Home

ERTEREYA KUNAMA KOIBIŠA DIMOKRASIYA SUŇADA (ERKUKODISU) KA NAFARA DITTIYA KUNAMA KOŠERA GUMMATA MAJASI DEYA GALLE 23SI KIBACKI FITETOSUMA latta minta asatta

Latta Minta Asatta; Alatta Asselman Erkukodisukin

Agara-Agara Bile Kotengenala Kunama Košeram Itema Bakatana Inama Lilikana:- Kunama koṧera wajiya imbabiyabbu lewesuma koṧera sannaytan deya.

Anidki kantima kalla Ṧabiya akumata Kunama koṧera tauda, nafana, dannoda bagana lakada, sanaṅa nissalaṅandabbu kikki lakasuma sabbatasi anidki kaudama gatowayebbu ududowa oikes kiṧobbu Kunamowa nafos kikanasi niyatosumme; koibake. Iṧaditta kameno kakuno tama okitala dugula kidasi kiṧano lajina kolunasi kolo gommowayekin artidiya Kunamana Tigringa gunusuma dalowana deya. Inna koitema kiṧa bora angudenana kisenasiddabbu Kunamasi tabila gerabbu hallaski yi kikidanasi kiminimowa baddala maliyabbu kolonasi femmala ikaski ṧaltutiyata kifegedanasi darbes gosumowa anda kemallena. Higdef usula Kunameda Ṧimelba kolo gommesi siyabe kiṧo kisame gosumowa Erkukodisu min Barentukin femumma anabbu nake? Aysabbatasi koiṧabessa yi kiṧake. Ide Ṧimelba kolomalana aykodaki oluta Karen gombessa itakemma kosimme. Higdef gate barebbu siyaba aṅṅade kiṧo kisoda goske.

  1. Tema-kotemasi:- Higdef usula fogadiyekin kosasanni. Fogadiyekin kosasamaskessa ṧamma galle 23da Kunama koibiṧa baca fardena gallenaye ṧute deya. Kittita buṧukuski agarowa kikasinasi inama kalma bubiya kuturno širgitiya katuno iwike. Ide atisummiya fanaka artela ṧaltute kitalfiki Kunama koibiṧa baca kiṅarinasi darbeske ditta faṧaloske. Tamaki, inna ududa oikedenabbu eliki Erkukodisu marena baṧkullena dugulabbuna suka kiṧabbu kittitonki buṧukun kenola kekoski isame goske. Lajinossina tama laga kosullumakema aweki lageyala kesana keṅa dabbu kitema goske. Higdef usula antata Isaias Afwerqi min Ethiopia ministera ekkenette miyama fermowakin aṧik Arabette kinama kotengena Ertereya agarasi amela ṧetana fogadabbuna fanes kiṧomme. Farda kussuno odarmamme. Senafe-Zalambessa, Adikuwala-Rama ududowa oikemma okitakin tamata alufe mujella koddina  Ertereyane lajina koluke. Nasi kokoibaki dimale kiṧaya ṅerana mamajana mannodiya kosodiya usula kolama Higdef usula kokumowabbu. Abarmaki imamaji kiṧima bubiya wiyya bibabbu hakowa konti kotalalima sabbatasi. Eliki etamaski isamema Kunamowayena oloki Ṧimelba oiniyodowa kontima saridala koluki elle miyye kokotoma kodemala elleki jasusa kankeda ṅada mena kotuki kasiya kokonadi koṧima KOONA koṧita Shula Biya kokale kasiya koṅ koburki Ertereya kode kolima, ‘ime ṧenṧa bayala kokosima ay henki gamunasi lawammo’ nki Ertereyakin Ṧimelbata kolonnimasi kitema gommana koske. Oinabbu tema-kotemowabbu Ertereya Kunamanda Ṧabiya usula koibaki yo kiṧimowatta kideki merṅasuna agara kosimmowa maydabbu katakena heske. Ṧabiya akumata Kunama lajinowa kikasinasi, Kunama ora sukekin ṧimelbala kokosimowayeta nake kisamebessa Erkukodisu yi kiṧake. Fanakiyala Kolluke kitemanasi na kisamebe, Fode ta yoki ay kudabe? Koonakin na kosameno yoki ay iṧtasube? Tura Kobabake ay kokanasi konyumabbu oluki ay tillan kodebe? Erkukodisu itakemma kabara irigellana kosimme. Aniski kodoroma kalla fanakiyala oratodina. Uliyabbu akumata maktaba kursa kommi daṅṅommowakin ṧanki wabbu limmo Kunama laga bubiya kufulki Kunamasi afiya lagala hara kinolamowa kossuna kikailome Kunamanda sullumabbu hediya kuda kares gosuma agarowa kokas koki kosobbu imimiki ime kokala sangata kifegedanasi lawamubbu awriyasi kobinina Kunamam kosiya kulidki kantinokowa. Erkukodisu Kunamasi kanama kittita uddodan deya. Ime kokala komma kintiki wa lisunni. Imininowa etawama tabilabbu tillasuna. Kunama agara bubiya helliyata sokomaski koibiṧa baca gooda tama kille kibacinowana akumata botatinowa kiṧano kalusiye maydabbu hekimuna kotamuna heske. Kunamena Urfa keyna. Erkukodisu Kunama gummata majasi ditta nafasina ka ella kabbarasi kibac fitetosummowana sase oṧṧalabbu ditta ime kokala kella marabbu kosodamma kiṧamowana otake.
  2. Ula fulkudasi kolome:- inna gummatenayena Ertereyala Higdef usula sabababbu ankoradam kosimme hakima atake okosimme. Ankorada kosiyana koṧeriyena taleniya jinisatabbu aw laga koṧita hira ekkenala kidoromowayesi ditta Kunamasi kiṧonnimowabbu olo kokontinowa anda mayda. Badabbu kiṧano ersasabbu uyala  Kuname kussume ocuna obalena dadan dabbu matareba kolaki Kunama numurata fenanos kolanasi kisana gosuma akumatakin ankora kakoludanowa kainamme. Inna baddala tamana Kunama ora suka artela Kunama sola dedelloka kiṧiki kobajima damana diyadatabbu konti goske. Ay sabbatasino suma kokelossi Higdef usula Kunama koṧera numurata nakisosunasi uburatabbu kibaji kinola goskeda shamade  okoske. Lakin agigatabbu kaudana niyatowa kosima sabbatasi kosadokala kakoske. Oloki fulkummowaye siyaba fulkudokasi kiṧama kande koibellana kainamme ide kainanni.
  3. Dugule kidasi:- anidki kadoromanda tema kotemette kotengene kiṧaki dugulabbuna ora suka lilikabbu ganki lajinasi Ertereyata kokasinasi suka anakin miliṧe antate kisameno oloki ita itebbu ganki ṧokorn koṧime okoske. Kokalasi Asaffa Abbato, Katta Aggar Fodekin, Idris Danga Karkaṧa/Kedagulkin, Tura kobabana Higdef maktabakin. Innayesi kodanam kosiya Ṧimalbala kosima lajina siyasatiyabbuna, oiniyodiyabbuna tummadiya lilikabbu imekin targasumana ay kodana bessa aniski luusuma uludama agara kiṧamowa kotakki duguliye kikida kodeya mayda. Dugule kida taṧokowa kiṧaya, oinoka kiṧa. Sullumabbu kakkidada lilikowa kiṧaya katato totagedi. Lakin dugule kidandabbu kogoṧamma elaketa koluna kiṧaya, Erkukodisu Ertereyalana kosimowa doggaga kominina heske.
  4. Erkukodisu mare fatadana imfasi:- Higdef usula Ethiopiala kosima lajinowa kikasinasi aminno akeda koṧiṧini kisana gosso dimale kiṧaya targasuma Kunama kiṧama sabbatasi deya. Ide Lajinakin kidena kukuma sababowana kittitowa inandima laweta tallende alaba kiṧama sabbatasi da kobina kinama sabbatasi ola sullumena yoma kiṧayana Kunama agarowa lufkiyabbu kakasinasi kittitowa buṧukud kaulana heskeda matareba kinake. Kittitowa buṧukusunale kiṧaya, kittita mare ṧimfana fatada matareba kinamowana inna matarebena kabbatenki olu kolo gomma Kunama abaya ekkenanda Abdullay Yousuf na bulukiyena okosimowa kittita yikiṧamma nume. Na itala kutaki kareski koski gasubessa Erkukodisu bobiyakin kitakke. Matareba adigila aw salufa kolamma kiṧamossi kiṧamma kiṧaya, Kunama kittita uddodowa kikailoma kosimme. Sullumam yoma sabbatasi sullumabbu komalabbu Kunama sulluma kiteda sasa lawowa kaila nume. Ide okeda lawamme okosiyana lawetiya kossuya mayda kiṧana. Fatadabbu nikona sulluma kosimme ide kosinni. Yedetta iteta kiṧabbu ṧabiya usula imiriya kigallenowa Kunamana Ertereyana lajinowaye kikasimokabbu kiṧamowa itakema sabbatasi inna gadiyatena diplomasiyakin adagatana guduratabbu tillasuna niyatabbu kosoda goske ditta tillasunnimowana kitakke. Higdef usula ṧamma galle 27 nayela ay kisanabessa faṧaliyenna bubiya kantike. Ertereya kasakakin koma agarowana lajinowayette saunumala lajinala kosima agarowa oiniyodana morala mayda kiṧamowa  kintiki itaki ide gas goske. Ertereya agara galle 27 nayela Higdef usulabbu aykalli kommiki haysubessa onti kotak gonki tamana kofegeda kontimmabbu Higdef usulata kawe laga sulluma kiṧakedabbu iṧtan gommowaye lamatiyana Kunamiyabbu kosammowa kekiyabbu kasasabbu otakena heske.

 mintiya Asatta ekotule........

Tamana Erkukodisu Nissale Aritomuna!!!