Home

Eritrea Košita Laga Sadiyata Erkolasa Marimare, Šabiya Uda Gosuma Sullumena Eritrea Agara Nafasi Kišammowa Ossonke

Tela uya 5/11/2018 Sambata amela Eritrea Košita Laga Sadiyata Erkolasa Marimare Šabiya uda gosuma sullumena Eritrea agara nafasi kišammowa Paltalkla miggamma darmala ossommowa fardowalle kolutama akotafekin koytema kabaram abbareske.

 

Inna damanenabbu Erkolasa kokkolata manna badišindana Erkukodisu kokkolata manna baškulla Kornelios Osmanna; Erkolasa Isa gata gadiyata antatana Ginbar Dihnet Hidri kokkolata manna Oqbazgi Dubusna Erkolasa paltalk daamala šan molama yedettela Šabiya usula kasiyaka dayšadana sullumana italalimmabbu išigolette nagganakesuma sulluma gomatowa Eritrea agara nafasi kišammowa ossonke.

“Tamata sulluma koybama agara kišano sulluma baganabbu kolattama kosimma kišayyana; ekkenabbu, kaseya kala kosima sullumowa nitalalina kogošake. Iša ditta Šabiya usula sulluma nakokesumowabbu dayšada kitalalima kinamme, kirakin kinolama mabuse okosimme, danna faneda kišano sullumenatte sawsuma gila fanede kususuma kinammowa baddala agara maliyala hesuma nafos kikannimasi bankakin Nakfa 5,000.00 kin baddata kolannimasi kiminimowa mimiya usulowa anisunasi fermosuma kišamowa ossosuma” ndabbu šan molake.  

Okodoka, “košita lagella giitana ankatana, agariyana ududiyana kišamowa baddala agaram etawama akumata kinaki iggasuma diplomasiya kotengena, agara nafala kotinkišama kišana kogošake. Iša ditta Eritreala inna medanenaye wasuma košita laga giitana ankatana kotalalima kosimme. Agarasi lakasuma akumata Eritreala kosimme. Danna faneda kosimme. Udiyabbu lila bara goddana kosasana fulkuda dawdana agarasi mamajabbuna foforabbu mannodana ka kiša maja mima bubiyana anis kikki gas gosumowa oratonke. Sulluma kišayya agara kefatoma ifira kikoki mabuse kinolaki kasiya dayšadana sulluma kitalalina kogošake. Inna kiminimmabbu sulluma kotalalinasi šosunnima kišamowa itakena heske” dabbu Erkolasa marimare darmiyala šan molake. 

Erkolasa Paltalk damowalle kokotafema agarena kokela aňňade nawmo koddima kasa mišoke.

Komaldala Erkolasa kokkolata manna badišinana Erkukodisu kokkolata manna baškulla Kornellios Osman šas kolama yedettala Šabiya usula kosima kande Eritrea agara kišano Kunama agara dannodiya kitalalinnimowana; Erkukodisu ibac gosumowa ka nafara majasi dittiya kunama agara gummatiyabbu kitena majasi kišamowa ossoski tama okitenalle konti gosuma ke dibeta huledowa dittiya nima wagala nide maginki usulowa saron nolanasi nibacimokowabbu ifira kišanowa kimmi kidoromowa kabarowa sasiyabbu derňaske.

Higdef antata dictatora Esayas Afeworki iňalliyabbu Ethiopiatte sulluma gomata naminkeski masabbu kisey kišima udude weykenake tama sulluma kišake ski Arabe lagela kaddamitoski fermosumowabbu kabiniyena damanowa kokkoybaki kula kode futtunki sanakin kosanasi kokkela košimowa šamma kabaraňela osson mašimowa kokayyidada.

Tamana Erkukodisu Nissale Aritomuna!!