Home

ERTEREYA KUNAMA KOIBIŠA DIMOKRASIYA SUŇADA (ERKUKODISU) KA NAFARA DITTIYA KUNAMA KOŠERA GUMMATA MAJASI DEYA GALLE 23SI KIBACKI FITETOSUMA

Latta Minta Abarma; Alatta Asselman Erkukodisukin

Agara-Agara Bile (Ertereya-Ethiopia) Kotengenana Wojiyana

Ududa kotakallowa kanunabbu komalamabbu “tama kakosima masa aw sullumitta oiniyodena koṧita lage bariyesi nafosumma kiṧamowabbu animindittabbu kanunabbu kodoroma oṧṧalowa mabin makanandabbu” Ihwedeg sana atilladam idoroma oṧṧalowa ojan deya.

Ide Ihwedeg sana atilladam idoroma oṧṧalowana aninaki naudama kalla osamiṅṅa iṧigoliṅṅa nissaliṅṅa mallayta Tigray agara kittita uddoda Hiwehat ikima kosada kosasowakin keriman ditta Isaias Afwerqi siita Higdef kiṧano elle okomakin kiṧammowa Kunama agarowa maydabbu kitakena heske. Higdef koṅere kosano mamaje ukuniṅṅala yimuna dada nume; waga giita kasona dada nume. Innakin feski Ethiopia Ministera ekkena Erteraya Mandara Asmara kike. Laga sasala sosona jinisela bayana mongora Aunga WuWu kokala kosimme. Aunge uliyala ammata oinamma sabbatasi gummatabbu gammala darga kokole gamunan ditta sorodabbu ellowa ellowa badala gamunni. Aysisi aunga inka inkassi kiṅanassa uliyala ammata koinammasi. Oina baddala aunga dugula inamme. Bubiye ellala kokosibbu imekin ellam ucuya nyiyala kallamuna. Ṧabiya/Higdef usulana aunga kokala osamiya duguliya nyiya kokobiya Tigray agara ṅeliya gunusuma, furdiye ella kosamowaye koibaki babara uyella “imette ellabbu kasaki kasananowa ewiki ellabbu kakosodaki dagadinasina kogoṧammes” kinameta merṅaski osamiye iṧigoliye duguliyesi amala kutuke. Senafe-Zalambessa ududa tabilowa oikemmala kiṧayana Ertereya agara artossi aya bada ottabbu kidorki doski agara angudoke olibbu oleki salamunasi kiminke. Kososoniya kalla Immigration kanunabbu ena gada ena ganumedabbu kosodanasi lawas kutake. Iṧaditta “komasi kanuna kogoṧamme” suma agara, ṧigidam ora kitemowa kokala koteki osamiyeda Tigray agarette okotafke, ṧoṅon kokosoke, wajiya waa imba biyabbu kokkidake. Inna agaram itema ayibenassi Isaias niyatosumme. Inna Senafe-Zalambessa ududa oikedenabbu koitema hake ayeno dimale kiṧaya,

  1. Agare bariye milemala moral bu kiṧano, kowediya agaliya uliya nyabbu Ertereya agara Tigray agarakin minde ṧebebbu ṧuttala kiṧamowa laga sasam ṧutoske. Aysisi camera iṅeranni.
  2. Tigray mandara anda Mekelena Ertereya koṧita laga mandara anda Asmarana, galle 27 agasala kosima ammara aṅṅadidowa Ertereya agaranda ṧabiya koṅerabbu kosabbi kiṧamowa italalike. Tigray/Ethiopiala ṧamma galle 27nayela burabbu kiṧano siyasata lilika taudabbu aykalli gambessa Ertereya agara ṧutoske. Ertereyane attile kosiyana botatiyana hakkadala kokosimala Tigray agara numuratabbu Ertereyala Tigringa gunusumowakin siyasatiya lilika nadifatiyabbu, kelediyabbu, kotorona burabbu kiṧano samara oiniyoda luṧoda girmatiyabbu Ertereyanesi geriya kibatamowana kotalalike.
  3. Tigray/Ethiopiala sababa (reasoning) nditta gudurata aw kafala hakkada oja kinammowa Ertereyaneda Higdef fucabbu hakan koṧimena Higdef usula mamajena ṅeresi kokobinki abukaton koṧime kosardala koliki “masowa bubiṅesi elloka eme inkedabbu kabattaki innassi milono”nki kolugana fakkara lilika kodoroma Ertereyane angude nume.
  4. Lamba waga koliki Ertereya abbares kiyano litere aykalle wan naka dabbu kokkelamena, abura nafare palassesi akumataṅṅedabbu lawan kolutaki okkelano ka nafareṅṅeda kisasamala Higdef usulala koinama kokkowa aykalli kiṧabessa kasiya kabbu kokoṅama Ertereyane Annam ikela.
  5. Atawa lilikasi nissaliya kolama Higdef usula mannodiyasi diyadatabbu koibaki Tigrayta kotuda kotaytaki baganon gomme Akeleguzayna Seraye koṧite kosamowabbu ekkenabbu imesi oiken nasoki namamajiki nawaloki mannodaṅa imira nagalledabbu Senafe-Zalambessa, Adiquala-Ramabbu oikeski ellesi Tesseney-Barentukin Senafe-Ramabbu hallanki kasaratonki gamunasi kiminiyana masulatiya talla kiṧama Hamasen kin tarfomumma jumlatabbu dagasa udumalabbu ṧigidiyenna kokada gommowa ududa kotakallowa oikedam ikoma ojowayekin ellan deya.
  6. Tareba ṧilale da simenta, zinga, buuna, harica, ṧukkara, Tafa kiṧano biretta jinisiyidabbu erganki Asmara-Keren-Akordat-Barentu-Tessenei ki kiṧano kos kiṧima ita-awsada kosodolle kos kinama tagidowa ṧikaski ayosuma kiṧayana Higdef usula dagaseya agasasi samsama nutuna kiṧayana dosuna kiṧamowabbu Ertereya agara Higdef usulala amanida kimintiki “ududowa maydibbu oikesso hakowana amanowa kantike katakke” dabbu Anniyasi aftatoske.
  7. Dokina-biya-Ṧilalo-Antore-Ṧiraro tasowana, Tesseney-Majar-Humura tabilowana Ṧambakko-Badumma-Ṧiraro targiye oikesuna kukuma sababowana Ertereya agaranda sulluma kimemowa yikiṧake. Asitabbu kotakema Higdef usula Tigrayna Hiwahat la kinama kokkowa Aungende agaliya uliya duguliya koibamowa kokala kiṧamowana Kunama koṧerala kinama agiyette kollima kokka (pathological hatred) kin kiṧamowa bubiṅṅe kali kasake.