Home

Nissala mallayta abbara aw manata kotakemma Kunama ellidde

Nissala mallayta abbara aw manata kotakemma Kunama ellidde koggas gosuma sulluma bacowabbu Kunama koibisha baca koňarinella kallabbu kobinki kunyinki ahun gomme okoske.

Ertereyala kona sullumowa Kunamana kittitiya uddoda Erkukodisuna sokomasumma kande sulluma udumala kišannimowa (incomplete peace) katakena heske. Kunamana kittitiya uddoda Erkukodisu talabe kabbateski ankatosuma elatana akumatette deya, kosullumanowa. Innakin adagata bacowa anisuna kišamowa nissalala kakosima Kuname tiridime kunyidime. Babara uyella šabiya baganedabbu arfan koinama dankune tammake šabiyatte kokonenenasi komite kidorki badda šutan gommowana, Erkukodisu yiikishamma abbares kiyano uliya okonyumki Kunama miskine kiki kibalenasi kokossu gommowa Kunamowa maydabbu kitakki koludabbu fanakiyala koggas kišima kosadowa oratosumala hakowa katakenasi bakatowa kayna. Kunamana kittitiya uddoda Erkukodisu si kabbate summa sulluma, sulluma dogolada aw fenana Ertereya košeresi nafosunnima kišamowa maydabbu katake. Tamana tiridime kunyidime.

Tamana Erkukodisu Nissale Aritomuna!!