Home

Kobat Kofalema Elata Tabiyata Ňerana Kida Atimakin Šasunni. Latta Minta abarma Alatta Asselman

Ethiopiayatte kinama kotengena:- Ňelabbu, kokobabbu, furdabbuna samara oiniyoda ududabbu ella kasama Ethiopia agarana akumatettena masa kiboki hira inkassi kakibessa kanti katakke.

Botatiya kamašanda “tuguda-kiyaki-gufeda aw konenasi kisana” suma kamašowakin feski ududa masa oikeske. Oine tamfeda aykalle kimalabessa wiňňabbu kantike šutodke. Tammake konena hesuma kišayana bakatowa ise kolamowabbu ide koki titosunowakin bakata aňňada inamme. “Badummakin mesamma kišaya gufedinni” dowana ašik koyaki titosunokata deya. Badumma kin masama kišaya uya kura itorinnisso oki kotingirimala ye masake uya kurana itorinaski kilo metre 25 kišana košita laga sallamoski tammake sultatiyala kosimowa nintima kišaya tamana sultatiyasiddabbu Badumma iwiki oinakinna šasuma košita laga kiminti kišoki sultatiyala dannosunasi kimininowa tiridellana kosimme.

Košita lage bare agare sulluma aw daišeda kosimma ide agigatabbu masana kosimmowabbu anidowa išigola laga košite bariye nafasi kišammowa kotakemowabbu ay tabilabbu kotakallowa ifira kitena lawowa koinake. Agariyana oina heske. Kosusan Tigray agarana tamfeda niyatana durmedana deya. Oinabbu innakeda kotakallabbu oiniyodena alanni dowabbu gufedki kamala dowalle kokoske. Lakin šabiya akumata botatinowa koda gosuma agendanda gufedki kakossu dowalle dittiya asaneme Badummakin mesamma kišaya gufeda kosimmes goske. Išigoliňňeki Ertereya akumata botatana ansangala kosima lawetana tabiyata šakafowa ditta Badumma nume, laga minta aňňadowa nume, sababa šadiyanda kotakallowa kikomowa dabbu kekiyabbu kossu kosasake. Inna lawetiyana botatiya tabiyatena tillas kikanasi Ethiopia kasakala bukunada taggima kiboki aba sullumala ime masala kokoskeski masowa komalabbu Ihwedeg sadiyatowa salas kišabbu Šabiyam lolobosuma akumata Ethiopiala kidoronasi kalmiya bubiyabbu kisanayana komaldiya fašaloski oratos kišake. Ertereyalabbu gonki Ethiopia bagana kosana koinama kittitena odeki sullumabbu kobacinasi Ethiopiata kolu gonke. Ethiopia akumatana samanas kišono košitiya lagata kode gonke. Šabiyam hos kinama cardowaye bubiye koniyakin bettin kosake. Ertereyala gonki Ethiopia bagana suňan koinama bagana kittitebbu Ethiopia akumatana agara dannoda kušumbure kinama bakatowa koseke. Arok taya lugiya kidekemmowa Higdef usulana kalusiyena kibinno selenada kokotu kosake. Higdef usulasi tarfos kišoma bakatam kosiya gufedata kidenokowa deya. Gufenanni suma kišaya oinakedabbu oiniyomanni suma Ethiopia akumata ikana fada komowa Ertereya akumata kalmakin baddata kišanowana itak goske. Ertereya bagana kittiteta kakoneneda yedetta kisamemam kosiya ka nafarebbuna kelettiyebbu kišaki tabila mogodabbuna unudem innaye abasi tagama kasoma kittite dabbu kibinimowayesi ditta akumata sebbuddadabbu way kekabbu sugusuma amelana farda kosimme ide innana botatiya tabiyata ojan deya. No inna damanenassi Ertereya bagana kittite kosano Ertereya agaranda kofegeda hesumowa inkedabbu kintino? Kunamiňňa agarasi ay abbara kinano? Laga sasa siyasata gatalabbuki inna akumatena kosoda inkedabbu konti gosso suma kokelesi kulidki kantina kišana.

Ertereya bagana kittite farda gatowa:- Ertereya bagana kittite farda attile tagamiyette koske. Ikoma kofegeda kosimme. Ollokala ora karagki orite-luges goske. Tama kosima damanenabbu kokkailoma kittitena okosinan suna. Išaditta agareyette kittiteyette arsibala nokos gonuma kande nokkailona damana ellana kosimme. Agarana kittitam ikamma tabilabbu kosodama Šabiya akumatokette kominima gufeda Ertereya agarasina košita lagasi wasosunni. Bagana kittitena taleniyettena fardolle kokotafemabbu kominima gufeda sullumana dayšedana kikona inandina. Inna kosodenakin adagata kokona ifira kosimme. Higdef usulana taleniye koňera korma kida atima dollar jabinki okosasama sabbatasi haka obin kokanni. Haka kobin kokamma kande akumatana išigola lagesi kona šimanki inna lawetaňena kabbatemubbu kakonene dabbu botaton koinama yamowa šaske ide konnimasi. “Ekkena tuguda kiyaki batti konenasi gufeda” suma botatina siyabowa ikoma woja oine Ertereya agarasi ora kala has kutuki lajinossumma kišaya išigola kišano Diasporala ay komin gosubessa itakennima hirata kikike.

 

Mintiya abarma assi kišake badišindiya išama matarebaňela kekotule.

Tamana Erkukodisu Nissale Aritomuna!!