Home

Idris Mohammed Nur Šuka Fala – Minta Abarma

 

  1.          Agarala kinama lilikana elema mengelana:-

Idris Mohammed Nur fanaka artasi kunama agarette gos kinamma kišamowabbu kunama ňela kišano furdiya ayšissa itakema kinammokowa dittiya košeriya jinisa korme kinama ka kišamowa kotakke. Innakedabbu Idris kunama agarala kinama lilika anda jola kišamowa nintina.

 

 2.           Siyasata lilika (political stand)

2.1.      Idris Mohammed Nur Derg okitala Eritreakin kiwi kišama sabbatasi derg siyasata kikamma kallabbu nibin nišoyyana akoňera kišama adabowabbu siyasatiya lilika issega okitowalle kotakemme.

2.2.    Idris koňerana mamajana salugana šara sudana kišamowabbu Šabiya siyasata ayokomabbu kibin kikanasi fanaka ikamme. Ekkenabbu Šabiya kambata kide kuwanasi “samanada forma” (ጣዕሳ ፎርም) waski isa lagala gomma Eritreane kanunitta tabilabbu jabin gomma 2% tela tilbata jabis gosumowa kotakke. Eritrea akumata inna tilbatenabbu foforina guja Alšabab kittitasi jabis kišo gosumowa kotakema sabbatasi UN Samaromma Dawlate Tikileda, Eritreasi lilida akura kiyama fanedala kanuna kinamma 2% tela tilbatena Eritreane jabimunnimasi oššala kišo kišike. Lakin Idris Šabiya kanka kišamowa kotakenasi wa tigisummiya tilbatiya jabis goske. Innakedabbu Šabiyatte kinama kotengena itiribaki Šabiya kittita dina kankena kokaylabu kodena kokuma Eritreata tagamittabbu kide iros gosumokowa dittiya ita waga Barentula kosono ita kitakeda kabarana korab kotakeme otalalimowa koske. Oyna sabbatasi deya Eritreata kide soliski andiya Šabiya išoma sana gede kikoki kunama agara tummada kušumbure kisalada kolanasina Erkukodisu kittita bušukudasina kisana gosumowa. Idris Šabiya usula adabeda koňerana mamajana salugana uliya nafette kolliki suňas gosuma tabilowaye kika sugunnesumowabu Šabiya jimata kišaki isananasi wajiba.

2.3.      Erkukodisu kunamiya agara Šabiyabbu kitema haydenakin kibesanasi baca kibinki bila kišamala kišayana abacacette gos kidarma kinama kosimme; ide baca fardowassi totageski maliya sebbusumana kosimme. Innalle kunamiya agarasi nafosuma sana tillasunowa iwiki bacasi nafosuma lawa kiko kitafemana kosimme. Lakin awriyala, “Erkukodisu kittitasi matatoki innasi makono amesi fan kawike” ski iňera kimamajimowabbu “Idris Mohammed Nur, Erkukodisu kittitala hosuma arbowassi kittita inti kišomme” dabbu kodama tarika kotakemma abuuka ellidde facebook fardala kotikabbu arfan gommo kanti godke.

2.4.      Idris Mohammed Nur Šabiya kambata kotafenasi šosuma damana kantiyya ekkena nafiya kitalalinasi niyatosumowabbuna okodoka sugunnesuma koňera, mamajana košeriya korma kinama ka kišamowa (loss of Identity kinamowa) Šabiyala ayiba taggime kosano hen koyteki Šabiya kambata kotunasi šommo, ide ununa uwanasi šoske. 

  1. 3.           Šabiyatte kinama kotengenana tillasuma abaya matarebena:-

 Idris Mohammed Nur Šabiyala kinama kotengenowabbu kunama agaranda Šabiya koybaki America kimowassi lawan nasoke ski festivalala kunama furda, kunama ňela, kubula hoda nda sosa kišoki agarowassi Šabiya usula kamba, saba fardata fas kutunasi kisana kišimowa kotakke. Ardellalabbu, danta kišama Esayas Afeworki America kimala Eritrea agara baganiyabbu sulluma saguda kiggasumalana inna sulluma sagudenalle ki kotafema kosimme. Udiyabbu kunama koybišasi uyenna awadenna kibac gosuma Erkukodisu Kokkolata Manna America solida kiminina kimala baganiyabbu suňaski Aprille ella furdowa kušumburenasina oynakin šaski Šabiyette kotengeneki šakiyata kutuki Erkukodisu Kokkolata Manna Kornelios Osman kobinki mabusa kotunasi suňada taggima kiggas kišike.

 

Idris Mohammed Nur šuka falena mintiya 2 assi kišake badišiniya išama matarebaňela kekotule.

 

Tamana Erkukodisu Nissale Aritomuna!!