Home

ሓርነታዊ መሰላትና ካብ ህግደፍ ንክትኮበልና ኣይንጽበን

ሎሚ ግንቦት 24/2018መበል 27 ጽምብል ናጽነት ኤርትራ ክነብዕል እንከለና፡ ደለይቲ ፍትሒ ብመሪር ሓዘን፡ ንስለ ናጽነትን ሓርነት ክብሉ ክቡር ህይወቶም በጃ ዘሕለፉስውኣት የሕዋትናን ብጾትናን ብምዝካር፡ ንምድባሶም ቃል ብምእታውን እዩ፡፡

ብኣንጻሩ ስርዓት ህግደፍ ነዛ ብደምን ኣዕጽምቲን ኤርትራውያን ዝተረኽበት ቅድስቲ ዕለት ብምርኻስ ብኣጉል ተስፋን ዳንከራን ከም ዘብዕላ ምንምጥርጥር የልቦን፡፡እዛ መዓልቲ ንኤርትራውያን ፍልይቲ መዓልቲ እያ፡፡ ህዝቢ ኤርትራ ካብ ጫፍ ንጫፍ ብሓደ ህርመት ንባዕዳውያን ገዛእቲ ብስሙር ቅልጽሙ ንሓዋሩ ካብ መሬቱ ጸራሪጉ፡ ህዝብን ሃገረ ኤርትራ ሓራ ኣውጽኡ ልኡላዊት ሃገር ሕያው ዝገበረላ ዕለት እያ፡፡ እዛ ዕለት ንወለዶታት ተወሪቃ እትምዝገብ ዘሕብን ታሪኽ እዩ፡፡

ኮይኑ ግን ህዝቢ ኤርትራ ደሙን ዓቅጽምቱን ከስኪሱሓራ ዘወጽኣ ሃገሩ፡ ብህደፋውያን ተጨውያኣብዘን ዝሓለፋ 26 ዓመት ዘሕለፎ ስቕያት ዘይተነግረ እምበር ዘይተፈጸመ ባርባራዊ ግፍዒታትኣብ ልዕሊኡ የለን፡፡ ስለዚ ካብዚ ግፍዒታት እዚ ሓራ ወጺኡ፡ ነቲ ዝተጨውየ ሓርነቱ ውሑስ ንምግባር፡ ንባዕዳዊ ገዛእቲ ኢደይ ኢድካ ኢሉ ደሙን ክቡር ህይወቱ በጃ የሕሊፉ ጸራሪጉ ከም ዘወገዶም፡ ነዚ ዕሉል ሽፍታ ህግደፍውን ኢደይ ኢድካ ኢሉ ጸራሪጉ ክጉሕፎ ይግባእ፡፡ ሕጂውን ሓርነትና ብትካቦ ካብ ስርዓት ህግደፍ ኣይንጽበን፡፡ ዝኽፈል መስዋእቲ ንምኽፋል ድልዋት ክንኸውን ይግባእ፡፡

ቃልሲ መሪር እዩ፡፡ ብዙሕ ዝተሓላለኸ ጉዳያት ክህልው ባህሪያዊ እዩ፡፡ ኮይኑ ግን ትዕግስቲ ልቢ ምዕባይ የድሊ፡፡ ህዝብን ሃገርን ማእከል ዝገበረ ህዝባዊ ቃልሲ ምክታል ናይ ግድን እዩ፡፡ ከሉ ዓቅሚታትና ንስለ ህዝቢን ሃገርን ከቅንዑ ይግባእ፡፡ ሎሚ ነንሕድሕድና ክንወቃቀስ፣ ክንወነጃጀል ዘይኮነ፡ ነዛ ኣብ ምብራስ እትርከብ ሃገርን ህዝቢን ንምድሓን ክንብል ኩሉና ክንሰምር ይግባእ፡፡ ብዘይ ስምረት፤ ብዘይ ሓድነት ዝመጽእ ለውጢ የልቦን፡፡ ኤርትራ ሕብረ ብሄራዊት ሃገር እያ፡፡ ኤርትራ ብብዙሕነት ብሄራታ እትልለ ሃገር እያ፡፡ ነዚ ኣብ ባይታ ዘሎ ሓቂ ተቐቢልና፡ ከም ሃገርን ህዝቢታትን ቀጻልነትና ንምርግጋጽ ብዘይ ነግፈረግን ብዘይምውልዋል ቃል ኣቲና ብትብዓት ክንቃለስ ይጥለበና ኣሎ፡፡ ነዘን ዝከሰርናየን ዓመታት ብልቦና ደው ኢልና ንምዘን፡፡ እዚ ኩሉ ዝጠፍኤ ግዜ፣ ዝጠፍኤ ህዝቢን ሃብቲ ሃገርን ሕመቅና እጃም ከም ዘለዎ ንእመን፡፡ ከም የሕዋት ደቂ ሃገር ካብ ሕመቅና ተማሂርና ንፍታሕ ቀዳምነት ሂብና ክንቃለስ ህዝቢ ኤርትራ ይጠልበና ኣሎ፡፡

ስለዚ ብኩሉ መዳዩ ኣብ ልዕለና ዝወርድ ዘሎ ስቕያት ጽንተት ብሄራትኣብቂዑ፡ ሰላምን ቅሳነትን ዝሰፈናሃገር ብምህናጽ ቀጻልነት ብሄራትና ውሑስ ንምግባርን ዝተጠልመ ሓርነታዊ መሰልና ብዘይ ምሽርራፍ ንምርግጋጽ፡ በዛ ታሪኻዊት ዕለት ቃልና ነጽንዕ፡፡ ብምንም ተኣምር ካብ ህግደፍ ሓርነታዊ መሰላትና ብትካቦ ንክወሃበና ኣይንጽበን፡፡ ሓርነታዊ መሰላትና ብቃልስና ክረጋገጽ እዩ፡፡

 

 

ሓርነታዊ መሰል ብሄራትና ክረጋገጽ እዩ!!