Home

ERTEREYA KUNAMA KOIBIŠA DIMOKRASIYA SUŇADA (ERKUKODISU) KA NAFARA DITTIYA KUNAMA KOŠERA GUMMATA MAJASI DEYA GALLE 23SI KIBACKI FITETOSUMA Latta Minta Asalla; Alatta Asselman Erkukodisukin

abiya/Higdef Usula Kasakala Konti Gosuma Siyasata Daňňoda

Ṧabiya kiṧano, Higdef usula udude bare kotakalla ifirowa niyatakin adagata gas gosumowana umusuna kalmana kinammowa kekiyabbu kikiṧake.

Senafe-Zalambasa targiyala agara angudebbu oikeski odegamunasi kibinima matarebowa kantima kalla Ertereya agara kabowakin kite lauski fardotta kotafke. Oina kintimala Isaias Afwerqi yedetta irigella fasumma kejimowana kantike. ‘Badummakin kasaya uya kura itorinni yisunni’ skosso terenṧewiyekin kola koyano Ertereya arsiba totomowa kilo metere 25 sakaski kulata kejike; fermoske. ‘Badummakin kosamma kiṧaya imette aw Ethiopiayatte gufedina gunudina bakata kosimme’ski arfas koski oine idoroma animindesi badab faski Addis Ababa, Hawasa, Arbaminch, Omo kuraz ṧukkara fabrike indon naṧodikeski arfasumowa aradiyiya tantana Eri Tv  sabatatta kimebbu kasono kantike. Emallenowa Ertereyatte Tigray agarette Senafe-Zalambessa, Adiquala-Ramala agara-agara bile oleki gogonki okkidaki okoṧodi kobama kabara Dimtsi Hafash bu kiṧano Eri Tv bu irigellana ṧasumme. Lakin Debub Omo ṧukkara fabrika festowalle koki ke osanamowa indos kiṧodima kabarana festowassi kabariya serube bubiyebbu ṧas kolake. Inna Tigrayna Hiwehatla kinama kokka aykalli bessa sanabbu kasono kanti godke. Innakinna Tigray agara kelidana Hiwehat siyasatana kotorona kalma ay ṧetanette kotaytaki itada dogolas kinolanasi atoda kosulki isana gosumowa Ertereya agara maydasi dittiya sultatiya imira kigallenasi kiṧamowa ossos goske.

Tama okitenalle Ethiopiala kontima kofegeda tamowa Higdef usulasi makilabbu kidoromowa kanti godke. Ertereyalana Ethiopiala kontima kofegedowa kokala kontimmale kiṧaya Higdef usula sultata imira telebbu kiṧanowana isabimme. Ay fanakala kofegeda bukunadam fesunowana galle 57si marala koṧima Ṧabiya/Higdef mare agasala tuṧidena kormena okonti gommowa kotik goske. Ethiopia akumatam iminimowa kokala bagana elate bubiye kikidaki konenebbu Ertereya kofegeda aca tamabbu gasuna tabilowana koṧita lagowa konadi kiṧima kanuna, danna faneda (constitution) wamiyoka jarimata aw alaloda kanuna (penal code) na siyasata sita (political pluralism platform) kina kišimmowabbu tagama taggimala koske. Innakin feski babara uyella fogadowayekin kosasammiya ay baganasi laga koṧitella kallabbu ka nafarabbu samanada nasokeski komamajala ku goske. Ṧabiya/Higdef usula forba kitakemma Ertereyana aw Kunama kosimme. Ertereya koṧita laga koibiṧa kitema fanakolle siyasata kittiteda kida natikana henamme, koṧere majanda awrowana amba, Ertereyala koṧere dittiya ňela ňaša guje deya okosimaski ka nafarabbu ditta gummatabbu Ertereyata kollunnimasi kolano Jabatal Harir sumur wudib kittitabbu dittiya ka nafarabbu kolu kolino tammake ayka kikibessana kotakemme. Ellesi iṧimfa kimimiki ayniyam tugus kiya faski “alkolato gabako” ṧakirana nasaki aynaṅabbu nakoya fanakeski lattabbu kidoroma kallabbu kika hoske. Ellesina asaritta kiki kibal faske. Erkukodisu kittitasina Kunama koṧerena tagama aykiṧabessa kosan natakki ifira nasonaski komita kidorki Kunama ora suka bubiyeta ṧinaski Kunama laweta bubiya kiwawi kikama kulabbu baganowayettena malena hemakeski siyasatana baṧkulla marette ṧabiyam tufesuma komitowa marette kolenasi kiminki kogoṧamowa tillasuma kulabbu kittita siyasatana baṧkulla mare bubiye fataske. Komitowayesina nafos kikama kulabbu elliddabbu kimalke. Angudoke okoske. Oinaye sellasi inna hakenassi ṧutomune deya. Inna bubiya kiminimowana katakki minda abarmabbu baca kaboki Kunamella kallabbu koṧeriṅṅabbu kittitod kasaki Ertereya siyasata fardala baṧkullabbu kiṧano siyasata marabbu koṧita laga gadiyatela arba hodabbu salufa irigala kakosima okitenalle “eme angudema mebac mekofalimeki awe kekonene, kittitabbu dittiya ka nafarabbu samanada nasokema aweki esana keṅaski” botatos goske.

Ertereya Kunamam itakena hakale kosiya, Erkukodisu Kunama koṧera kommimowa ketawa kitakki galle 23 anabbu gummatiya majana ankatana dannodasi fiteta gerbeba jabidabbu inna hirenassi koke. Jabisuma fitetowa ka nafarella oiniyoda kifegedana aw maja kitalalinasi nume. Kunamiyabbu ankatana giitana danna ayiba kitenasi deya. Tamana kososoniya kalla Sabbot Sonkot kesi kimamaji kikiki tele kontallesi makina kiṧe kiṧo kimamajiki nafos kikama kulabbu fas kiwino galle aykallebessa obac košima bubiya bilaṧa kiṧano oine mentino ka nafarellende dahaba kosaki aroroka kosano kantike. Erkukodisu kiṧano kittita marena Kunama koṧera targasuman ditta Simur wudib mare nume Sabot Sonkot kokale kosammowa maydabbu kitakena heske. Galle 57 si koṧita lagasi haromma Kuname lawetiya kokammokasi mindabu gan gommo, Sabot Sonkot kekinna siyasatana ṧibaba targadabbu ṧuttala kosamena lolende ukuntemesi makinata kiṧono hululummossi Kunama ankatana dannodala kofegedam kontimella kalla kintinnimowa Higdef mare maida kotakena heske. Galle 27 anabbu kokos koṧima mengela sanowaye aykaddi lakammo Erkukodisu kiṧano, lajinosuma Kunama Ertereyata sera ikasi? Min 1995 kin tamada 2018 ta Kunamam itema haydolle ay dogolasuma kosso? Kos kiṧima kommowakin diyadatabbu kotafemmebe? Na kunami itakemmeno?  No ay kantimmeno katikammeno ay kantiki katikanasi kakomamaji? Awra eteta kiṧabbu Erkukodisu Kunama koṧera gummatiya majanda koṧeriyabbu ṅeliyana furdiyana kabbateski totageski akkabeski igidiyala ikkebbu konadiki lagiya burana Kunamiya nafasi salufabbu kidorki alalodiyana ikkebbuna ṅeliyabbu kosona majowassi ditta Kunama nafarella maja kitalalinasi ibacimme.

Tamana Erkukodisu Nissale Aritomuna!!