Home

Šabiya Šakatiya Kofegedayyana Šabiyoka Idris Mohammed Nur Šuka Fala - Minta Ekkena

Galle 27; Šabiya mannodenalle, Eritrea agara hayda mema kiteke dokowa dittiya igijena košerasi arsibos kola gosumowa kime Eritrea košite iwiki laga sasa agarana maydabbu tokores kitakke.

Bubiyakin Šabiya usula kunama agarala kelema mengelowana haydowana hira šaski agiya kofuma lagiyakin keles kuguraki gata bubiyalabbu atura kiminti kola gosumowa ka kiša maja kotulema Samaromma Dawlate Tikileda (UNHRC)na koosadiyala šutoski oratos kolake. Šabiya, Eritrea kunama laga minta Erkulami agitosunasi kunama košerasi ka nafarabbuna jumulatabbuna darka deda itoma andikiša kiwimma mabusa kutuki iya fas gosumowa baddala mamajabbuna foforabbuna kotoroniya kiya kolaki ňeliyana furdiyana kušumbureki kunama agara šuka fala kinannimasi kušumbure kolama gatabbu atura kiminti goske. Šabiya usula matarebiya bajolinenaye tilladasi sillayiya gujabbu agarasi arsibos kola gosuyyana kunamasi kunamab kiya suma polisiya šakafowabbu kunama kosama kalusiyena dankuniyena kisosoni kisodano agarala hayda mema kole gommowa fanakakin fanakata hasalosso kanti kaloma hakowa deya. Šadiyabbu kunama agarasi kanaki dannodiyasina koybišiyasi kibac gosuma Erkukodisu kittita bušukusunasi inna dankunenayebbu darabesumma kosimme attile ušurufe kifegedaki suňas gosso kanti godke. Eritrea kasakala kosima kunama agarowassi uykelda hayda kišoki mabusa itala jajenadabbu kiya fas goski; isa lagala kosimowassi imamajiki festivalena kubula hodena nasamekeski maliya kuful kikki gosumowana asabimanume. Inna baddala Erkukodisu Kokkolata manna Amerikala kosima agarowa kittitodasi kimalana dankuniyebbu kotengeneki šakiyatoski mabusa killiki kittitowa bušukudasi kalmiya bubiyabbu suňas kišimowa kanti katakke. Innalle kunama agara tummadiya kitiribamowabbu kittitiya tummadala kotafki darisumowabbu Šabiya suňade bubiye fašalos kinolake.

Iša ditta Šabiya usula attile atos kikammowabbu Erkukodisu yette kanenena henakeski agara kubuce faneski haddadosuyyana tamana kunama agara kalmaňakin baddata kišamanno šomanni nki matarebiya fašalon kolake. Šabiya usula Erkukodisu kittita saros kolanasi tamana atos kikammowabbu isa lagakin kalusiye kikidaki kunama tummada salasuna gatabbu kunama šuka falowa kušumbure kolanasi darabesumowa baddala galla igida 2015la kokkolata mannasi šakiyatoski illi kišima kalusiya kanka Idris Mohammed Nursi Eritreata kikidaki kunama tummadana Erkukodisu kittita bušukudasi ordina kišo kisamemowa kotakke. Idris Mohammed Nur galli kelda Eritrea kide soliski kunama bacowa kikamalinasina Šabiya ordine kikaki sanala kika kutanasi kisana gosuma Šabiya kanka kišama kunama abaya ndeya. Oynabbu Erkukodisu, inna kena nano sumowana tamata tillasuma jarimate ayeno sumowassi kunama agara itakki doggaga kiminina kogošamowabbu okitiya koludaki inneno kosadabbu kitema šukiya fala derňas goske. Šabiya šakatiya kofegedaki kunama kišaki yoyyana Šabiyoka kišamowa kolaňada hesumme.

 Idris Mohammed Nur Šuka Fala

Idris Mohammed Nur, iwa Bilena košera kišayyana iniňa kunama kišamowabbu kunamiňňa furdabbu kunama kišamowabbu kotakke. Košitiya suka Dokinbiya kišaki Barantula gos kinamowana galle 53kin baddala kišana kišamowa kotakke. Idris Mohammed Nur Barentulana Asmara oskola itela kosasa koski Eritreakin huleski South Afrikallebbu Amerika kuwamowana University kimalamowana kodanan ditta ayšibu kimalabessa kotakema kosimme. Idris Mohammed Nur tama okitenalle America lagala Minnesota State la kusuka gosumowa kotakke. Idris Mohammed Nur, Derg okitala kišano Šabiya uwama okitala Eritreala gosumma sabbatasi Eritreala sana kisana kinama damana kotakema kosimme. America kimalana unutte gon koynama dale oda gommala; Idris Mohammed Nur ita kinamma šarabbu niňis kinamowana, araga (alkola) nabbu tagamos kinamowana, asanga laňada kinamowano sana kinammowana šutonki; okitowalle unusi Šila košera ndabbu ditta Kunama košera kišamowa otakema kosimmowana kodana. Oynabbu Idris košeriya korma (Loss of identity) kinamowa kotalaliyyana kunama agara lajinabbu America kimala aba kunamandabbu kunamiya košerata kikas kidemowa tilladiya maydekin ella išana.

  1. 1.           Ke diibeta hulesuma damana:-

Idris Mohammed Nur fanakowa issegabbu kotakemma kišayyana Dergi okitala Asmarala kosasa koski Eritreakin Sudanllebbu kišaki huleski South Africa kuwaki gos kinamowana ide ollekin feski Canada kiki gos koski America ta kikadamowa kotakke.

  1. 2.           Adabiya:-

Idris Mohammed Nur adabiyabbu salugana šara sudana nafiya kitalalinasi sasaydana mamaja sana ondobe nafos kikaki guja komintabbu kotakema ka kišamowana Šabiya usula adabeda koňerana mamajana adabiye kosamowa  suňadiyekin kotalalike. Šabiya usula Kunama agarala kelema mengelowa tagisso agara arta košitiya lagakin huleski Ethiopiata lajinabbu kuwaki ide abarmabbu isa laga gada bakata kiteki lajina agara arta America laga kima kulabbu, Idris Mohammed Nur lays kišima wagakin fes kiša koki kunama akosasa nakoske ski agarasi kana kišomella kallabbu kudaki agara kimamaji kišimowa kotakke. Galla igida 2009, tela 7la South Dakotala minda ekkenasi kunama agare oleki kunama kubula kobaki duguliyettena kodiyette kole kolutama fardowalle video nawski oynabu šakkatosunasi darabes kišike. Inna damanena galli kelda koggasuyya nafa naytenanda lilikakin feski galla igida 2010 lana festivala nassuke ski Americala kokosima kunama dankuna bodena kitafki festival asusa kanka kišaki agarakin šolda kiweki nafiyala kikki utamowa kotakke. Inna gatena galli kelda koggamunasi darabemuyana, agara aniski mala koful koňamowa kintimowano targaski suňadiyowassi koybaki Erkukodisu kittita olkomala tummaski ufurdanasi oššala kišoke. Oyna bobabbu galla kelda tela akontabarala komininasi lawamma festivalowaye fašalon kosano kunama furda uyana Erkukodisu košita Aprille furdana samarabbu Aprille telala koggamunasi gomatonke. Inna kišama sabbatasi Idris Mohammed Nur, Bakit Jini Bakit kette kosaki ususuma festivalela ka anda urfina koytemma deda ňaňaloke kubulasiddabbu kokotaf kokoski fan kiwimowa kotakke.

Minta abarma ekotule…………