Home

Kunama košera dannodasi kabinima bacena kobinna aw diinena akobinne arbana kogošamowa katakki dannodiňňa talalasi fedi. LATTA MINTA EKKENA

Ankatomma kunamame kunama samana šuka fala kililikimabbu Anna kowa Antutu Cole ilattama lattolle kunamowa abbara kutunasi latta goda artoke šan kosake.

Ide kayšindiya udumalowana, Košera sasa sama kosadala kotinkišama kišana dada, agigatalana kosadala kotinkišamma samasi samandabbu ammata nidoronni, Košerella sama ka-nafarabbu kolattanni, kula dedesi sama taša šad kawla kaso, kunama agasala geda kikoma, dugula kura kikelaki, ame dale ame sabe, da kotikowa kunama ges kolama kišamowabbu kobin kokamanume, ide tama okitenalle hira ekkenabbu kunama dannoda katalalina fanakanditta, samala kaluki holedinowa okitiyanume dowa deya artabbu kodor kolattamowa. Išana dadowana kunamasi kosasana dada tabilowana woynoka kišamowabbu kolattake yedettowa šas kišake. iša kono kadarmamama kande innalle tamana algamasab kobinki, daykomuna kunamena okosinowa laňadime, ide bode Kašša aw Anna kowa kišaki ilattamowabbu kišakoma lilikowa kossunasi koda gosumala kobinna Tikileydette kolliki, tokorab kobininena okosimowabbu, Inna otomenabbu kunamiňňa kobinne aw diine agasala kontigosuma Tiribiyena dekedena kuleta kosasa kiša kasonasi kasan šadiyya ambosunanda kobina naynammowabbu angudabbu nasanki šananasi:- 

Kobinne arba aw tiribiya kililikinabbu aniski osamiňňa kadegu bellegu ilattama lattolle tafa kiša kasonasi kunama kobinne kunama košerasi kosasitta goddakin kolanasi bubiyakin Misiona katolikana, misiona Esbedesana homma arbowa dannatana kula dedeta anisuna sama sannayta kišabbu, kobina tikileydella kallabbu homuna arbowa honke. Iša gosubbu kobina tikileydowa kobinki marongomma ka ellidde dekedabbuna kunamasi abukaton kosommowa baddala akobinnowayesi lagiya damana košeriya kotika kisasanowa udabbu, Šebansubbu Arowaye kosasowa kasoyyana targadale kaynakessa kunamiňňasi sokomanki targaski, kunama kišamokowabbu ankatos kosona ondobana kosamara godda kokonasi kosasanowaye Tikileydowa kobinki maromma kunama kišowaye kosanadada. Anda kemallenowa furdiyana kowediya aniya kawa jinisana košigidiya Girmatiya kokormeki, ňela aňňade koweda, nasala aw zuriya kokowenasina ana kawa jinisa kišayana Albaso kokawanasi tuffammowaye košoda itowaye marongomma kunama marowayena okodoka uliya kunama kosaki kobinowa talenomma akobinnowaye targada dogoladakin kukoman deya.

Targadowale kaynakessa Anna awrowa kakosasa katakenowa Ayiba mayda kišabbu lakin, kotakiňňa alemata kišama girmatiňňa kososoniňňabbu kakotatoki, Anniňňasi ayniyam tifos kasoma girmatiňňabbu lakadki, urfiňňa bubiyabbu harod kasonowa deya targada manatowa. Ide gajongonuma Annowa niyata kišayana akobinnowa urfa lušana sana sannaytowa ditta, koweda košigidana eňňa biba niwiki, ka aňňade kowedana košigidasi somenumowabbu itikkesonni. Inna deya kašše samomuna dadowana olattana dadowa,. Allebbu Aya kalla kobucema tagama kunama akobinne agasala kusuka niňisubbu woynassi samonumma nilattamma tabila nutumma niwiki, allebbu kunama košera sasa sama nalattake, Mateyo Minta akaske, Anna awra kitaba nafegedake dowa, ay abbari kinano? Anda kemallenowa Kobinne agasala katawa, akobinne agasala kokka, ňela ňayša katawa saskama aba natakkedam fannasunasina, igijakin igijata harasunasi komingosumowa kunamala kusukama targada barowa išima wojana okodoka, inna kobina itenaye dekedana kosimowa abbara mayda katuna kogošake, kokalasi, kobinakin kobinata ašilolende kokaddaki, kobinne agasala kokka ena katolika ena kanišanda kokogommena, okodoka kobinella kasakala, Ena itana ena barka, ena ašoša Ena kolluka, ita anesi sosa kida Cuu ke ide barkesi sosa kida Omamuke dabbu fanaka gera kokka Bubiyakin Keniša aw Esbedesansuma akobinnowayela haras kišimowa na dekedino diyya Aninki Dergi okitala maronkoynama kunama marowayena kaššena, košoda ita komite dekeda kišamowa Katakena kogošake. Kaššena diyakonena inna lilika barenaye sarodasi olattana dada samomuna dada, kunama akobinne agasala koma kosamara kodadam kosinasi okotatagunadada. 

Innoka aykaddi inde fayyadi kunamame, Tamma kunama sama malattake, Anna awra kitabe mafegedakemmo kawdanaňanditta, Kunama sasowa samaňňa kawib gosubbu, Kunama bure mišama kobinna tikileyde barename aw Katolikana Esbedsa aw kanišette, Amanabbu kobinnowaye kurtogidiya šuka fala kekowa kosanki, Kunamiňňa ňelabbu kokolattama kitabe kannabe? kokalasi Kunama lagata inna kobinenaye inkeddibbu inkolono? Ekkena koloma waga gata inkallebbuno? Fanaka aw galla igida inkaddi? Kaa naa ke olono? Inna kobinnenaye koko salamunala kinitema fagude ayeno? Kunameki inna kenayeta inkeddibbu segemmo? Ekkena kobinnowa kobin kokama kuname kaa nakeno?Kee aykalle okodušeno?  Kašša aw Fara ekkenowaye kaa nakeno? košoda ita gadimeda, Ašoši, Uganna, Binbilna kolluku, Barentu, Delle sukela kokotamowaye galla igida inkaddino? Okotamakin tamata galle aykalle koynano? Okitowakin tamata Akobinne aykalle fannammo

aykalle imirommo aykalle, okonandino? Listiye tabiliyokabbu derňas kolattano ediyabbu kokofirfita kokodorome kannabe?
Akobinne tela telala kolama tilbata aw sebbuda kišano Annasi Ašeba kosoma dokomente košoda ite okotano akobinne olukokošodima okitowakin tamata, kaššena anna kowena kiyarongommala, tabiliyabbu sallamommo košerakin košereta anisgosuma documente? kannabe? Suma kokelenayesi kekabbu kasa maa wada kišoma kosada dokomentena, kosada kitabe, tillana ingilizndowanumeki, kunamiňňa higidela kokomingomma kande, kunamiňňa ňelabbu kokolattama košodiňňa ite šuka fala issege koniňňala kannabe? Akobinneki šuka falowa kurtogidiyakin obinki, okosasa gombe Be Aba katolika, Aba kenišanda kokidokowabe? Be inde Siwidina Andarson, Recson aw Samina fanakala akeske, Tillana Annakowa Padere Atillio okitala okeske suma Ande fala masalowabe? Ande falokowale kišayya woyna okitowalle kokos koynama kowaye artiye okomalgonke okosimme dana šod kawdana. No košoda itowakin adagata, ašaratiyasi kišana kaššena Annakowebbuna, diyakonena, košoda ita komitebbu kominima kunamiňňa ňelabbu kossuma košodiňňa ite šuka fala issegele kannaki tabiliyabbule akkabedki, ay akobinnesi kobinowa kurtogidiyakin kasasano otomale kišayya Annam adadi. Ide inna agigatenayele koniňňala kannamma kallale kišayya, Tamabbu Igija 21 la kosima tamfedenassi, Italiyatana, Siwidintana turawoski, kunamiyabbu košoda itowaye kurtogida šuka fala kolaski ilattanasi Ereba taggima Erganki mewigangommowa, Annoka Antutu kišano Nilson maydabbu metakena kogošake. Ide innassi aykalli kosasama ka kalmana, kotorona Fanakana kiňanabessa hekimuna kogošake. Innabbu no awrowa košodiňňa ita kurtogida šukafalena koniňňala kannaki, akobinniňňeta tabiliyabbule šad kawla kasogodimma, kunama košera sasowa sama malattake, Ita Anakin Barkata anna awra kitabe mafegedake dowa ay abbari kinano. Kosadala kotinkišamma kande ammata kadoromma kišayana Samommo kotikamowabbu katolikela kišano kenišela kunama targasumma fanakalaa kolattama Anna awra kitabowaye kayšinda kolattanala tama kokala Nilson kende tokorab kobinima dittiya awrella manata kunama ñela ñayše bubiye higinkikintiki ita anabbu innassi nammo barkabbuki tika sokodala ay kokidano dabbu kolanki bubiyesi agasa kišama awre sokomanki kitabowaye kususu košima masale andowaye masalommo kotikkinake. Tammake lakin tokorab kobinki geda kokonowa ayšino? Ikakin kirimino?

Ide bode, inna kobinnenaye kunama lagata koloma kurtogida šuka falana kokosasa kotommabbuna damanella kotawammabbu iwna imamale okobin koloma kobinnesi kinas kamaki, anis kišima kobina baya pastera tame masa maloke dabbu Fb finesterala mateyo Mintala akeske Yohanne mintala okoske dinowaye, attile kunama agasalana kobinne agasala dugule agasala dagasa dinela gedana kokkana koskamana kotu kosomowakin šanki, ofuruma aw odadima kosimmowa otakki targamuna kogošake. Erkukodisu košikoma okitakin, kunama ka-olkomalana kasaba kišannimasina, kunama ňela ňayše kunama bure, okodoka kunama kobinnena kunama tummada wase kosamowa samosumossi algamasab kobinki Tama kišayana Kunama dannoda katalalinasi kabac godima fanakenalle, Imesi ililikimma kalla uliya okoyše kosaki Tamfeda tañkesi okotafennimasi, Deda damada latebena tamfedesi, laga damana ay kiminkeso? Siyasata manata inamme kosasa ay naïfi kinano? dabbu kosasa itakin tefan kinola gommena, okodoka tamfedena lateba ňaňalesi sate 24 Anna awra kosasabbu mabininanda lilikakin fenki, lagiya damana furdiya kososoniyakinna, agariya samara woyniyodakinna okosasa gomma kosasakinna, ašiye kinadadina fanakakinna tefankinolano ukundugurabbu kotonasina datella kotakemmabbu antoma gongomma lateba ňaňalena tamfede angudenume. No inna tabila kutuki ussunowa nano?

Minta abarma kulis kona....