Home

Šabiya Usula Ethiopiatte Kiminima Sulluma Gomatowa Agara Itakema Kinammowa Ossoske.

Aginjara Šabiya usula, Ethiopiatte sulluma gomata naminke dabbu kudaki arfas gosuyyana, Eritrea agarowasi isasano itakema damana kosimmowa Erkulamikin nawosuma kabaram abbareske.

Inna damanenabbu, agara kasakala koda gosuma sullumena kililikimabbu agarowa itakema kinammowabbu laga sulluma kišama sabbatasi salad kašima osamiňena duguliňena olobbu godiňňa suma Šabiya ušurufasi amanida kina gosuma agara ellide okosimala artowa laga tuša urfabbu nitakenamma masalowa kobinki sulluma kišaya ay iminno mabuse inolamma? Oinabbu inna sullumena ayka oli kišayya kakotul kantidabbu kokayliya kodorki sulluma gomatenassi kormabbu konti gommowana Šabiya usula tamata sulluma kidabbu kiggasuma suňadowaye kekabbu kisasammowabbu otakema kosimmowa Erkulami igidakin nawosuma kabarowa itafki duwaske.

Inna innakes kosimala šenša lilowa agarala artabbu kosimowabbu haynki tagamon gommowa baddala šigide aleba kililikimabbuna tama fanakenalle andabbu is kiša gosumowabbu šigidiye kitaki nafon kokanasina okotingiri gommowa koytema kabarowa ossoske. Inna damanenabbu:-

  1. Lašša aleba Nakfa 300.00
  2. Garma aleba Nakfa 400.00
  3. Ayla aleba Nakfa 5,000.00
  4. Arkuba aleba Nakfa 7,000.00 kin 8,000.00 ta kišamowa Erkulami igidakin koytema kabarowa itafki ossoske.Šabiya usula imiriya kigalle kikanasi sulluma gomata naminke suyyana agariya kasakala sullumana alalalana kolla goddana ka kišana dimokrasiya majena okotalalibbu niyatiňňa ayniňňebbu oššalodimma kande Šabiyabbu koytena sulluma kosimmowa kolaňada kogošamme.