Home

Eritrea Kunama Koybiša Dimokrasiya Suňada (Erkukodisu)

Agastana Guja Summada Issega Asatta Batafalabbu Tillaske.

Eritrea Kunama Koybiša Dimokrasiya Suňada Erkukodisu, Agastana guja summada issega asatta tela uya 23 – 25/08/2018 ta kiggaski batafalabbu tillaske.

Erkukodisu agastana guja summadiya asattenalle tama okitenalle laga sasalana igidiňňalana konti gosuma siyasata daňňodowayena, ide šadiyabbu košitiňňa laga Eritreatte Ethiopiatte agasala koggasuma sulluma gomatowa kililikimabbuna sasabbu kidarmamowa irawaňe ossonke. 

Inna damanenabbu akumate bariye mibinima sulluma gomatena ardiyabbuna doggagabbu koggasuyya agara nafa kitena bakata kinamowa kodarmaki ududa kotakallena ifirasi salufa kosoki agara agara bile ole kodarmaki ifira kosona kosoda kosiyya agare bariye danna sulluma kotalalinasina košitiňňa laga Eritreana  igidiňňa agara sulluma konandinasi wasa kišanowa Erkukodisu agastana guja summadiyala kimmi kidoromowa koytema kabarowa itafki ossoske.

Okodoka Erkukodisu agastana guja šamma tele kontallela tillasuma sana riporte kotulki hegawesumowa baddala tele kontalle sana matarebana kiširgaki kunamiya agara koybišasi ašikin andabu serkis kibacinasi oššale šas kinolamala summadowa kosayda fanedana kussu šas kolamowa koytema kabarowa duwadiyabbu kitalalike.

Affayadaňa aňkatiname Erkukodisu agastana guja summada issega asatta kosayda fanedowa išama matarebaňela kekotule.