Home

Kulis Koma Kabara:

Aginjara Šabiya usula, košera anguda kišama Kunama agarasi ašikin andabbu afiya lagakin kelen kola gosumowa Erkulami igidakin koytema kabarowa ossoske.

Inna bobabbu Tole Gamuja agoddesi, gon koynama wagowakin nawn kinolaki, Tesfay dabbu kokidama Nus Zoba Šambakko kanada antatakin barmessa kokammabbu obo košima  bišiyeta kode kolinnimasi ordina kišomowa kabarowa itafki ossoske.

Inna baddala igidena agodda biša baba elliddekin bišiye uful kikaki Higdef talene kišo gommowana kotalalike. Inna kommena kiba kiyama kunama agare, tama okitenalle kosima Eritreatte Ethiopiatte ududa weykedowa nafon kokki ke dibeta huledowa konasi kotaf gosumowa kotalalike. Innalle, Higdef usula askara sillayena kadriyena agarowa lagiya sakaski Ethiopiata hules gasubu bišiyowaye agitomuna hemmowabbu “ududowa fanaka itetala koseynaňamma, America gamuna hemuyya tama weykeda kosimenalle iteta lajina kelaji gamu’ nki ištan gommowa koytema kabarowa duwadiyabbu kitalalike.

Inna Higdef usula ušurufa kišaki kunama agarasi ikki dorosubbu afiya laga sakas kišo gasubu lagiya agitosunasi kiminima ondoba kišamowa laga sasa agara itakki inna Kunama agarala kale gosuma atura minta ajalenassi urfa kišo kotulki oratosuna kogošake.