Home

Sameda Salufa Erkukodisu Ištadana Kabarana Fišša kin

Eritrea Kunama Koybiša Dimokrasiya Suňada Erkukodisu Ištadana Kabarana Fišša, šasuma galla 2018 tenalle; baca memabbuna targada udumalabbu šadki sullumana, amanidana, batafalabbu galla tama 2019 ta fod kalomasi asannaydiya edetta šas kolaki; 2019 Šabiya usula sarod kawlamana, agara sullumana alalana majana katalali kasoma galla kišabu salas kišama agara ikaski lagiyata sullumabu kidenasi tameske.

 

Erkukodisu Ištadana Kabarana Fišša, galla igida 2018la kunama koybiša baca, subbiddada kitafki batafalata fos kišanasi kunama agara siyasata targada kigotaki abayakin daris kikanasina baciya batafalabu fos konasi arba taggima hos kišike. Inna galla tama 2019 igidenana kunama agara abayiya Šabiya usula saros kolaki agara kefatoma usula tufesuma galla kišanasi unukin koludama bubiya tillasunasi kossiya kimalke.

Galla tamala mayda kaytenasi tamedinowa wajiba kišabbu matareba agigate kanolaki sanala kaka kalutamma kišayya tamedimokowabbu kaytena oja kosimme. Okodoka šifta kišama usulena sarodasi kotik kayamokowabbu iňalliňňida kosodana aki kanolanni. Nawd kakki kaloma nissaliňňa alalana keddusowa masiňňa šaba kišabbu targadabu suňadki gadimma kišayya lawa lilika tokorena abaya ušurufela tiridiki kasanandadowa fanakiyasi tilladimma kišayyana batafala kaytenni. Oynabbu nissaliňňa niyateya ayneyab oššala ašik kosaladata sumowa kakošigidaki targadabbu tummadiki šibababbu kakosodamale kišayya kanimbima majiňňena tamediňňena kaynitenowa wajiba kišana.

Tama okitenalle Šabiya usula šakatiya uya kelda kofegedaki agarasi hayda melumelowakin kišannimasi ušurufos goske. Laga sasala ka kiša maja mimabbu salufa kišaki Eritrea košita lagasi mabusa ita kolaki agarasi kokela komalamma hayda kišoma sadalla badisasa Esayas Afeworki usula, lalasi feski maliyaka kišaki sulluma nakokesuyyana koytema sullumowakin haydowa igittimowa kanti godke. Sulluma gadiyatowa natiribake dabbu tamana sababowa innada agarasi isasano itakemmiya Asab-Bure labbuna Senafe-Zalanbesa wagelabbu kosey kišima ududowa weykenakeski agara kimamajinasi darabeske. Šabiya usula agare agasala kosina kotengenowassi koybaki kogošamma kalla kuda kišiyyana agara kalma doros kikaylomowabbu niyatiyittabbu weykesunasi kasiboske. Iša ditta inna agare bile kotengenena usulowa kosima halatana košita lagowalle kelema kasaratana išigola lagela kosima damana Eritrea agarasi mamajabbu kisasa kišimowa agara wiyabbu kintiki šutoski oratos kolamowano usulowassi ajala andala fas kutuke. Iňalla usula šabiya kabiniyesina gomatosummabbu sulluma gomatowa fermoski lalasi udude weykesumowa kokala tamana sababa innada keka olammabbu lalasi feski weykesuma udude bubiye tela uya 26/12/2019 kin kibinki isey kinolake. Inna damanena tamana agara nafasi kišammowa kotakena heske. Šabiya usula sulluma gadiritala woyniyosuna kalmana morala daminkišana kinammowa sanabbu kasono kanti godke. Oynabbu Šabiyakin kaytena sullumana ifirana kosimmowa innakin šuta aňňada kaggošanni.

Kunamiňňa agara Šabiya usulabbu haysumma damana kosimme. Lagiya kuful kikki ikka bibena ummena fataski jumulatabbu kiyaki ňeliyana furdiyana kitada kušumbure kolaki košera atura minta jarimata baddiyala tillaske. Inna jarimatenayekin kobesana bakata inamma sabbatasi jarimata baddala jarimata kitafemowakin kulisuma inamme. Kunama agara sasowana inna Šabiya usula tabilena ay kišabessa targadabbu kotulena kogošake. Kunama dankuna Šabiya talenena inna tabilena uleyasi kišano agareya nafasi kišammowa mitakki andileya šayša mikoya gommowakin maltamuna kogošama okita iddimowa mitakena heske. Oynabbu kuname bubiňňe targadiki nissaliňňa alalowa kakkobiki kunama uddoda kittitiňňa Erkukodisu hellala tummadiki dannodiňňasina koybišiňňasiddabbu usulena sarod kawlana bacowalle tiridittabbu lakadki kabaci.

Kunama Košera Sullumana Dannodana Katalalinowa; Šabiya Usula Kabbaredimokala Kišamowa Katakki, Galla Tamenalle Kaluma Kolena Kamašena Tilladasi Kaynama Kalmana, Takiňňana Šibabiňňa Bubiya Kasamaroki Usulena Sarod Kawlanasi Kabaci!

Tamana Erkukodisu Nissale Aritomuna!

 

Erkukodisu Ištadana Kabarana Fišša

Jenayo 1, 2019