Home

Šabiya Usula Mabusa Kibinima Kunama Kišesi Mabusiya Ita Šakafowalle Jajenas Koski Iya Fasumowa Kotakke.

Aginjara šabiya hakumata fanaka aňňadela sababa tantamittabbu mabusa kibin kišima kunama kišesi, tamana šabiya mabusa ita šakafowalle jajenas koski iya fasuma kišamowa Erkulami igidakin koytema kabara ossoske.

Inna damanenabbu kabarowa itafki ossosumala kunama kiše sattesi Šabiya mabusa itala hayn kokoski obalenasi oššaloski iya fasuma kulabbu duguliyesi imba kibinimowa koytema kabarowa ossoske. Inna Šabiya mabusa ita šakafenalle imiromma kunama kišowaye kida;

  1. Biyya Fadi, galle 60 kinama, dede 6 iwa
  2. Šandi Kullu, galle 27 kinama
  3. Aboo Kullu, galle 42 kinama kosamowa woyna koytema kabarowa itafki abbareske.

Inna otomenabbu otoma kunama aggerena, tamfeda hirala kokoski sababiya kotakemmabbu mabusa itala hayn kokoski imoromma kunama kišenayesi Annam jannatiya kussu kišoski, okodoka Itiya dinesina, kunama agara bubiyasina Annam emanana suburana kimin kesoski, Erkukodisu aradia menana, Eritrea kunama tummada wasa aradia menana urfiyakin kerima amadiya edetta lewenke.  Šabiya usula ambos kimin kišima jarimatiye kifo kikanasi kunama kiša artesi mabusa itala jajenas koski iya fasuma kišamowa fanaka aňňadela šan mawla masomowa kokayyidada. Oynabbu inna usulena sarosumma kande asariba sanowaye tarfomunnimowa katakki tamana koybišiňňa bacala kakotafki serkidina kogošake.

Gata aňadabbu Erkulami Igidala Biša Lagala Kosima Kotakalle anin Gan Gommowa Kotakke

Šifta kišama Šabiya usula dalette kunamette agasala moda kutunasi kimin kišima ušurufowa anis kikki gaski agara narkabe agasala kosima biša lagala koynama kotakallowa tamana anis kikki gas gosumowa Kasakain koytema kabarowa ossoske. Inna damanenabbu tela akontabarenalle Fode, Dase Angulu gosuma Kunama agarowa biša lage mannena biša laga kominti gomma kalusiyena nus zoba antatena okotafki Dala agarowassi Kunama biša laga kominti kišono kobayda taggimala kolumowa koytema kabarowa ossoske.

Inna kokalokabbu, Tela uya 30/06/2018 amela Karkaša košita Baci Ajibbo dabbu kokidamasi Tolela biša kibo kosso Dale oliki nibomenki inifirimmo ukuno inna dedenassina Nus zoba Barentu antata Awreliyo Jakominotte askara magada 18 antata woddi Hagos-na Karkaša manna badišinda Tesfay Šenger-na oli kobinki Šambakko koki kotuki awrena kekitta nudakenki otareno dedowa bišaňa lagala nabalenaski ikaylono suda kokki karenki tela uya 31/06/2018 amela sakan kowimowa igidowakin koytema kabarowa itafki abbareske. Kunama agara afiyekin kibo kiň kinama biša lage tamana Šabiya usula polisiya mongorowa  sabababbu koful kokabbu kunama ibo kikana laga dawski lilabbu aturiya komintinasi kiggasuma ušurufa kišamowa katakena kogošake.