Home

መግለጺ ኤርትራዊ ሃገራዊ ግንባር፡ ብኣጋጣሚ ባሕቲ መስከረም፡

ባሕቲ መስከረም፡ ምእንቲ ሃገራዊ ነጻነትና ብረታዊ ተጋድሎ ''ሀ'' ኢልና ዝጀመርናያ ዕለት እያ። ስለዝኾነ ከኣ፡ ነቶም ኣብ'ዛ ዕለት'ዚኣ ኩሉ ዓቕሞም በጃ ሃገርን ህዝብን ክውፈዩ ዝቖረጹ ሓርበኛታት ተጋደልቲ ብኽብሪ እንዝክረላ ዕለት እያ።

ብተወሳኺ፡ ኣብ ዝኽሪ ባሕቲ መስከረም ኮይና፡ ነቶም ከቢድ ኩሉ መዳያዊ መስዋእቲ ዝኸፈልናሎም ዕላማታት ነጻነታዊ ተጋድሎና፡ ውጽኢቶም እንታይ ኮነ? ንምንታይ? ዝብሉ ሕቶታት ኣልዒልና፡ ገምጋም ዝሓለፍናዮም 27 ናይ ናጽነት ዓመታት እነካይደላ፡ ነቶም በርዒኖም ዝተረፉ ዕላማታት ገድልና ንምምላእ ቃልና እነሐድሰላ ታሪኻዊት ዕለትና'ውን እያ። ስለዚ ብስም ኤርትራዊ ሃገራዊ ግንባር(ኤሃግ) ንኹሉ ህዝቢ ኤርትራን ፖሎቲካዊ ሓይልታት ተቓውሞናን፡ ብምኽንያት ባሕቲ ምስከረም፡ መልእኽቲ ዮሃና ክነመሓላልፍ እንከሎና ኩርዓትን ባህታን ይስማዓና። ከምእንፈልጦ፡ ነዊሕን መሪርን ነጻነታዊ ተጋድሎና፡ ብሰፍ ዘይብል ጅግንነታዊ ቃልስን መስዋእትን፡ ብዓወት ከምዝዛምናዮ ርግጽ እዩ። ሳላ ሙዑት ተጋድሎናን ዝኸፈልናዮ ኩሉ ዓይነት ዋጋን፡ ኤርትራ ሃገርና ኣካል ሕቡራት መንግስታትን ኣፍሪቃዊ ሕብረትን ክትከውን ኣብቂዕናያ ኢና። ባንዴራ ሃገርና ከም ኩለን መዘናታታ ማዕረ ተሰሪዓ ክትንብልበል፡ ወነንቲ ነጻን ልኣላዊትን ሃገር ህዝቢ ክንከውን በቒዕና። እዚ ድማ፡ ውጽኢት ዘይሕለል ተጋድሎ ህዝብናን ብመስዋእትን መቕሰልትን ጀጋኑ ሓርበኛታትና ዝተጎናጸፍናዮ ታሪኻዊ ዓወት ስለዝኾነ፡ ወትሩ እንሕበነሉ እዩ።

ዝኸበርካ ህዝብናን ውፉያት ተቓለስቲ ንዲሞክራስያዊ ለውጥን፡- ዕላማታት ነጻነታዊ ተጋድሎና፡ መሊኦም ከምዘይተዓወቱ፡ እቲ ኣብ'ዞም ዝሓለፉ 27 ዓመታት፡ ኣብ ዝባን ህዝብና ተወቂጡ ዘሎ ገጸብ፡ ባዕሉ ዘየማትእ ምስክር እዩ። ኣብ ዝተናውሐ ጉዕዞ ሰውራና፡ ኣብ ውሽጢ ሰውራና ተሓቢኡ፡ ጭርሖ ናጽነት እናዘመረ ዝዓበየ፡ ብኢሳያስ ዝተመርሐ ጉጅለ፡ ኣብ ጽባሕ ሓርነት፡ ፖሎቲካዊ ስልጣን ሃገር ንበይኑ ብሒቱ፡ ረብሓን መሰልን ህዝብና ዘይውክል፡ ጸረ ህዝብን ጸረ ዲሞክራስን ፖሊሲታት ተኸቲሉ ክጓዓዝ ስለዝመረጸ፡ እነሆ ሃገርናን ህዝብና ናብ ኣዝዩ ዘስግእ ሓደጋ ብርሰትን ምብትታንን ተቃሊዖም ይርከቡ። እዚ ካብ ወጋሕትኡ ንሓቀኛ ጥቕሚ፣ ነጻነትን ልኣላውነትን ህዝብና ዘይውክል ገባቲ ጉጅለ፡ ካብ ሃገርና ሰጊሩ፡ ምስ ጎረባብትና መንግስታትን ህዝብታትን ሓዊ እናኣጎደ፡ ሂወትን መጻኢ ዕድልን መንእሰያትና ብኸንቱ ከጥፍእ፡ ጥሪትን ንብረትን ህዝብና እናብረሰ ጸኒሑ እዩ። እቲ ብጅግንነቱን ጽንዓቱን ዝልለ ህዝቢ ኤርትራ፡ ብጎረባብቱ ህዝብታት ብዓይኒ ጥርጣረ ክረአን፡ ንማእሰርትን ሞትን.. ወዘተ ግዳይ እናኾነ መጺኡ እዩ። ካብ ኩሉ ዝኸፍአ ድማ፡ እቲ ኣብ ልዕሊ ጎረቤት ሃገረ ኢትዮጵያ ዝወልዖ፡ ክልተ ዓመት ዝወሰደ ኣዕናዊ ኩናትን፡ 16 ዓመታት ዝቐጸለ ኣይ-ሰላምን ኣይ-ኩናትን ሃዋሁው፡ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ብሓፈሻ፡ ኣብ መንእሰያትና ድማ ብፍላይ፡ ዝወረደ ዕንወት መዳርግቲ የብሉን። ብሰንኪ'ዚ ጨካን ጉጅለ ህግደፍ፡ መብዛሕትኦም መንእሰያት፡ ተማሃሮ፣ ሰራሕተኛታት ኣባላት ሰራዊትን ዝርከቡዎም፡ ህጻውንት ቆልዑትን፣ ኣንስትን ዓበይቲ ሽማግለታትን ወለዲ፡ ከተረፉ፡ ዓዶም እናራሕርሑ፡ ከም ደቂ ዛግራ ናብ ፎቖዶ ስደት ክብተኑን፡ ሃገርና ብዘይ ሰብ ከይትተርፍ ኣብ ስግኣት ዝወደቕናሉ እዋን ንርከብ።

ዝኸበርካ ህዝብናን ፖሎቲካዊ ሓይልታት ኤርትራን፡- ድሕሪ ናይ ክልተ ዓመት ኣዕናዊ ዶባዊ ኩናት፡ ብስምምዕ ኣልጀርስ መሰረት፡ ብኮምሽን ዶብ ናይ መወዳእታ ብይን ዝተወሃቦ ጉዳይ ዶብ ሃገርናን ኢትዮጵያን፡ ገባቲ ኢሳያስ፡ ''ብቐዳምነት ዶብ ከይተመልከተ ዘተ ነካይድ ማለት ዘይሕሰብ እዩ'' ዝብል ዓንቃጽ መርገጺ ብምሓዙ፡ ን16 ዓመታት ናይ ዶብ ምምልካት መስርሕ ተንጠልጢሉ ጸኒሑ። በዚ ምኽንያት ድማ፡ ህዝብና ዝኸፈሎ ዋጋ፡ ብሰልኡ ብቐሊሉ ዝሓዊ ኣይኮነን። ይኹን'ምበር፡ ፈጻሚት ኮሚቴ ናይ ኢትዮጵያ ህዝብታት ሰውራዊ ደሞክራስያዊ ግንባር(ኢህወደግ) ብ05 ሰነ 2018 ዓ.ም. ናይ ዶብ ምምልካት ሕቶ፡ ብስምምዕ ኣልጀርስን ውሳኔ ኮምሽን ዶብን፡ ብዘይ ዝኾነ ቅድመ ኩነት ንምትግባሩ ድሉዋት ኣሎና ብምባል፡ ንሓቀኛ ሰላም ዘለዎ ቅሩብነት ኣረጋገጸ። እዚ ኣዋጅ'ዚ ንህዝብናን ፖሎቲካዊ ሓይልታትን ዝፈጠረልና ሩፍታን ፍስሃን ኣዝዩ ዕዙዝ እዩ። ገባቲ ኢሳያስ ግን፡ ነዚ መግለጺ'ዚ ቅልጡፍ መልሲ ክህበሉ ኣይተራእየን። ድሕሪ ክልተ ሰሙን፡ ኣብ መዓልቲ ሰማእታት 20 ሰነ 2018 ዝሃቦ ስግንጢር መግለጺ ድማ፡ ገና ንዘላቒ ሰላም ክልቲኡ ሃገራት ድሉው ከምዘይኮነን፡ ንጸቢብ ጉጅላዊ ረብሓኡ ብምቕዳም፡ ፈላሊኻ ናይ ምህራም ዝኣረገ ስልቱ ንምትግባር ከምዝተዳለወ ብሩህ ነበረ። ከም ናይ'ዚ ጭቡጥ መረጋገጺ፡ ብሓደ ወገን ንመግለጺ ኢህወደግ ተቐቢለዮ ኣሎኹ፤ ልኡኽ ናብ ኣዲስ ኣበባ ክንሰድድ ኢና እናበለ፡ በቲ ካልእ ወገን ድማ፡ ናይ ባዕሉ ናይ ኩናት ወንጀል፡ ንሕሉፋት ሰለስተ ስርዓታት ኣሜሪካን መንግስቲ ወያነን ተሓተቲ እዮም ኢሉ ክኸሶም ሰሚዕናዮ ኢና፤ ኣብኡ ጥራሕ ከይተወሰነ፡ ''ጸወታ ኣብቂዑ'' (Game Over) ብምባል፡ ኣሽካዕሊሉ እዩ። ወዮ ን16 ዓመታት ''ዶብ እንተዘይተመልኪቱ፡ ዘተ ዘይሕሰብ እዩ'' እናበለ እዝኒ ህዝብናን ማሕበረ-ሰብ ዓለም ከደንቁር ዝጸንሐ፡ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ፡ እንታይ ሓሲቡ ደኣ ምምልካት ዶብ ከይተተግበረ ናብ ኣዲስ ኣበባ ዞኽዞኽ መሪጹ ዝብል ሕቶ ክነልዕል ይገብረና። ጉዳይ ዶብ ዕሽሽ ኢሉ፡ ኣብ ካልእ ዓውዲ ክስዕስዕ እንዳተኸታተልናዮ መጺና ጽሓይ ዝሃረሞ ሓቂ። ሕሉፍ ሓሊፉ፡ ሓላፍነቱ ኣሕሊፉ ክህብ ቃል ዓለም ከምዘይገብር ክምድር ተኸታቲልና፡፡ ባዕሉ ብዝወልዖ ወራር፡ ኣብ ሞንጎ ክልቲኦም ሃገራት ብዝተኻየደ ኣዕናዊ ኩናት፡ ዓሰርተታት ኣሽሓት መንእሰያትና ኣህሊቑ፣ ብኣማኢት ኣሽሓት ንስንክልናን ምምዝንባልን ኣቃሊዑዎም እንከሎ፡ ''ህዝቢ ኤርትራን ኢትዮጵያን ሓደ ህዝቢ እዮም፤ ክልተ ህዝቢ እዮም ዝብል እንተሃልዩ፡ ታሪኽ ዘይፈልጥ እዩ'' ብምባል ከሽካዕልል ኩሉ ዝተኸታተሎ እዩ። በቲ ካልእ ገጽ ድማ፡ ብውሳኔ ፈጻሚት ኢህወደግ መሰረት፡ ብስራት ሰላም ዘስምዓናን፡ ኣብ ህዝቢ ኤርትራን ፖሎቲካዊ ሓይልታቱን ዓብይ ናይ ተስፋ መንፈስ ዝፈጠረ ቀዳማይ ምኒስቴር ኢትዮጵያ፡ ኣብ ጉዳይ ምምልካት ዶብ ከምዝተጸበናዮ ዘይምዃኑ፡ ካብ መደረታቱ ክነስተውዕል ጸኒሕና ኣሎና፤ ''ናይ ጽልኢ መንደቕ ብናይ ፍቕሪ ድልድል ክንሰግሮ ኢና'' ጉዳይ ዶብ ካልኣዊ እዩ፤ ዶብ ሃገራት ኣፍሪቃ ኣርቲፊሻል እዩ'' ብምባል ዝደጋግሞም ብሂላት፡ ነቲ ብቓልስናን መስዋእትናን ዘረጋገጽናዮ ሃገራዊ ነጻነትን ልኣላውነትን፡ ብኣሉታ ዝጸሉ ምዃኑ ካብ ማንም ዝተሰወረ ኣይኮነን። ሃገርና ኤርትራ በቲ ናይ ልዕሊ ፍርቂ ዘመን ዝተኻየድ ቃልስን፤ መዳርግቲ ዘይብሉ ኩሉ ዓይነት መስዋእትን ዝተረጋገጸ ነጻ ልዑላዊትን ሃገር ኢያ። እዚ ከኣ ኤርትራዊ ሃገራዊ ግንባር ኮነ ነፍሲ ወከፍ ዜጋ፡ እቲ ኣብ ርሑቅ ዘላ ዓለም'ዉን እንተኾነ ዝምስክሮ ሓቂ ኢዩ።እዚ ከኣ ጽኑዕ እምነት ኤርትራዊ ሃገራዊ ግንባር ኢዩ። ሓቂ'ዩ ኣብ ኤርትራን ኢትዮጵያን፡ ብቋንቋ፣ ባህሊ፣ ሃይማኖት፣ ታሪኽን ብደም ዝተኣሳሰሩ ህዝብታት ምህላዎም ማንም ዘይሰሓቶ'ኳ እንተኾነ፡ ክልተ ዝተፈላለያ ልዑላውያን ሃገራት ምዃነን፡ ዘይቅየር ሓቂ'ዩ።ኤርትራ ከም ኩለን ሃገራት ኣፍሪቃ ብመግዛእቲ ዝቆመት ሃገር ኢያ።

ስለዚ ድማ እቲ ኣብ ሞንጎ መግዛእቲ ጣልያንን ዳግማዊ ሃጸይ ምኒሊኽን፡ ዝተከተመ ውዕል ኣብ ወረቐት ዝተቐመጠ ዶብ ክልቲኦም ሃገራት፡ ኣብ መሬት ኣብ ባይታ ምምልካቱ ዝምልከት ናይ ይግብኣኒ ሕቶ ኣብ ገለ ከባቢታት ክፍጠር ኮይኑ ኢዩ። እዚ ናይ ይግብኣኒ ጉዳይ ጠንቂ ኩናት ኮይኑ ንመቕዘፍትን ምምዝባልን ህዝብታትና ምኽንያት ብምዃኑ፡ ኤርትራዊ ሃገራዊ ግንባር እቲ ናይ ዶብ ግርጭት ብውሳኔ ኮምሽን ዶብ መሰረት፡ ነባሪ ሰላም ክረጋገጽ፡ብናይ ክልቲኦም ጎረባብቲ ህዝብታት ዘተን ሓባራዊ ዕግበትን፡ መስርሕ ምምልካት ቀልጢፉ ክትግበር ኣለዎ ይብል። ዝኸበርካ ህዝቢ ኤርትራን ፖሎቲካዊ ሓይልታት ተቓውሞናን፡- ድሕሪ'ቲ ዝተኣወጀ ናይ ሰላም ስምምዕ፡ ኣብ ሞንጎ ክልቲኦም መንግስታት ኣብ ጉዳይ ምምልካት ዶብ ዝተኻየደ ዘተ ይኹን ዝተበጽሐ ስምምዕ፡ ንህዝብናን ፖሎቲካዊ ሓይልታቱን ዝተሓበረ ነገር ዘይምህላዉ፡ ካብ'ቲ ብዓብይኡ ዘተሓሳስበና ጉዳይ ኮይኑ ኣሎ። ኣብ ጉዳይ ሃገርና ዝዝተየሎም ዛዕባታት፡ ካብ ህዝቢ ኤርትራን ፖሎቲካዊ ሓይልታቱን ምኽዋል፡ ሓደግኡ ቀሊል ከምዘይኮነ ነስተውዕል። ምኽንያቱ እዚ ናይ ድሕሪ መጋረጃ ጸወታ'ዚ፡ ብቐጥታ ይኹን ብተዘዋዋሪ፡ ምስ ጉዳይ ነጻነትናን ልኣላውነትና ዝተኣሳሰረ ምዃኑ ኣዐሪና እንግንዘቦ እዩ። እቶም ብላዕለዎት መራሕቲ መንግስታት ዝወሃቡ ዘለዉ ተደጋገምቲ መግለጺታት ድማ፡ ካብ ቀንዲ ጉዳይ ምምልካት ዶብ ወጻኢ ዝኾኑን፡ ንቀንዲ በዓል ቤት ህዝብናን ተቓለስቲ ሓይልታትን ኣጓንዩ ዝዕመም ዘሎ፡ ሕቡኣት ኣጀንዳታት ዝሓቖፈ ምዃኑ፡ ብዕምቆት ምፍታሽ ዝሓትት ኣይኮነን። ስለዝኾነ'ውን፡ እዚ ንልኣላውነትን ነጻነትን ሃገርና ኣሉታዊ ጽልዋ ዘዕርፍ ዘይብሩህ ዝምድናታትን ሓፈሻዊ ስምምዓትን ክልቲኦም ላዕለዎት መራሕቲ መንግስታት፡ ኣብ ህዝብና ሓዲሩ ዝነበረ ተስፋን ናብ ዘላቒ ሰላም ናይ ምስግጋር ባህግን፡ ብስግኣት እናተዓብለለ ክኸይድ ኣብ ዝረኣየሉ እዋን ኢና ዘሎና። ዝኸበርካ ህዝብናን ፖሎቲካዊ ሓይልታት ተቓውሞ ሃገርናን፡ ሎሚ ዓመት ባሕቲ መስከረም ምጅማር ብረታዊ ተጋድሎና፡ ኣብ ኣዝዩ ተኣፋፊ ኩነታት ነብዕላ ምህላውና ርእሰ ግሉጽ ሓቂ እዩ። ገባቲ ስርዓት ኢሰያስ፡ ምስ ሓደስቲ መሓዙቱ፡ ልኣላውነትን ነጻነትን ሃገርና፡ ኣብ ሓደጋ ዘውድቕ ሸርሕታት ክፍሕስ ላዕልን ታሕትን ኣብ ዝብለሉ እዋን ኢና ታሪኻዊ መዓልቲ ባሕቲ መስከረም ንዝክር ዘሎና። ውልቀ መላኺ ኢሳያስ፡ ኣብ ኢትዮጵያ እናዓሞቐ ዝመጸ ፖሎቲካዊ ቅልውላው፡ ውዒሉ ሓዲሩ ኣብ መራሕቲ'ታ ሃገር ለውጢ ብምምጽኡ፡ ከም ጽቡቕ ኣጋጣሚ ተጠቒሙ፡ ንጉጅላዊ ረብሕኡ ከውዕሎ ላዕልን ታሕትን ኣብ ዝብለሉ እዋን ይርከብ። እዚ ኢድ-ምትእትታው'ዚ ድማ፡ ኣብ ሞንጎ ፖሎቲካዊ ሓይልታት ኢትዮጵያ ሓዊ ዝኣጉድን፡ ናብ ዝኸፍአ ቅልውላው ከምርሑ ዝድርኽን ብምዃኑ፡ ሓደግኡ፡ ኣብ ልዕሊ ህዝብታት ኢትዮጵያ ጥራሕ ዘይኮነስ፡ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራን ፖሎቲካዊ ሓይልታቱን'ውን ቀሊል ብዘይምዃኑ፡ ብቱኽረት ክንከታተሎን ኣጥቢቕና ክንኩንኖን ክንቃለሶን ይህልወና። ኣብ'ዚ እዋን'ዚ፡ ኣብ ኣዝዩ ተኣፋፊ ኩነታት ከም እንርከብ ብምግንዛብ፡ ህዝብና ብሓፈሻ፡ መንእሰያትና ድማ ብፍላይ፡ ምስ ኩሎም ፖሎቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ ወጊኖም፡ ኣብ ምክልኻልን ምዕቃብን ነጻነትን ልኣላውነትን ሃገርና፡ ዓቕሞም ኣወሃሂዶም ክቃለሱ፡ ኤርትራ ሃገራዊ ግንባር(ኤሃግ) ጻውዒቱ የመሓላልፍ። ኩላትና ፖሎቲካዊ ሓይልታት ደለይቲ ለውጢ፡ ኣብ ሕሉፋት መድረኻት፡ ፍልልያትና ኣብ ምምሕዳር ብዝተኸተልናዮም ግጉያት ኣተኣላልያታት ከይተሾቕረርና፡ ኣብ ልዕሊ ልኣላውነትን ናጽነትን ሃገርና ተገቲሮም ዘሎዉ ግድላት ብብቕዓት ንምግጣም፡ ዓቕምታት ህዝብና ብሓፈሻ፡ መንእሰያትና ድማ ብፍላይ ኣብ ምውህሃድ፡ መሪሕ ተራና ክንጻወት፡ ኤርትራዊ ሃገራዊ ግንባር የተሓሳስብ። ኤርትራዊ ሃገራዊ ግንባር(ኤሃግ) ኣብ ዕለተ ምጅማር ብረታዊ ተጋድሎና ባሕቲ መስከረም ኮይኑ፡ ነቶም ዓቕምታት ፖሎቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ ንምጥርናፍ ዝካየዱ ዘለዉ ተበግሶታትን፡ ህዝብና ሓቀኛ ደላይ ሰላም፣ ሕውነታዊ ምቅርራብን ፍትሕን ምዃኑ ዘረጋግጹ፡ ጸረ ገባቲ ስርዓት ኢሳያስ ዘቕንዑ ሰላማዊ ሰልፍታትን፡ ልባዊ ደገፉን ሞጎሱን እናገለጸ፡ ካብኡ ዝጥለብ ኩሉ ከበርክት ድሉው ምህላዉ ደጊሙ ቃል ይኣቱ።

ባሕቲ መስከረም ወትሩ እናተዘከረት ክትነብር እያ!!

ብዙሕነታዊ ሓድነትና ውሕስነት ዓወትና!! ዝኽርን ክብርን ንጀጋኑ ሰማእታትና!!

ፈጻሚ ኣካል ኤርትራዊ ሃገራዊ ግንባር(ኤሃግ)

01 መስከረም 2018 .ም.