Home

Sameda Salufa: kommowana komintimme bacowana lakaskusumme

Ertereya Kunama koibiša baca kommowa lakasumma kande lakasunni. Ertereya kasakala dannoski Šabiya akumata amuska mima mengelowa uyikelda kotul gosumowa Kunamowa italaliki šutosumowabbu mabbu šebansubbu sullumansuyana sulluma kikonnima akumata kišamowana Ereney-Gongomakin-Badumma na Dokina biya-šešebit-Širaro gadibala kosima Ertereyana Ethiopia Kuname wa mikkake gomma wagelabbu oikesuna kukuke Kunamossi itakemma lagebbu hallan keliki Šimelba lajina kambala kosima Kunamossi ketema kekabbu komma hayda fardolle kotafes gosumowa sulluma hesummowa kekiyabbu kotalalimowa kofali gonke.

 

Alaloda itela kišayana attile ikkena ňeliyana furdiyabbu alaloda kitena majowa komaldabbu kumuski hayda gerbebala kakosimowana šuton gonke. Laga bura kililikimabbuna ‘Kunama laga kinamme Erkulamina ayniya kinamma lagandabbu’ amassoki amimi kišimowa baddala tammake kina samta woja kutumana kafulki taleniye kišo gosumowa kommowana mengelowa kišannemandeya. Inna baddala General Sebhat Efrem chartabbu sawaroski askariya antatena taleniyesi kisasamowalle ‘ Kunama košeram dannos gosuma ora suke bubiye dahaba burabbu kokošigida kosame kosamowabbu inna agarenassi katudabbu Ethiopiayata gasubbu lagowa bura agitodinandabbu fanesumowa kantiyana Kunama košera Ertereyala sullumabbu dannosuna hella kinammowa šuta aňňada kogošamme. Anakema ajalowa košodabbuna gajodabbu dittiya bacokabbu kamusuna kišamowa ay wagala kosima Kunamowa targaski darisuna kogošake. Kommowa lakasumma kande koibiša bacowana lakasunni.