Home

ዜና ሳልሳይ ስሩዕ ኣኼባ ማእከላይ ኮሚቴ ዲምሓኩኤ

ደሞክራሲያዊ ምንቅስቓስ ሓርነት ኩናማ ኤርትራ (ዲምሓኩኤ) ሳልሳይ ስሩዕ ኣኼብኡ ካብ 23-25/08/2018 ኣብ ዘሎ ግዜ ኣሰላሲሉ፡፡ ማእከላይ ኮሚቴ ኣብ ኣኼባኡ ኣብዚ ሕጂ እዋን ዝቀላቀል ዘሎ ዓለማዊ ፖለቲካዊ ሃዋሁን ብፍላይ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝኸይድ ዘሎ መስርሕ ሰላም ብሰፊሑ ከም ዝገምገመ ምንጪታትና ሓቢሮም፡፡

 በዚ መሰረት ከኣ ኣብ መንጎ ክልቲኡ መንግስታት ዝኸይድ ዘሎ መስርሕ ሰላም ብኣግባቡን ብጥንቃቄ ተታሒዙ ንተፈጻሚነቱ እንተተንጠፈ፡ ክልቲኡ ጎረቤት ህዝቢታት ተረባሕቲ ከም ዝኾኑን፡ ከምኡውን ጉዳይ ዶብ ቀዳምነት ተዋሂቡ ክልቲኡ ህዝቢታት ተመያይጡ መፍትሒ ዘናድዩሉ መስርሕ እንድሕሪ ተኸቲሉ፡ ዘላቂ ሰላም ኣብ ምርግጋጽን ኮነ ሰላም ናይ ኤርትራን ጎረባብቲ ሃገራት ውሕስና ክህልዎ ከም ዝኽእል ማእከላይ ኮሚቴ ዲምሓኩኤ ኣብ ኣኼብኡ ከም ዘረጋገጾ እቲ ዝመጸና ዜና ወሲኹ ሓቢሩ፡፡

ከምኡውን ማእከላይ ኮሚቴ ዲምሓኩኤ ኣብ ዝሓለፈ ሽድሽተ ኣዋርሕ ዝተዓመሙ ናይ ስራሕ ሪፖርት ድሕሪ ምግምጋም፡ ንዝቅጽል ሽድሽተ ኣዋርሕ ናይ ስራሕ መደባት ሓንጺጹ፡፡ ኣብ ልዕሊ እዚ ውድብ ዲምሓኩኤ ሓርነታዊ ቃልሱ ኣጠናኺሩ ንክቅጽል ውሳኔታት ብምሕላፍ፡ ደምዳሚ መግለጺ ሳልሳይ ስሩዕ ኣኼባኡ ብምውጻእ ብዓወት ከም ዝዛዘመ እቲ ዝመጸና ዜና ወሲኹ ሓቢሩ፡፡

 

ቤት ጽሕፈት ዜናን ፕሮፖጋንዳ ዲምሓኩኤ