Home

Eritreatte Ethiopiatte Udada Kotakalla Sullumabbu Ifirala Eritrea Košita Laga Sadiyata (Erkolasa) Lilika

Iňalla usula Esayasna gujjilliyena tulemma ušurufowabbu, ududa kotakallanda sosa kosono tela uya 12/5/1998 amela Eritrea kime Ethiopiatte masa taggimala muwamowa kotakke.

Iša ditta masowa sababa šadiya gujillowa siyasatana kotorona nafasi kišannema kišamowa kotakke. Galle baresi koggasuma masena, košita lage bariye agara šukana maalana arta koššeke, iňke. Uta kareski, laga sasa alaloda itata seges kino ududa komišinowabbu alaloda kosomasibbu galle 16 šaske. Inna šamma gallenayela sulluma kosimma masa kosimma damana iša koki agare bariyela šadiyabbu Eritrea agara sasowalle kotorona arta arsibos kolaki samara woyniyodala tagama kelemowabbu morala koyaki oynabbu kitema haydowa tamata ayokomabu kebonasi šosumma hirala kakoske.

Inna ajala taggimmena kebo kikoma akokela šadiya, ekkenakin ududa sabababbu masa kiboma, košita laga siyasata guduratabbu olkomiyala kutumana, ka kišana dimokrasiya maje bubiye kišimfa kibinima danta kišama Esayasna gujilliyena deya. Inna gujillena ududa komišonowa oššala tilladasi sasiyabbu lage bariye agare, ide šadiyabbu ududala woyniyosuma agarowa gufeski idarmaki lawetiya kišobu gomatala kotinkišama ifira kosonasi lage bariye homuna arbowassi ibin kikammowa deya. Aysisi gujilliya nafana sultatiyanakin šaski, osama mišama agare bariye agasala danna sullumana komana kosinnimasi adabiya ibin kikamma sabbatasi deya. Innakes kukumowabbu arsibala kontima lagiňňana agariňňa halatanda baddiyala dusuma arsibowana saladowana šute deya.

Ihadig sana atillada komita tela uya 5/6/2018 amela, ududa komišona oššalana Aljers gomatowana animindittabbu kibin kikki sanala kikki utanasi akkossa kišamowa kitalaliki Higdef akumatana kokaliya fada koma kikanasi kowwa kibinima okitakin ududa kotakallowa agaralana, siyasata kalmelana laga sasa akosaselana darma nekeda kišake. Dictatora usula Higdef gujilla, kowwowa agarala kikona kofegedana gujilliya nafala kikki utanasi sambate bare kikama fantaša kiminima kulabbu fitetomme amela tela uya 20/6/2018 amela ibin kikamowana Addis Ababata kelettiye kisamena kišamowa kudamowa katikke. Innalle kudamala fiteta taggima jabidima masowa ududa kotakalla kišammowa abbareske. Fitetomme kokayya amelowassi kidiyabbu kola kuwaki fitetomme ada kormeke. Oyna oššalowa bobabbu tela uya 26/6/2018 amela Osman Salehbbu marosuma kelettiye kisameke. Iša ditta inna kelettiyenaye irodiya tillanki lagiyata kodema okitakin miya kokotoma kosake.

Eritrea agara galle 20 sulluma masana, galle 30 šuka kokelama masa mema hakuma usula Ethiopia baddala kiggaski koybišiya kitalaliki lagiyana kibesake. Iša ditta baciya oja kitenakin oful kokano, haydana mengela taggimala koyake. Esayasna gujilliyena galle 27si danna faneda kosimmabbu agariňňasi amuskabbu koyaki arsibos kišanana salas kišana ajalala koyanasi kominke. Išigola lagettena agarette masa weykesumala agariňňatte gomatosunowa iwiki košita laga diibatte kišano Higdef agastana gujana sana atilladatte gomatoski oššalosuma inamme. Iňalla oššalabbu Badumma masa kibomowa, ududa bubiyata saski alufebbu kokkelama Eritrea tanfede arsibos kinolake. Higdef iboma masowabbu kobata kofalema kulabbu Aljers keji kiki fermosumowana agariňňettena sultata aňňadela kokosimena akosasette gomatoski iminima kosimme.

Ududa komišina oššala kulabbu kišayyana, oššalowa sanala kutanasi ekkenabbu gufeda komininasi kokidama kowwowana kibin kikammowa, košita lagana agarana nafakin fesumabbu dittiya tokora kišama gujilliya nafokakin fesumowa kotakke.

Eritrea agara šasumala kišano tama okitenalle košita laga danna fanedabbu wokiliya kidoromana meniyabbu kigataki elema akumata inamme.

Esayasna gujilliyena agara inatawammiya turkana siyasata guduratabbu sultatata tiginki amuskabbu mannon gonke. Laga sasa agarana usulowa ka kiša maja mimabbu kotakemowabbu lilida akura koyaki širinende kotawa kolake. Oyna kišamowabbu uwa kišima koole kosano fermosuma gomate agariňňa niyata hakowa wokilomme kosammowa Eritrea Košita Laga sadiyata Erkolasa kobina ndeya. Inna ududa kotakalla gadiyatenatte kollimabbu Eritrea Košita Laga Sadiyata (Erkolasa) lilika innakeda kišana. Eritrea agara niyata sulluma ndeya. Ayiba mose kibinima igidala, niyatiya sullamana itiribama osame kotengena kosinasi deya. Išigola lagette kišano laga sasala sullumabbuna ankatabbuna okodadiki kolle kotonasi heniya kobinan deya. Sasiyabbu Ethiopia agarette ide šadiyabbu išigoliyana osamiya kišama Tigrayna Afar agarette sullumabbuna komabbuna woyniyosunowa; oyna sulluma kosimma masa kosimma damanabbu kosonkolo kišima ududa kotakallowa ammata kinama gatabbu ifiriya kitemokala kišana. Ududa komišona oššala, komalda oššala kišamowa kobin kokama kišabbu; išogola agare bariye agasala danna sulluma kosinasi oššalowa sanala kutanala agara lawetesi ardiyabbu kobinina heske. Danna sulluma kosinasi agara kotafa oššalina kišamowa deya. Oynabbu oššalowa bobabbu inna išigola mišama agarenaye oleki odarmaki lawetiya kotikama farda kossunasi akumate bariye masulata mikkobbina kogošake.

Ududa komišona oššala, Ethiopia laga kiše gongomma lagowa lagiňňata kutumokowa dittiya Eritrea agara woyniyosuma lagowayena Ethiopiata kuwanasi oššaloske deya. Inna kišama sabbatasi, danna faneda dawski gunusunnimasi miya kotomama agariňňa išamata kitena bakatowa košoma kišano šawdabbuna kaylabbu woyniyos gosumowa, sulluma heda sasowa kišano, šadiyabbu Federaliya Dimokrasiya Ethiopia akumatana agariyana otakema hakowa deya. Sasiyabbu Eritrea agara, ide šadiyabbu ududala kusukama agara menana lawetana kobin kokammabbu danna sulluma šos kotalalinni. Oynabbu ududa širga gadiyatowalle agariňňa darma gufedowalle kotafki lawetiya kišoki išamata woyniyodiyala sulluma kitena kišamowa kitalali kikana kogošamowa Eritrea Košita Laga sadiyata Erkolasa kobina ndeya.

Baddenalle derňamama kalla danta kišama Esayasna gujilliyena ududa kotakallowa, masowa fesuma sababa šadiya kišammowa koda gonke. Oyna kišama sabbatasi fanaka kikki agariňňa kotika maksabosunasi “mabin makke” dabbu ušurufos goske. Šadiyabbu kasiya kala kumu kikki išima siyasatana kotorona gatowaye kususumma kande, ududa kotakallowa agare odarmaki gomatonki komalda ifira kitebbu, osama kosama Eritreatte Ethiopiatte agare sasiyabbu ide šadiyabbu Tigray agarette agasala kosina kotengena kos kišimowatta kidennimasi turba kišanowa tarfosunni. Ide alematiyena kekab kokkonti gonke. Oynabbu Eritrea agara sasiyabbu ide šadiyabbu ka andena, kobina marena, akosasena urfa kosoki ududa širgowa koggasunasi osama kosama išigoliňňa agarette gufenki gomatonki ifiriya kosonasi aninnanki osananasina danta mara Esayasna gujilliyena baddala doroda taggima koggamunasi Eritrea Košita Laga Sadiyata Erkolasa kidiya/kowwiya šas kola goske.

 Ayiba Mose Tummada Košita Laga Besadasi!!

Sana Atillada Komita

Eritrea Košita Laga Sadiyata, Erkolasa

Julay 5, 2018