዚ ምኽንያት ዝመጽእ ዘሎ ዓመት ዝበለጸ ክኸውን ካብ ምምናይ ሓሊፉ፡ ከም ዜጋ ንዓመታ እዚ ክግበር ዝብል ብወልቁ ዝትልሞ ሸቶ የብሉን። ሰብ ወናኒ መጻኢ ሂወቱ ኣይኮነን። ወናኒኣ ህግደፍ ኢዩ። ሰብ ዋና ሂወቱ ዘይምዃን ከኣ ባርነት ኢዩ። ንባርያ ከመይ ክነበር፡ እንታይ ክገበር፡ እንታይ ክበልዕን፡ እንታይ ክፍጽምን እቲ ጎይትኡ ኢዩ። ኣብ ሃገርና ዘሎ ሂወት ከኣ እዚ ናይ ባርነት ኢዩ።

እቲ ናይ ሎሚ ዓመት ናብ ሓዱሽ መዋእል ንኣትወሉ ዘሎና ዘመን፡ ከም ኩሎም ህዝብታት ዝምነይዎ፡ ከም ውልቀ ሰባት ኣብ ሂወትና ክንበጽሖ ንደሊ፤ እቲ ንንብህጎ ኩሉ ክውን ክኸውን፡ ኩነታት ሃገርና ብሓፈሻ ናይ ወልቀ ሂወትና ክንለውጥ፡ እቲ ዘይንቡር ኩነታት፡ ዝሓለፈ ነመስግነሉ ወይ ይሓይሽ ንበሉ ዘይኮነስ፡ ካብ ሎሚ ጽባሕ ክምበልጽ'ዩ ንብለሉ እዋን ክፍጠር ኣለዎ። ካብ ሎሚ ጽብሓ ክሓይሽ ግን እቲ መስረታዊ ሕቶ ከም ህዝቢ ካብ'ቲ ኣብ ኣብ ዝባና ንነፍሲ ወከፍና ተጻዒኑ ዘሎ ናይ ምልኪ ባርነት ሓራ ክንኸውን ግድን ይኸውን። ነጻ ንሓስበሉ፡ ሰሪሕና ንኣትወሉ፡ ብዘይ ገደብ ክንቀሳቐሰ፤ ራዕዲ ፍርሕን ዝቕንጠጠሉ፡ ዕጫ መጻእና ካልኦት ዘይኮነስ ባዕልና ንውስነሉ ኩነታት ክፍጠር ኣለዎ። እዚ ዝኸውን ከኣ እቲ ናይ ሕረስ ሓረስታይ፡ ነገድ ነጋዳይ፡ ናይ ሸቅል ሸቃላይ እዋን ክመጽእ ኣለዎ፡፡ እዚ ሰናይ ዘመን ዝመጽእ፡ እቲ መጻኢና ክጽልምት ዝግበር ዘሎ፡ ብዘይ ፍቃድና፡ ብዘይ ምርጫና ኣብ ዙፋን ምልኪ ተኾይይጡ፡ ውልቃዊ ሂወትና መንጢሉ ባሮት ክንከውን ፈሪዱ ዘሎ ኣካል ካብ'ታ ተወጢህዋ ዘሎ ዙፋን ዓመጽ ክውርድ እቲ ኣማራጺ ዘይብሉ ይኸውን። እዚ ማለት እቲ ንባርነት ዝፈረደ፡ ጎይቶት ገዛእ ርእስና፡ ወነንቲ መጻኢና ከይንኸውን ዝሓረመ ህግደፍ ዝባሃል ጉጅለ ካብ ሰልጣን ክውርድ ኣለዎ።

ኤርትራዊ ሃገራዊ ግንባር በዚ ኣጋጣሚ ሓዱሽ ዓመት ዝሕልፎ መልእኽቲ እምብኣር፡ ከም ህዝቢ መጺና ዝበለጸን ዝጸበቕን ክኸውን፡ ከም ሃገር ይኹን ከም ህዝቢ፡ ከምኡ'ውን ወልቀ ሂወት ነፍሲ ወከፍና ክልወጥ፡ ድንቁርና፡ ድኽነት፡ ድሕረት ነበር ክኸውን ኣለዎ። ሰላም ክነግስ፤ ፍትሒ ክስፍን፡ ምዩቅ ዘይንብለሉ ኩነታት ክፍጠር፡ እቲ ጠንቂ ኩሉ ዝኾነ ናይ ባርነት ኣርዑት ባርነት ህግደፍ ክስበር ኣለዎ። እዚ ኣርዑት ክሰብር ዘለዎ ከኣ ንሕና እቶም መጻኢና ክጽልምት ተፈሪድና ዘሎና ህዝቢ ኢና። ምኽንያቱ ዓመጽትን ረገጽትን ስርዓታት ተገዲዶም እንተዘይኮይኖም፡ ፍትዮም ወይ ራህሪሆም ዝህቡካ ሓርነት ዘኽብሩልካ መሰልን ክብረት የሎን። መሰልካን ክብረካን ተቃሊስካ'ዩ ዝረጋገጽ። ብትጽቢትን ሰናይ ትምኒትን ዝፍጠር ብሩህ መጻኢ'ውን የሎን። ሃገር ትልወጥ፡ ሂወት ዜጋታት ዝምሓየሽ ብጻዕርን ቃልስን ጥራይ ኢዩ።

ሰለ'ዚ ከም ህዝቢ መጻኢና ዝበለጸ ክኸውን፡ ወለዶታት ኤርትራ ዓመት መጸ ዝበለጸን ሰናይን ክኾነሎም፡ ሎሚ ኣብ'ዚ ናይ መቐይሮ ዘመን፡ ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ዜጋ ክፍጽሞ ዘለዎ ቀዳማይ ጉዳይ፡ እቲ መጻኢ ዕድልናን መጻኢ ዕድል ሃገርና ክጽልምት ዝገበር ዘሎ ሓይሊ ክለግስ እጃሙ ከበርክት ኣለዎ፡፡ ከም'ቲ ዝስማዕ ዘሎ ኣብ ኤርትራ ናይ ለውጢ ንፋስ ይነፍስ ኣሎ። እዚ ጀሚሩ ዘሎ ንፋስ ለውጢ ፍረ ክህልዎ፡ ከም'ቲ ንደልዮን ንምነዮን ክኸውን፡ ኩሉ ዜጋ ክሳተፎ ይግባእ።

ዓመት 2019 ዓመት ራህዋ፡ ሰላምን ቅሳነትን፡ ከም ህዝቢ ካብ ዝበለጸ ናብ ኣዝዩ ዝበለጸ መጻኢ ክንሳገር፡ ነቲ ጸላኢ ኩሉ ሰናይና ዝኮነ መጻኢና ክጽልምትን፡ ሂወት ነፍሲ ወከፍና ከም ሽንቲ ገመል ንድሕሪት ክምለስ ዝገበር ዘሎ ናይ ጥፍኣትን ምብትታን ንምጽናትና ዝፈረደ፡ ዕጫናን መጻኢና ዝድውን ዘሎ ህግደፍ ካብ'ቲ ዙፋን ምልኪ ክወርድ፡ ወንንቲ መጻኢናን ግይቶት ሃገርናን ክንከውን ንሓበራዊ ዕብየትን ምዕብለን ብሓባር ንተንስእ፡፡

ዓመት ኩሉ ሰናይ ዝበለ ክኸውን ንምነ።

ብዙሕነታዊ ሓድነትና፡ ንድሕነት ሃገርና!!

ኤርትራዊ ሃገራዊ ግንባር

1/1/2019