Home

Eritreala Makilabbu godda, Kosa, Asanga koňada, Tokomana Kokoba Badana Affanas Gosumowa Kotakke

Šabiya usula košita lagowalle kokonti gomma badesi darisumma kiwino, Eritreala kolerana, bada aňňadena affanas gosumowa kasakakin nawosuma kabarowa ossoske.

 

Inna damanenabbu tela uya 2/09/2018 amela Šambakko konada antata Kahasay, Tole Gamuja agaresi summada kimin kišomowa kotalalike. Kabarowa ossoda bobabbu, “košitiňňa lagala, bada jinisa artabbu affanas goskema doggoga kemini” dabbu fanesumowana, “inna badena Ethiopiala kos kinaki tama agasiňňala koke. Woinabbu agarowa inna badena daridasi biya šinina kinonnimasi doggogosuna kogošake” dabbu kudamowa kotalalike. Iša gosubbu hakumata inna badenaye daridasi lilika kišoki fulkusummowabbu Taykanabokin darkellana abišellana imirommowa kotalalike. Imiromma kunama kišowaye; abišowa kida kotalalimmansubbu išayyana darkowa Ašaba dabbu kokidama kišamowa nawosuma kabarowa itafki ossoske.

Kabarowa itafki, tama fanakenalle Kunama agarowalle makilabbu godda, kosa, asanga koňada, tokomana kokoba bada andabbu affanas gosumowa kitafki ossoske. Inna badena kontima suke Šambakkona Koonana Ugarolana kišaki, inna badena sabababbu makine suňadowana kotuno lakasumowa kasakakin koytema kabarowa itafki abbareske.

Innayette kollima kabarala, tela uya 01/09/2018 amela Karkaša manna Luter Musa, Karkaša agaresi summada kimin kišomowa kotakke. Inna summadenalle, ita kasalala koboma afokine biyye kinnamowabbu gen kinolanasi fanes kišomowa kabarowa itafki ossoske.

Gata aňňadabbu agara hediya kibo kiňannimasi hektarabbu kominti koso košimowa kokayya dada kišabbu, agara iboma bišowa tafuran kofulki taleniye konala sallamomunasi sababa tantamitte nafon kika gommowa kotalalike. Inna damanenabbu tela uya 7/09/2018 amela Aykota manna Girmay Karar, Aykota agaresi summada kimin kišoki, “bišanda hektarabbu sawn masomowakin adagata mebomowayena, šolda jabimummabbu mebomowaye kina hakumatata kotuna kišamowa ketake” dabbu fanes kišomowa kasakakin nawosuma kabarowa italalike.

Aginjara Šabiya usula kunama igidala kokkontima kolera badena bada aňňadena minda artesi hasalosuma kišayyana, Šabiya Fulkuda fišša, badenaye daridasi kikama fada koma kosimmowabbu agara arta šuka košše kišimowa šamma kabaraňela osson maso mašimowa kokayidada. Tamana hakima ardalabbu agarasi kogošama fulkudana kosasana kišona udabbu, hakima kosasa koynamma kanada antatebbu, “afokine gen kenola, makine suňada ketub lakasu” nki summada maminkedowa agara kufuluna tabila dittiya agarasi badabbu kimalanasi kiggasuma matarebowa tilladasi kišamowa kunama agara itakki usulena sarodala arbiya hosuna kogošake.

Tamana Erkukodisu Nissale Aritomuna!!