Home

Askara Magada 18 Antata Woddi Hagos, Agara Kubuceki Ika Haddados Gosumowa Kotalalike.

Tela uya 18/06/2018 amela askara magada 18 antata woddi Hagos Binbilna agaresi summada kimin kišoki suka agasala alebiše kobonnimasi kudano,

agarowa inna minena kokala minda arta nisana gonke, oynabbu alebišaňe mabonanditta mawinni dabbu waa bibiyasi kosasano summadana fufudabbu kisay no salammowa woyna Erkulami igidakin koytema kabarowa abbareske.

Okodoka tela uya 27/06/2018 amelana askara magada 18 antata woddi Hagos Koyta biya agaresi tamana summada kimin kišo kutamowa koytema kabarowa ossoske. Inna summadenalle nawsuma ajenda elloka kišaki; agarowassi, “bišaňala koki iboma ka ucunan gommena aykedabbu mewdano?” dowa kokelano, “tamana lagaňala macuna”nda kasowa  weykikiyabbu kosoke. Inna damanenakin feski oyna fardowalle Šabiya askara gos kinama kidiya Saddik Lama dabbu kokidamasi summadowa agasakin kiboki haddadoski makinala kigota kikki gasso, Marda agarowaye, “inna dedenassi nikima waga kiki ditta Binbilanala niňinunni, nucuna” dowa kodano, dedowassi Tole Gamujasi kikiki sakas kiwino ide gasumowa oyna igidowakin koytema kabara italalike.Agara oššalina kišama kibinimma Šabiya usula tamana agara helatabbu kocugki mangassiya kitenowa korma kosimme.

Šabiya Usula Agara Miskinowa Kidadinasi Kikima Kina, Aleba Dabosumowa Kotalalike.

Tela  6/2018 kasakala Šabiya hakumatowa agarasi dada nasonaňamma suka sukakin ke 30 da kekolatasso kaa miškinena, otoma kaa andena, deda arta koynamena ammukišenadabbu manniye ilatta kikino dadowa išoma kišayyana, išo gommowalle šolda jabin kokanasi kasibommowa Erkulami igidakin koytema kabarowa kotaske.

Inna damanenabbu,

  1. Kina kuntalasi šolda nakfa 720.00 jabin kokanasi
  2. Kina irbitasi 73.00 jabin kokanasi.
  3. Šukkura gitasi šolda 350.00 jabin kokanasi kiminimowa woyna koytema kabarowa itafki orotoske. Inna kinana data bodena kilattaki išoma sukenaye Afate Ila, Šakat, Ugaro, Aburna, Dase, Birar, Anagulu, Fodena kosamowa koytema kabarowa itafki ossoske. Šabiyakin koytena mayda antanakin gola koluda kišamowa kotakena heske.