Home

Kobat kofalema elata tabiyata ňerana kida atimakin šasunni. Latta Minta ekkena Alatta Asselman

Africa giila siiyasata dangoda dayšedana bukunadanabbu kosakki gas gosumowa konti goske.

Kofegeda tamena osa kolo gonke. Tama okitenalle kofegeda gulbam isanemmam kosima kišaya kofegedasi akossa kišamma elata aw akumatokowa deya. Africa giila strategiya nafowa kotakema akumata kalma tonkošinowayena askara cambena kidorki tulenki kalmi kasono ferňan gonke. Turki, China, America innaye Djubuti lagala askara kalma tama oikenke. Aši kosima Fransay akumatowa wagiyala kosimokabbu. Djubuti laga anguda urbo miliona agara artida kinamowa tammake kotoroniyabbu kišano diplomasiyana Africa Giila siyasata dangodowa agasa maydaba mara kiša lakaske. Kotoronabbu kite gosuma taudowa baddala diplomasiya gatalabbuna oinamiya šidaus goske.

Ethiopiala kosima siyasata daňodowana fanakakin fanakata dayšedabbuna bukunadabbuna šamma galle sattesi gas koski šamma tele barenayela akumata kanada tamam kiyaromma kulabbu dayšedowa konti goske. Ethiopiala kosima siyasata furdowa masakin tabula igidala kodorki kofalima gatowa kišamowano tagamiye erasasakin ňelabbu awrabbu gufenki gadiyata kofir gonke. Inna furdokenabbu anisuma kišaya Ethiopiane agasala kosima siyasata furdowana abaňana konandiki Africa giila agarena akumata aňadetana salasunanda amanidowana koske. Kenyala kišayana šamma galle kontabarowayela košere agasala konti kišima siyasata aw masulata kalladowa ašik košita lagossi wage bareta gesunata gas kišike. Tama Mayo telala kantimala lagolle kokabate gomma siyasata kittite mare salliye okotaytaki okoneneki agariyasi amanida udumala koko lewemmowabbu šidauda maida kišamowana kodor goske. Sudan dabbu mikotakema koshita lage bariyelana bukunadana dayšedana arba mikosoki tamata šofin gomuyana šamma tele barenaye agasala kotoronana diplomasiyana siyasata masulata kalladowa dayšedoka dayšes goske. Komaldiya oja agariya agasala dayšedana sullumana konandibbu išigola mayde kosanasi amanidiňa. Košitiňa laga Ertereyaki dimale kišaya galle 27si koseki strategiya mallayta kinammabbu kosoda gosumowa wiňa inta ukuniňa tika. Gate salliyebbu kose kišaki kasiya-ka dayšeda askara kalmabbu kumus kibin goske. Kofegeda kalma kišama tamfedossi šukus kisame kolaki kasakala kosima ajinnasi lilabbuna foforabbu kumuski maa kitoma kibin goske. Tama fanakenalle šamma galle 27si sosiyasi kanada antate sibile aw bargese kiki kinamowana tama šillay lakaske. Zobe salleta sokomaski zobella ašik nuus zobiyata askara marebbu kokonadinasi kimmi kidorki baddakin šuttata Generalebbuna koronele salis kidor goske. Košitiňa Ertereya tama fanakenalle išigoliyette kinama kotakallowaye dayšeditta konena koinammabbu anin gommowakin šanki kofegeda aw diplomasiya luša gata kobinima kosimme. Sudan yette kosima damana:- Sudan laganda ududabbu kakoleki tarebabbuna samara oiniyodabbu kakodadi kainamowayette šabiya akumata botatowabbu kukiki bukunasso akumatowa diplomasiya tikiledena olle kosana gomma bubiyesi mabusa kibinki ududowana kose kolano oine tammake agare bariye mikominti mišake. Ollekin kaite kainama kotorona kišano samara oiniyoda fulkudowa kotukušenata kakike. Ka fodabbu kišano kotorona gatalabbu Sudan Ertereyasi minde sale kussumebbu kibatanowayette kabateki masa kiboki tammake kalmiya bubiya kiya kolaki “ňelella furdella kososonella kainama Ethiopia kosusan Tigray agara bada kasokenki” ayniyebbu ambon kolama arisbotta kula kodeki urfa kotarala kolike. Innale kotakema kišaya aninki botatiya ulufowa kowina heske ditta tama fanakenalle makila kokobinki akeske okeske manata kinama nume.

Taytiya kitakemma elata koyiya oinoka ide ikama fanaka kika ditta kobetinni kobesanni. Tammake Ertereya ududakin bila lageta kosoda kinamma Ertereya akumata išigoliyette kinama kotengena kussunasi isabno ay wagala kontima masala kona kutuki agariňe kimal goske. Yemenla Ertereyane ošalittabbu Ertereya laga košite fiteton gonke. Asab bahara udakin fenki Yemen masala kokotaf gomma kiyarate kosano masa biya babure Ertereya shilele dittiya bahara udowa kira kišome oloki košitiňa lagasi jarimatina laga mintata kofegeda kolake. Inna hakena kitakemma laga košita kosimme.

Afaydaňa ankatiname Kobat kofalema elata tabiyata ňerana kida atimakin šasunni. Suma aniboda olkomala  Asselman bbu kolattama lattena Minta ekkena  innasi kišake mintiya Abarma išama matarebaňela kekutule.

Tamana Erkukodsiu Nissale Aritomuna!!