Home

Eritrea Agara Kutub Kobininasi, Higdef Usula Iggasuma Koňera Ištadowaye Oratodina Fanakowa Iddike

Nameyma Eritrea agarame, ena ketub nokobininasi Higdef usula iggas gosuma koňera ištadowa oratodina fanakowa tama iddike.

Tama kakosima fanakenalle Higdef usula mara Isias Afeworki Samaromma Dawlate odor kosoma lilidowa nakkoybake ski kabariya serubela šinas kola goske. Innokasi lakasummiya fada komella kitafki; inna ‘alalana kanuna kinamma’ lilidenabbu Eritrea agarala dusuma kasaratowa laga sasa jabis kišonasi kokelamowana koske.

Gadiyatowa kosad kantiyya, lilidowaye bubiye Higdef antateta košanneme ditta lagowa kotoronala kišannema lilida ellana kosimme. Lilidowaye nekede sattela kodoroma kišaki:-

1)   Higdef usula foforina guja Alšabab ke kinadadimowabbu masa sulube alebana wagakin wagata šada olana doda kišamowana;

2)   Higdef marena askariya antatena mala kokki suňamunnimasi banka orkatiye kiseymowana

3)   Higdefna askariya mare wagakin wagata suňamunnimasi kolamowana deya. 

Innalle kabara maydowa, inna lilidenayekin ellana Eritrea agara uya kelda woyniyodala kisanema kosimmowa deya. Iša ditta kabara bayowa lilidena sasiyabbu nintiyya Higdef antatesina isanema kinammowa deya. Aysisi dawlata aňňade lilidowa kobinki sanala kokki olutama kosimmowabbu.

Oynabbu Higdef tamana tuna imba biya kuturki Eritre agarasi kiňera gosumowa kabinina heske.

Inna baddala hakowa kawdana kišayya, Eritrea agara Higdef usula baddiyala kelema lilidowabbu šukiya dawski, koybišiya dawski, isana kitarebi kitena burowa dawski, igijella košita udumaliya dawski, samara woyniyodalana gata bubiyalabbu majiya daws kišike. Okodoka Eritrea agara lagiyala wagakin wagata irosuna maja dawski isana kitema malowa bankala kuful kiki weyski Nakfa 5,000 kin šašama kolannimasi kolaki hayda taggima kišo kišike. Inna bubiya tillasumowa Higdef usulakin aňňada kosimmowa kotakena heske.

Oynabbu kime Eritrea agare; Isias Afeworkisina Higdef antatesi kakkelana kosimowa košita laga Eritreana agariyena baddala mele gomma lilidena; agara haydowana kasaratowa nikas jabinuna šonumma kišayyana baddaňala nelema lilidena nawn nola kasonasi kakkelana kogošamowa keka kawlana heske.

Tamana Erkukodisu Nissale Aritomuna!!