Home

Ertereya Kunama Koibisha Dimokrasiya Suṅada (ERKUKODISU) Agastana komita summada asatta kosayda faneda

Erkukodisu agastana komita summadiya  issega asatta kiggaske.

Tela uya 23-25 August, 2018 amelata kiggasuma summadenalle adiyabbu Africa gilala konti gosuma siyasata dangngodowa sasiyabbu kisanke. Elata tonkosha koinama akumate Africa gilala komin gomma kotoronana siyasata sultata kabatowa Ertereyana agariyena Kunama koshera baddala dus gosuma mengelowana kekabbu berkes kintike lawetena kidorke..

Ertereya-Ethiopia sulluma gadiyatowa kililikimabbu:- Ertereya Kunama Koibia dimokrasiya Suada Erkukodisu Ertereya Koita Laga Sadiyata (ERKOLASA) dinellabbu kiano Ertereya bagana kittitella kallabbu Ertereyana Ethiopia agarena koerena akumate bariye agasala koggas gosuma sulluma gufedossi kabbateske. Tilladiyasina turbesunnimowana agastana komita immi kidorke. Iaditta Ertereya koeresi koita lage bareta ges kanolama coloniyaliste matarebabbu kosoda gosuma Ertereya akumatam kosima kande, Ertereya kasakala konti gosuma ka kiana dimokrasiya maja mimowa kossumma kande Ertereyala  arita sulluma kotalalinnimowana tiridittabbu kidorke. Arita sullumam kotalalinowa arsibalana ududala kokosima koerena agare ellabbu gufenki odarmaki oṧṧalomowabbu kiamowana koda kideki immi kidorke.

Ka kiasana dimokrasiya maja damana kililikimabbuna:- Ertereya kasakala ka kiasi ajja sosonende kogura tugun koya gomma okitala, oiniyodasi animinda ekkene kosameda ita hella, adana, fulkuda ankorade illay arsibala kokoitemma hirala kakosima fanakenalle, Ertereya kasakala Ertereya agare enabbuna kommabbu sulluma dayeda daunki hewenan gomma okitala kasiya ka dayedana sullumana kuumburemowa iddimmeno amma galle 27si Africa gilala sulluma gandalla kitada kiima Higdef usula tamma sulluma apostola nasake suma kiaya Ertereya agara kiano bagana kittita ibin kikana kosimmowa Erkukodisu agastana komita sasabbu hegeweske. Ka kiana dimokrasiya maje dogoladittabbu kibac gosuma Kunama kittita uddoda Erkukodisu tamana ai kokaloka baciyala kisikkaki dogolamma majowaye kutu wasuna kiamowana marimarowa immi kidorke.

Koera maja kililikimabbu:- Africa gilala koerella konandana dannodasi animinda kosama ayibeda eliyana furdiyana agiyam kofuma afa laga si agasa maydaba kola suaski koere dannodasi wasa kia kinama siyasata nissalowa (SAURATA DIMOKRASA) ajala taggimala kosimowa Erkukodisu marimara yi kiake. Inna siyasata tasa agigatenana hakena kotadama kiaya Kunamana Ertereya  koera angude ajala bayala kokoyana kiamowana marimarowa tirisumme. Inna ajalena komusuna kiaya koera majana dannodasi kobac gomma dimokrasiya elatette kotaytaki anakema gulba bajolinena sarodasi arbiṅṅa hodinasi Erkukodisu kowwiya salas goske.

Ertereya Koita Laga ankata kililikimabbu:- Higdef usulana mariyette imiriya koggallenasidabbu Ertereya koita laga ankata kosanki irfita tabulana fardala kole gommowa kokoibaki laga sasala kokomin gomma sulluma sagudena tillada koitemena  oitenasi tamabbu matarebabbu kokoirgame bubiyesi Erkukodisu tilladiyasi kogoama sadenada kiminina kiamowa marimarowa ossoske. Inna bobabbu Genevala  Agusto 31, 2018 la kominasi  kokossu gomma sulluma sagudossina urfiya bubiyabbu kabbatesumowana inna otomenabbu sadenadiya oṧṧala as kola goske. Inna baddala kadana akumate kosusan United Arab Emirate, lagiyittala ankalaski Afara koerena biya ankuwee baddala kiyaratabbu kikama fada komossina katira gerbebabbu koibake.

Komaldala Erkukodisu mari mara aywagala kosima Kunama koerata as kolana yedettam kosiya, sulluma dumiṅṅidakin kobin fesuna kiamowana, Higdef usula kasiya ka dayedana sullumana inammiyabbu tamana babara uyella kokaloka Africa gila danta nasanandabbu botatos gosumowa Kunamana koera aale bagana lakasuma elata kiamowa katakki sulluma anana sellesumossi kakomamajinnimasi kime Kunamesi alilikimma kiamowana koibiiṅṅa bacakin kiano dinnariṅṅe dagigatasina talladinnima kiamowa katakki kittitam fika kiyaki femusuna okitotta kossabbu kakoludanasi Erkukodisu marimara karibobowa yedettiyana kotitiya leweske. abiyana taleniye itadasi wagana urfa kasommabbu arita koibiana tilladiyasi kabaci.

 

Tamana Erkukodisu Nissale Aritomuna!

25 Agusto, 2018.