Home

Kunama Igida Erkulamikin Nawosuma Kabara

Aginjara Šabiya Usula Sababa Tantamittabbu Mabusa Kilili Gosumowa Kotakke.

Aginjara šabiya hakumata kunama kišesi ominima jarimata kosimmabbu sababa tantamitta kišoki mabusa kilili gosuma saniya mongorowa kona konokasi kitaf kikki gas gosumowa, Erkulami igidakin nawosuma kabara ossoske.

 

Inna damanenabbu Tela uya 29/06/2018 amela Aleda šilala Karkaša košite dede sattesi Šabiya kaluse oliki bišaňe meboke dabbu kibinki Šambakko kikiki mabusa kutuno ašiye oliki inolamowa woyna Erkulaminkin nawosuma kabarowa italalike. Galla artesi kobo koň koynama bišiyela kobo kokosso Šabiya usula sababa tantamitta kišoki mabusa kutuma kunama kišowaye kida, derňada

1, Šumbu Kabbado,

2, Ikka Kullu Šumbuna

3, Odedde Doddona kosamowa woyna Erkulaminkin koytema kabarowa itafki ossoske.

Inna kokaloka, tela uya 29/06/2018 amela sababiya kotakemmabbu Tole Aymbakin kunama kiše ke salle kibinki Šambakkola mabusa kutumowa kotakke. Inna Kowanaye kida derňada:-

  1. Adanno Galla
  2. Abarim Liyab
  3. Lule iwa kida kotakemme
  4. Boboko aw Sale iwa kida kotakemme kosamowa kabarowa itafki ossoske. Inna baddala Šabi Baššay dabbu kotakema kellasina sababiya kotakemmabbu kobininasi kominno eji kibatamowa woyna Erkulamikin koytema kabarowa itafki italalike.

Ardellalabbu inna tela uya 29/06/2018 uyokenalle Koytabiya dinekin Marda košite dede 4 kibinimowa kotakema kišaki innayekin kidiya kekabbu mikotakeme ,

1, Nati Yerenku-na

2,Aytin dabbu kokidama iwa kida kotakemmellana mišamowa koytema kabarowa itafki ossoske.

Šabiya usula saniya mongorowa ašib kiwinnimowano Ethiopiatte sulluma gomata naminke ski; lakin Eritrea agarasi ide šadiyabbu kunama agara baddala kele gosuma mengelowa ašikin andabbu kisakki kiggaski agare agasala moda kinasalano biša lagela kallanki ka šuka kobal košimowa baddala lagiyala hemma kalla kobo kokana maja koynamowa kodama kunama kišesi mabusa kutu kišimowa šasuma kabaraňela osson masomowa kokayyidada.