Home

Ankatoma kunama agara nesa North America agoddame

Ankatoma kunama agara nesa North America agoddame KANA community koshitiya Galla abarma kufurdanasikossa tagimala koske.

Agariyesina faradiyata addana kishana gatebariyebu koshigidiye nafos kikaki kunamiya wasosuma fardowalle kotaf kutanasi tamana assanayski sullumabu nawomu, mikoski femma wagidakin 08/25/2018 Desmoines IA.