Home

ERTEREYA KUNAMA KOIBIŠA DIMOKRASIYA SUŇADA (ERKUKODISU) KA NAFARA DITTIYA KUNAMA KOŠERA GUMMATA MAJASI DEYA GALLE 23SI KIBACKI FITETOSUMA Latta Minta Akussuma; Alatta Asselman Erkukodisukin

Erkukodisu mara kiṧano baṧkulla kittita dina mayatasina bakṧiṧasi nume galle 23 si ikke osamiyeda hummena bibowaye jabisuma.

Inna muje alufebbu kokkelana tamfede jabimma nissalowa mawiki nafarabbu ṧabiya akumatette makonenenasi dorodowa Kunamala kinama kokkana askamakin kiṧamowabbu Erkukodisu tamana koibiṧa masa gooda tama killeki akumatowa fungadata kibacina kiṧamowa Higdef marena kalusiyesi dambilabbu ukuniyala kalele kasasana heske. Babara uyellana aniski sullumabbu darabesso Ṧabiya/Higdef usula koibaki koiṧeki koṧerowa katadanasi fesuma sabbatasi deya suluba kakoweki innassi kalomowa. Galle 23 si sulubabbu bacokowa dittiya sulubabbu aysisi kibacibessa siyabowa kifakalla kitakenasi koddima siyasata targada kutu kiṧoke deya. Erkukodisu Kunamasi masa fardokala dittiya siyasata fardalana targaski majiya kitakenasi kidadimowabbu tammake ṧabiya uṧurufesi ukunakin ṧaffata kolella kallabbu kinti goske. Tamma ingida ditta adabasi Kuname laga melo mebonniski amimiki kina samta jaben kamintinnimasi kolaki taleniyesi kiṧoke. Wiys gosso kaboki kamaki kassu kaulama kulabbu akumata esommabbu meboma sabbatasi 3500.00 nakfa jabimu oina kiṧamma kiṧaya biṧowa sakamuski haddadoske. No innakes kinnema akumatata kade kaliki kaledinena dahana kainamebe dimale kiṧaya uliṅṅa kakotaremowa deya.

Kanuna koniyala kiṧama sabbatasi sellasina makosasakedabbu ṧimanki afiṅṅa lagakin kagur kasamenasi okossu gommowa kotakemma kalusena taleniye Kunamiya kokormeki anana tame kokoitaki ṧabiyanda imesi atura kiminti gosuma akumatowassi kosaro gonke. Anna imetteske Kunama. Gadibiyana ondoba tamabbu fonkoloma kommena mengelesi baca ondoba tamebbu kanakena dadan ditta awriyena mamajiyena koṅeriyesi kakobinki nissaliṅṅa keddusanda alufebbu kokkelana Kuname fitetommowassi kawiki nafarabbu kalunni. Fitetomme adasi gummatiṅṅana kittitella kallabbu kaluma koolowa tilladina heske. Fitetomma iddiriṅṅe laṅadima kakormemakin fitetana koibiṧa katawamowa Ṧabiya akumata itakena heske. Unu akidanowa kakoludanowa dittiya akidama kiṧayana dannodiṅṅana nissaliṅṅa wasa kinamma fardala dudki kabanni ide kalinni. Erkukodisu ṧabiyende fogadiyekin kosasamma nume. Babara uyella kakomamajiki jabidima fitetowakin kosasa kayte. Ṧabiya/Higdef akumatiṅṅa kiṧammowa ankorada bobonala todina kogoṧammema Kuname targadi. Oinabbu ka nafara maja aw oiniyoda kassunasi dittiya Kunama koṧera gummatiya maja katalalinasi bila kasaki galle 23 si kabacki fitetodimowabbu nafarabbu koṧita lagella dina kallabbu kelu gomu dowa maṧankaleyala kidorokka dokowabbu kawi ṧadi. Kunameda inna awrenaye menaladi gommowayena Erkukodisukin tama kodoromenakin kasida aṅṅada meytennima kiṧamowa ketakki urfale meynaya kittitette saumubbu samarodki Kunamiṅa koṧera ankata giitana dannoda katalali. Innakin adagata tokkamme tukumme.

 Ertereya bagana kittite damana:- Ertereya bagana kittite Afrika gilala konti gosuma kofegedenatte saumuna siyasata kalmana girmata (political posture) oinamende kokkalomme. Oinabbu fardellala kokobuceki lawetella oṧṧalella kokki Higdef usula kotuturanolle hisabiyebbu gamme kosake. Babara uyella ṧabiya usulasi abaya taggimella kallabbu kontiki baṧkulla kalma awsanki sulubabbu koya kokoski kittitodiya erkakakin baṧkulliye kosano kadariye iwi salan kosama kulabbu “Ṧabiya laga koṧita kiṧama sabbatasi abayanda kakidana dadanume” da lilika kokomette Ṧabiya akumata baddala kokana fada koma kiṧano oṧṧalala lilikellala lakamunandowa agigata koitenni. Ṧabiyana siyasata abayella kalla ardiyalabbu isanamana kinana. Oinabbu bagana kittite fardala tayta gata tamam iṧa konowa wajiba. Ertereya Koṧita Laga Sadiyata (ERKOLASA) inna damanena iṧima dimokrasiya sadiyatan deya. Tama fanakenalle Ertereyala kofegeda amanam yobbu koṧere ankatana giitana dannodiya wasa koitena niyatana matareba koinama sadiyatekin ellowa deya. Inna sadiyatena elle kokala sultatabbu aw nafabbu komamajina elata nume, ide Higdef usulana mayda kitakke. Ertereyala sullumam yona kiṧaya inna sadiyatena idoroma animindesi ay siyasata elata kabbatesuna heske. Oina kiṧamma kiṧaya Ertereyala sullumam konandinan dowa sande giila kolena.

Mintiya akontalla ekotule............