Home

Ertereya kasakala kosima siyasata šuka kiima duuske

Kobinki anis gosuma sulluma tasowa iňňallabbu fermoski tillas gosuma Danta Isaias Afwerqi kosodowa kokoibamena kabbatemme kasakala konti gosuma tušidowabbu kotakalla baye osa koloke.

Presidentowa iňňalla kosodokowa dittiya laga košitesi kabara kekabbu kišommowana cabina ministere summada kokodammasi tamata tele salleta ayniyabbu ansangiyabbu kimanyemowa kokoibamabbuna Ethiopiatte kišano Arabette kiya gosuma fermowa kokoibame masulata waga kowi saron gommowa kotik goske. Higdef maktaba antata Alamin Mohamed Seid kodamowa sabababbu wagiyakin ayniyabbu oleysumowa baddala General Filippo Wolde yohanis Isaias Afwerqi siyasata kalma badigira sanga kišama Sawa talima tantala kiggasuma seminarolle kisanema nekedowayena, Kabarana Ištada seruba antata Yemane Gebremeskel tweeter yedettowa kakidamala Ertereya siyasata  šuka bukunadala kosimowa kodorke. Inna baddala Erkulami(Gash-barka) igidala kokosima milišesi “ Akumatam iboma sulluma tasowa kokoibama Ertereyana Ellidde okoski olajinasi kokossu gomma sabbatasi ududeye maydabbu kekola darimu” dabbu fanes kišomowa katafeya Ertereya kasaka siyasata bunga duusumowana agariyena kima duudala kokosimowa kotik goske. Kakotule!