Home

Šabiya Usula, Tamana “Kunamasi Kunamab Kiya” Suma Matarebiya Bajolinowa Anis Kikki Gas Gosumowa Kotakke

Aginjara Šabiya usula, Kunama agara akkana Erkukodisu kittitasi kunama kiša tanfedebbu kiya bušukus kolanasi matareba kolaki suňas gosumowa Erkulami kasakakin koytema kabarowa abbareske.

 

Inna damanenabbu tela uya 6/10/2018 Akontalla amela Šabiya kalusa kanka Awrellio Jakomino, digida Ugarona igidiyela kokosima sukekin kunama ka ande ummas kikiki Erkukodisu kittita saron kolanasi ay kominiyya maydino? dabbu gomatomunasi kika haddados kutamowa kabarowa itafki ossoske. Kunama ka andowayena inna ištadiyenassi kasa osommiya kowi gon kokaylono ayniyoka kofegedaki, “kunama tanfeda galle 15-17ta kosimowassi turka kawebbu koyšeki ibinina” ski Šabiyakin kikima ordinowa kele kišomowa koytema kabarowa duwadiyabbu ossoske.

“Togila garma agala kofoyyana togiloka” kišamowa Šabiya usula kibinno, allebbu sulluma gomata naminkeski lakin agara abaya kišama sulluma šumbura adabowa ašib kiwinnimowano, tamata agarasi sulluma šimala sakas kišobu aminisunowa iwiki haddadana foforana algamasa sanelana kibal kiša goske. Erkukodisutte nakonenena henakeski agarasi sellana sudana kikki jajenas kosimowa sosiyasi kišamowa kotakemowano ikaski naws kikoma sullumowana fas kiwiki Erkukodisu kittita bušukudasi matarebiya bajolinowa kolaki kunamasi kunamab kiya suma ondobowa nafos kikki goske. Kunama agara tummadiyalana kittitiyala kalafa kinammowa kibinimma Šabiya usula kofaliyan ditta, Erkukodisu kišano kunama agara naws kikoma košeriya konandina bacowa komaldiya hirata kikiki “niyateya ayneyab oššala ašik kosaladata” suma nissalowa kitalalinata Šabiyana kalusiye ištadabbu titosunnimowa tibbibiyabbu kitakena kogošake.

Šabiya usula Ethiopiatte sulluma gomata naminkesuyyana, košita laga kita kola gosumowana lagiyasiddabbu fitetomma abacace kida ketimamowa baddala dala lagallebbu ududa  weykeski kunama igidela attile wekesummokowa dittiya Tole suka agaresi sukiyen kinoliki okaski bišiyeta kolinnimasi kiminki, oboma biše tefasi kuful kikaki kalusiye šigis kišomowa, sosiyasi ditta sulluma heda kišammowana sulluma kikona kalma kinammowana kotakena kogošake.